พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูใบฎีกา สุชิน ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดน้อยใน
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา วัชรินทร์ โชติเวที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สุเวช พลญาโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จีรเดช จิรเตโช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฏีกา สานิตย์ อภิสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระสมุห์ สุเมธ เทวสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ ทวี ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มราย
รายละเอียด


พระสมุห์ อนันต์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดมณฑป
รายละเอียด


พระสมห์ ทองคำ อินฺทโชโต
เลขานุการเจ้าคณะแขวงสายไหม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
รายละเอียด


พระสมุห์ พูนศักดิ์ สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ คงศักฐิ์ ปณฺฑิโต
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรมาราม
รายละเอียด


พระใบฎีกา พิพัฒน์ จิตฺตวฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดตะโน
รายละเอียด


พระอธิการสงวน ทินฺนโชโต
เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการเส็ง กวิวํโส
เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด


พระอธิการสมภพ ปญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดบัวผัน
รายละเอียด


พระประเสริฐ สุมงฺคโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
รายละเอียด


พระอธิการสันต์ชัย ขนฺติโก
เจ้าอาวาสวัดเปาโรหิตย์
รายละเอียด


พระอธิการเฉลิม ธนิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดศิริวัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสมคิด สิริจนฺโท
เจ้าอาวาสวัดมะพร้าวเตี้ย
รายละเอียด


พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก ,ดร.
เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook