พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูวินัยธร นพคุณ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม ,ผศ.ดร.
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร บุญส่ง สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร จันทร์ กุสลจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร เอกธนัช เอกธโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูธรรมธร มานพ สุชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมธร ธีรพัฒน์ สุวินโย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์อินทรสารเพชร
รายละเอียด


พระครูเมธังกร
(สุธน นิภาธโร)
เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน
รายละเอียด


พระครูวิบูลสรกิจ
(ทัศนัย)
รองเจ้าคณะแขวงบุคคโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางน้ำชน
รายละเอียด


พระครูมงคลวิลาส
(เดชาธร)
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรโกษา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิศาลสรนาท
(พจนารถ ปภาโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสรพจน์พิลาส
(พรมมา ธมฺมวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุธรรมภาณ
(เกษม ชาตเมโธ)
วัดนางนอง วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสรภัญญ์พิสุทธิ์
(รุ่งแสง ฐิติญาโณ)
วัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระมหาหาญ รตนปญฺโญ ป.ธ.๔
เจ้าอาวาสวัดบางพลัด
รายละเอียด


พระมหาสำเริง ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัด พีระพงษ์ พีรวํโส ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสำราญ ฐานุตฺตโม ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธเนตร ปญฺญาธโร ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook