พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระมหาพร้อม​พงศ์​ ปภสฺสรจิตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระมหาอุบล ญาณเมธี ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหามนต์ไพร จนฺทปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
วัดแสมดำ
รายละเอียด


พระมหาวีระวงศ์ วีรวํโส
เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑
วัดจันทร์ใน
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ ธมฺมรโต
เจ้าอาวาสวัดจันทรสโมสร
รายละเอียด


พระมหาอาทิตย์ อมโร
เจ้าอาวาสวัดทองบน
รายละเอียด


พระมหาถวิล ถิรธมฺโม
อดีตเลขานุการเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหาอภิวัฒน์ โชติญาโณ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดวัดสามัคคีสุทธาวาส
รายละเอียด


พระมหาทวี ฐานธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลชยาราม
รายละเอียด


พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
รายละเอียด


พระมหาประสิทธิ์ กิตฺติปญฺญินฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูธรรมรุจิ
(ญาณเมธ สิริญาณเมธี)
เลขานุการเจ้าคณะเขตป้อมปราบ - ปทุมวัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคณิกาผล
รายละเอียด


พระครูธรรมคุต
(สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูนิรุตติบริหาร
(ศรัณย์ ปฐฺญาวชิโร)
วัดใหม่เทพนิมิตร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ สมบูรณ์ ฉนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดแสนเกษม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ สามารถ สุจิณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดยางบางจาก
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท ,ผศ.ดร.
วัดธรรมาภิรตาราม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ กฤษณะ กฤษณภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ ประไพ นนฺทจิตฺโต
วัดยานนาวา
รายละเอียด


พระครูสังฆวุฒิกร
(ประสพ ธมฺมโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın