พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระโสภณธรรมธาดา
(หัน คุณวนฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระโบราณพิทักษ์
(หัตไทย วิสุทฺธิสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดลุ่ม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระญาณรังษี
(แจ่ม กตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดเขาสำเภาทอง
รายละเอียด


พระวิมลเมธาจารย์
(สุพจน์ ฐิตพฺพโต)
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดห้วงพัฒนา
รายละเอียด


พระครูสิริภาวนานุโยค
(ชวน ชยกโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก
รายละเอียด


พระครูสุจิตกิตติวัฒน์
(กิตติ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอมะขาม
วัดบ้านอ่าง
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์ปุญญาคม
(บุญถึง)
เจ้าคณะอำเภอนายายอาม
วัดวังหิน
รายละเอียด


พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์
(สุรพล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง
วัดแหลมมะขาม
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์
(จรูญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
เจ้าอาวาสวัดสามผาน
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติโกวิท
(ชิ้น ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอปลวกแดง
เจ้าอาวาสวัดโขด
รายละเอียด


พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระมหามงคล ยติโก ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่
เจ้าอาวาสวัดวิเวกวราราม
รายละเอียด


พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.
รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองไก่เถื่อน
รายละเอียด


พระมหามานพ เตชธมฺโม ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
เจ้าอาวาสวัดหนองหงส์
รายละเอียด


พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลบ้านแลง
เจ้าอาวาสวัดหนองสนม
รายละเอียด


พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฏร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูมงคลปัญญากร
(สันทัด ปญฺญาวุฒฺโฑ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล
รายละเอียด


พระครูวิสุทธาจาร
(เฉลียว อุปจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา
รายละเอียด


พระครูวิมลโสมนันท์
(โชคชัย)
เจ้าคณะตำบลท่าโสม
วัดท่าโสม
รายละเอียด


พระครูวิทยาภินันท์
(ชัยณรงค์)
เจ้าคณะอำเภอพานทอง
เจ้าอาวาสวัดโป่งตามุข
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook