พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระประกิตพุทธศาสน์
(สุชาติ ชาตสุโภ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิมลธรรมภาณ
(วิเวียร ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดวงแข
รายละเอียด


พระสุนทรกิตติคุณ
(สวัสดิ์ อุชุจารี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร
รายละเอียด


พระรัชมงคลโสภณ
(จำรัส เขมวุฑฺโฒ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุดมศีลคุณ
(เสริม สุวฑฺฒโน)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระญาณรังษี
(จวบ สุภทฺโท)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระรัตนมงคลวิสุทธ์
(สมาน ฉนฺทสโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
รายละเอียด


พระญาณโพธิ
(บุญมี โคตฺตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระมงคลดิสวัฒน์
(ม.ร.ว.พร้อมวุฒิดิศ สทฺธาธิโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก
รายละเอียด


พระพิสณฑ์ปริยัติวิธาน
(วรพงษ์ คุณปวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระโสภณธรรมภาณี
(ถวัลย์ ทินฺนญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตมีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระกิตติสารโสภณ
(ฉาก ธมฺมุชุโก)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
รายละเอียด


พระวิบูลธรรมาภรณ์
(เสรี สุปญฺโญ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์
(ผูก ผาสุโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
อดีตเจ้าอาวาสวัดเลา
รายละเอียด


พระนิภากรกิตติพิลาส
(ชัยฐิโชตม์ อภิโชโต)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
รายละเอียด


พระโสภณรัตนาภรณ์
(ประสงค์ อรินฺทโม)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางระมาด - ฉิมพลี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลชยาราม
รายละเอียด


พระมงคลสุนทร
(ยอด มหาปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระมงคลวราภรณ์
(วิทยา ฐิตธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางขุนเทียน
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางประทุนนอก
รายละเอียด


พระมหาบุญศักดิ์ กลฺยาณธโร ป.ธ.๙
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ.๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพากร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook