พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระสมุห์ ณัฏฐพัฒน์ โชติธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
รายละเอียด


พระสมุห์ พูนศักดิ์ สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ คงศักฐิ์ ปณฺฑิโต
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรมาราม
รายละเอียด


พระใบฎีกา พิพัฒน์ จิตฺตวฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดตะโน
รายละเอียด


พระใบฎีกา เอกกมล กิตฺติภทฺโท
วัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระอธิการสงวน ทินฺนโชโต
เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม
รายละเอียด


พระชาติ สุชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
รายละเอียด


พระอธิการเส็ง กวิวํโส
เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด


พระอธิการสมภพ ปญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดบัวผัน
รายละเอียด


พระประเสริฐ สุมงฺคโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
รายละเอียด


พระอธิการสันต์ชัย ขนฺติโก
เจ้าอาวาสวัดเปาโรหิตย์
รายละเอียด


พระอธิการเฉลิม ธนิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดศิริวัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสมคิด สิริจนฺโท
เจ้าอาวาสวัดมะพร้าวเตี้ย
รายละเอียด


พระสุทธิพล ปิยสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
รายละเอียด


พระสวัสดิ์ วิสุทฺโธ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆราชา
รายละเอียด


พระสมชาติ ภทฺทโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด


พระสุริยา กิตฺติปาโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
รายละเอียด


พระพีรศรี ภทฺทโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
รายละเอียด


พระกันตพัฒน์ สุภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด


พระเจริญ สุภวุฑฺฒิโก ,ดร.
เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ)
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın