พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระวิสุทธิวราภรณ์
(ธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธาดา
(สมนึก ฐิตเมโธ ป.ธ.๗ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระญาณสุนทร
(วิฑูรย์ ปาสาทิโก ป.ธ.๓ ,รศ.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีธรรมเมธี
(ชาดก ปิยธมฺโม ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิโกศล
(บุญจันทร์ จนฺทโชโต ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวีราภรณ์
(นพพงศ์ นววํโส ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีวรญาณ
(สายเพชร วชิรเมธี ป.ธ.๙ ,ดร.)
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติสารเวที
(ทองสุข สุทฺธสิริ ป.ธ.๗ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิธีรพงศ์
(วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗)
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปัญญาวชิราภรณ์
(สุพนธ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสิริธีรคุณ
(พรหมา ชยานนฺโท ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวิเชียรโมลี
(ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธรรมธาดา
(ทองคำ เถรานนฺโท ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติสารเมธี
(สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระสรภาณโกศล
(ภานุพงษ์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธรรมสุนทร
(ชวลิต สีลเตโช ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีวัชรมุนี
(วัชระ ฐิตเมโธ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิกวี
(ไฉน จิตฺตสุทฺโธ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระปัญญารัตนากร
(สำรวย ญาณสํวโร ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระโสภณกิจจาภรณ์
(สำรวย ยสวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะเขตจอมทอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook