พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระมหามนต์ไพร จนฺทปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
วัดแสมดำ
รายละเอียด


พระครูธรรมรุจิ
(ญาณเมธ สิริญาณเมธี)
เลขานุการเจ้าคณะเขตป้อมปราบ - ปทุมวัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคณิกาผล
รายละเอียด


พระครูธรรมคุต
(สุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูนิรุตติบริหาร
(ศรัณย์ ปฐฺญาวชิโร)
วัดใหม่เทพนิมิตร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ จำรูญ จิรปุญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ เอกภัทร อภิฉนฺโท ,ผศ.ดร.
วัดธรรมาภิรตาราม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ สามารถ สุจิณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดยางบางจาก
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ ประไพ นนฺทจิตฺโต
วัดยานนาวา
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ อำพล จตฺตมโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจจานุรักษ์
(สิริเชษฐ์พงษ์ ธีรสมฺปนฺโน)
เลขานุการเจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ วรวิทย์ สุวรวิโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ กฤษณะ กฤษณภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ สมบูรณ์ ฉนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดแสนเกษม
รายละเอียด


พระครูธรรมบาล
(พิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสังฆกิจบรรหาร
(กานต์ชนะ สนฺติกาโร)
วัดธรรมมงคล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สมศักดิ์ สมสตฺติโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด


พระครูสมุห์ ชัยวัฒน์ ฉนฺทสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุกะพงค์ กิตฺติวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุเทพ อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดปากบึง
รายละเอียด


พระครูสมุห์ วัชรพล มนาโป
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook