พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูธรรมรุจิ
(ญาณเมธ สิริญาณเมธี)
เลขานุการเจ้าคณะเขตป้อมปราบ - ปทุมวัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคณิกาผล
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ สมบูรณ์ ฉนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดแสนเกษม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ สามารถ สุจิณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดยางบางจาก
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท ,ผศ.ดร.
วัดธรรมาภิรตาราม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ กฤษณะ กฤษณภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ ประไพ นนฺทจิตฺโต
วัดยานนาวา
รายละเอียด


พระครูสังฆวุฒิกร
(ประสพ ธมฺมโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ กิตติมา กิตฺติมานนฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ วรวิทย์ สุวรวิโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ อุดม รกฺขิโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ วีระ ธมฺมญฺญู
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูธรรมบาล
(พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจจานุรักษ์
(กรกฤษณ์ กมฺมสุทฺโธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจบรรหาร
(กานต์ชนะ สนฺติกาโร)
วัดธรรมมงคล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สมศักดิ์ สมสตฺติโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุเทพ อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดปากบึง
รายละเอียด


พระครูสมุห์ ทรงวิทย์
วัดลานบุญ
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุกะพงค์ กิตฺติวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ วัชระ ภทฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสมุห์ ศักดิ์สิทธิ์ ถาวรคุโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook