พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูถาวรจิตตาภิรักษ์
(พัว ถิรถิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูวิมลประภากร
(สมาน ปภากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสิกขกิจ
(เนียน กมโล ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองเพลง
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนพิมล
(สิทธิทัต สิทฺธิทตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวเตี้ย
รายละเอียด


พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี
(ทับ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี
(ผัน จนฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภณวีราภิวัฒน์
(พรพิรัฏฐ์ จิรปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูไพศาลธรรมานุยุต
(สนั่น อิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิสิฐธรรมคุณ
(กระจ่าง ปาสาทิโก ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลครทำ
รายละเอียด


พระครูสุตวุฒินันท์
(สุทัศน์ ฐานนนฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลครทำ
รายละเอียด


พระครูธรรมานุกูล
(ภู จนฺทเกสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิจารณ์
(ลืม)
อดีตรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
รายละเอียด


พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
รายละเอียด


พระครูธรรมธรนิเทศ อภิญาโณ ,ดร.
อดีตเลขานุการเจ้าคณะแขวงยานนาวา - สาทร เขต ๒
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่
รายละเอียด


พระครูธรรมรัต
(ประดิษฐ์ พุทฺธิเมธี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๒
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย
รายละเอียด


พระครูสมุห์ เชวง ญาณวีโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม
รายละเอียด


พระครูชุบ โอภาโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


เจ้าคณะหมวดอุย อินฺทโชติ
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


หลวงพ่อพูน กิฺติสาโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook