พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูสังฆวุฒิกร
(ประสพ ธมฺมโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ วรวิทย์ สุวรวิโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมบาล
(พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจบรรหาร
(กานต์ชนะ สนฺติกาโร)
วัดธรรมมงคล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สมศักดิ์ สมสตฺติโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุเทพ อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดปากบึง
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุกะพงค์ กิตฺติวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ วัชระ ภทฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุห์ วัชรพล มนาโป
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุห์ ชัยวัฒน์ ฉนฺทสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา มนัส จนฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จินตศักดิ์ จิตฺตปุณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใต้
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สิทธิ โชติคุโณ
เจ้าอาวาสวัดสน
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สุชิน ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดน้อยใน
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา วัชรินทร์ โชติเวที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จีรเดช จิรเตโช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฏีกา สานิตย์ อภิสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา วีรศักดิ์ สุสตฺติโก
รายละเอียด


พระสมุห์ สุเมธ เทวสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ ทวี ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มราย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook