พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระมหาชุมพร นิติสาโร ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสหชาติ สหชาโต ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก ป.ธ.๔
วัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระปลัด สมบัติ สุธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
วัดลานบุญ
รายละเอียด


พระปลัด ประวิทย์ ฐิตวีโร
เจ้าคณะแขวงบางปะกอก
เจ้าอาวาสวัดประเสริฐสุทธาวาส
รายละเอียด


พระปลัด สวง ถาวรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเกาะ
รายละเอียด


พระปลัด นพดล สุจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
รายละเอียด


พระปลัด สมชาย สิริธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปลัด ไพบูลย์ คุตฺตธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปลัด ณรงค์ ฉนฺทากโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระปลัด อุดม ธมฺมธีโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
รายละเอียด


พระปลัด เกษม ชาตเมโธ
วัดนางนอง วรวิหาร
รายละเอียด


พระปลัด อริย์ธัช เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม
รายละเอียด


พระมหาบุญมา มหาปุญฺโญ ป.ธ.๓
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น
รายละเอียด


พระมหาสมคิด ธีรวํโส ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบุญมั่น อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่
รายละเอียด


พระมหานันทภัท ธมฺมนนฺโท ป.ธ.๓
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมภพ ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาชุมพล ธมฺมพโล ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın