พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระมหาปฐมพล วรญาณเมธี ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางบัว
รายละเอียด


พระมหาสหชาติ สหชาโต ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ป.ธ.๔ ,ผศ.ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหานิพนธ์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาทักษิณ ทกฺขิเณยฺโย ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมมาศ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔
วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาดำรง ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาชัยรัตน์ สุวีโร ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหานิยม ติสฺสวโร ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก ป.ธ.๔
วัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระปลัด สมบัติ สุธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
วัดลานบุญ
รายละเอียด


พระปลัด ประวิทย์ ฐิตวีโร
เจ้าคณะแขวงบางปะกอก
เจ้าอาวาสวัดประเสริฐสุทธาวาส
รายละเอียด


พระปลัด สวง ถาวรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเกาะ
รายละเอียด


พระปลัด สมพักตร์ วชิโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระปลัด ณรงค์ ฉนฺทากโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระปลัด อุดม ธมฺมธีโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
รายละเอียด


พระปลัด อนุวัฒน์ จนฺทวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลุ่มเจริญศรัทธา
รายละเอียด


พระปลัด นพดล สุจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook