พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูนิวิฐธรรมสุนทร
(สุวรรณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลำพะอง
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์สมโพธิ
(อภิลักษณ์ อภิลกฺขโณ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภิตบุญรังสี
(บุญเรือง อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฝั่งใต้
รายละเอียด


พระครูโสภณกิตติวิบูล
(เล็งชัย กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจงร้อน
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์ธรรมคุณ
(ชื่น อกมฺปโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระครูญาณสิทธิ
(ประดิษฐ์ ธมฺมกาโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูศีลวราภรณ์
(สมเกียรติ ฐานุตฺตโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสน
รายละเอียด


พระครูโอภาสธรรมโสภณ
(จำรัส คนฺธสีโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
อดีตเจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์ธรรมโสภณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดลุ่มเจริญศรัทธา
รายละเอียด


พระครูสุนทรพัฒนพิมล
(สุรินทร์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์
รายละเอียด


พระครูธรรมสมาจารย์
(พัก ธมฺมทตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมรัต
(หล่ำ สิริธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระครูวิมลวิหารกิจ
(ฉลอม วีตมโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
รายละเอียด


พระครูวรเวทวิศิษฏ์
(ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
รายละเอียด


พระครูสังฆเสนานุวัตร
(สายหยุด สุภทฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆราชา
รายละเอียด


พระครูถาวรจิตตาภิรักษ์
(พัว ถิรถิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูวิมลประภากร
(สมาน ปภากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสิกขกิจ
(เนียน กมโล ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองเพลง
รายละเอียด


พระครูจันทสุทธิวัฒน์
(สายัณห์ จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนพิมล
(สิทธิทัต สิทฺธิทตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวเตี้ย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook