พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูธรรมาภินันท์
(อินทร์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
รายละเอียด


พระครูศีลวัฒนาภรณ์
(สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูญาณวิรัช
(มานพ สญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกล่ำ
รายละเอียด


พระครูสรวุฒิพิศิษฐ์
(แทน ปิยสีโล ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปริยัติคุณาธาร
(อิทธิพล สุพโล ป.ธ.๕)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะเขตพญาไทย
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูเขมบัณฑิต
(บัณฑิต เขมปณฺฑิโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดวงแข
รายละเอียด


พระครูพิศาลวิริยคุณ
(สิงห์โต ติสฺโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
รายละเอียด


พระครูธรรมวิมล
(ทองสุข ธมฺมกุสโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะลิ
รายละเอียด


พระครูปัญญาสุตาลังการ
(สังคม ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณเขมากร
(ประยูร สุภปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแป้นทองโสภาราม
รายละเอียด


พระครูเกษมบุญญาธร
(บุญส่ง เขมธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดครุฑ
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ
(มนต์สันต์ สุเมโธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรังสี
(สุวรรณ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปริตโกศล
(อนุวัฒน์ อโสโก)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


พระครูเกษมธรรมาภินันท์
(เผื่อน เขมานนฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูวิมลชินวัตร
(ทองใบ ทิพพวโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลทับยาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมรัตน์
(ทองเลิศ เตชธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนครป่าหมาก
รายละเอียด


พระครูสังวรสมาธิวัตร
(ประเดิม โกมโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมรังษี
(อุดม สุภจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระครูสมณกิจธำรง
(เก้า กิตฺติญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์สามเสน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook