พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระมหาสมคิด ธีรวํโส ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่
รายละเอียด


พระมหาบุญมา มหาปุญฺโญ ป.ธ.๓
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น
รายละเอียด


พระมหาชุมพล ธมฺมพโล ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสมภพ ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพร้อม​พงศ์​ ปภสฺสรจิตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระมหานันทภัท ธมฺมนนฺโท ป.ธ.๓
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบุญมั่น อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาสำเริง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบุญยอด สุเมโธ ป.ธ.๓ ,ดร.
เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียด


พระมหาอุบล ญาณเมธี ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาอาทิตย์ อมโร
เจ้าคณะแขวงยานนาวา
เจ้าอาวาสวัดทองบน
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ ธมฺมรโต
เจ้าอาวาสวัดจันทรสโมสร
รายละเอียด


พระมหาวีระวงศ์ วีรวํโส
เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑
วัดจันทร์ใน
รายละเอียด


พระมหาสมบัติ ญาณสมฺปนฺโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระมหาประสิทธิ์ กิตฺติปญฺญินฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
รายละเอียด


พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
รายละเอียด


พระมหาถวิล ถิรธมฺโม
อดีตเลขานุการเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหาอภิวัฒน์ โชติญาโณ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดวัดสามัคคีสุทธาวาส
รายละเอียด


พระมหาสมพงษ์ ธมฺมโฆสโก
เจ้าอาวาสวัดสายอำพันธ์เอมสาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook