พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระศรีปริยัติญาณ
(ธัญวัฒน์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดรวกบางบำหรุ
รายละเอียด


พระศรีรัตนโมลี
(สมคิด สุรเตโช ป.ธ.๙)
เจ้าคณะแขวงท่าพระ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุทธิสารมุนี
(ชัยชาญ กิตติคุโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิศาลพิพัฒนพิธาน
(อรุณ อริยวํโส ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีกิตติโสภณ
(สิทธิพร สุวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิญาณ
(เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตดุสิต (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวัตรวาที
(เสถียรพงษ์ สิริปญฺโญ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิวราภรณ์
(ธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธาดา
(สมนึก ฐิตเมโธ ป.ธ.๗ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระญาณสุนทร
(วิฑูรย์ ปาสาทิโก ป.ธ.๓ ,รศ.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิโกศล
(บุญจันทร์ จนฺทโชโต ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวีราภรณ์
(นพพงศ์ นววํโส ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีวรญาณ
(สายเพชร วชิรเมธี ป.ธ.๙ ,ดร.)
รองเจ้าคณะภาค ๑๐
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติสารเวที
(ทองสุข สุทฺธสิริ ป.ธ.๗ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิธีรพงศ์
(วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗)
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปัญญาวชิราภรณ์
(สุพนธ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสิริธีรคุณ
(พรหมา ชยานนฺโท ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวิเชียรโมลี
(ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๑
เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธรรมธาดา
(ทองคำ เถรานนฺโท ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธรรมสุนทร
(ชวลิต สีลเตโช ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook