ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๒๔๐๑ พระรณชัย อภิปสนฺโน กาลพัฒน์ ๒๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๐๒ พระกฤษฎา ตปสีโล สมบูรณ์การณ์ ๒๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๐๓ สามเณรชาติชาย บุญตะหล้า ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๐๔ สามเณรสุนทร ดุจจานุทัศน์ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๐๕ สามเณรวีระศักดิ์ คาสมบัติ ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๐๖ สามเณรสิทธิพงษ์ รูปคม ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๐๗ สามเณรศิวกร กลิ่นหอม ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๐๘ สามเณรชัยอนันต์ ทองด้วง ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๐๙ สามเณรปริญญา หดราช ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๐ สามเณรปรมินทร์ เที่ยงตรง ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๑ สามเณรรวิชญ์ ภูหอม ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๒ สามเณรวีรภัทร สุขนิรันดร์ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๓ สามเณรสุรสิทธิ์ แจ่มแจ้ง ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๔ สามเณรภูริภัทร คำหว่าน ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๕ สามเณรจิรภัทร จีนดอน ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๖ สามเณรจีรวัฒน์ ทองคำพันธ์ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๗ สามเณรกิตติธัช บัวแก้ว ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๘ สามเณรดนัย สิงห์งอย ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๑๙ สามเณรเพชรชรัตน์ อิ่นคำ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๐ สามเณรชาคริต แสงห้าว ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๑ สามเณรภานุวัฒน์ ผิวทอง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๒ สามเณรณัฐพล อินทริง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๓ สามเณรอานุภาพ พรหมบุตร ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๔ สามเณรวงศกร พูนทอง ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๕ สามเณรภูทฤทธิ์ ศรศรี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๖ สามเณรราชตศักดิ์ แหวนวงศ์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๗ สามเณรศุภกิตติ์ สหชาติ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๘ พระกนกศักดิ์ กนโก แซ่ตั้ง ๒๔ นางนอง วัดราชโอรสาราม ๑๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๒๙ พระทศพร กิตฺติวโร ทรงกำพลพันธุ์ ๒๗ โพธิ์แก้ว วัดราชโอรสาราม ๑๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๐ พระปริญญา คนฺธสาราภิวํโส หล้าธรรม ๒๖ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๑๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๑ สามเณรพีรพัฒน์ ธนพรกว้างไกล ๑๙ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๒ สามเณรแก้วตา ชัยยะฮัก ๑๗ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๓ สามเณรธนากร ดี้ปัญญา ๑๗ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๑๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๔ สามเณรเมธา จันทะจร ๑๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๕ สามเณรสิรภพ จุลสราญพงษ์ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๖ สามเณรธนัชชา ปะมายะยัง ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๗ สามเณรเรน พรมคำซาว ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๘ พระอัครวิทย์ ขนฺติธโร วรโชควัฒนาสกุล ๓๒ เจ้าอาม คณะเขตบางกอกน้อย ๑๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๓๙ พระขวัญ สุธมฺโม สุกุ ๓๕ ยายร่ม คณะเขตบางขุนเทียน ๑๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๐ พระวันทา โชติปญฺโญ แก้วกล้า ๓๖ ๑๖ บางบอน คณะเขตบางบอน ๑๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๑ พระอินทปิญญา อินฺทปญฺโญ ลอด ๒๙ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๒ พระบุญเหลือ ฐิตปญฺโญ โคตรวงค์ ๖๒ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๓ พระยอด ขนฺติวโร ศรีวงค์ ๓๙ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๔ สามเณรกวินภพ กว้างขวาง ๒๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๕ พระสมยศ ปภากโร หงษ์สวัสดิ์ ๓๘ บางนา นนทบุรี ๑๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๖ พระวีระชาติ วิริโย อุดม ๓๖ บางไผ่ นนทบุรี ๑๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๗ สามเณรวรเมธ ดำเสน ๑๗ ละหาร นนทบุรี ๑๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๘ พระสุบงกช นิสมฺมกาโร พันธ์คำภา ๓๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๔๙ พระเอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ ๒๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๐ พระชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ ๓๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๑ พระนาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๒ พระอธิวัฒน์ วรจกฺโก ทองขาว ๒๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๓ พระไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๔ พระศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๕ พระชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๖ พระนันทยศ ธมฺมานนฺโท อุกำแพง ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๗ สามเณรณัชพล มีศรีสุข ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๘ สามเณรสรศักดิ์ มงคลมล ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๕๙ สามเณรชาคริต คำแท้ ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๐ สามเณรบัณฑิต เนินทอง ๑๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๑ สามเณรเจมส์ ลุงคำ ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๒ สามเณรสมโชค พงษ์วิชัย ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๓ สามเณรศุภมิตร เจตนาจรัสแสง ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๔ สามเณรณรงค์ศักดิ์ แช่มล้วน ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๕ สามเณรวายุ คำทองนาค ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๖ สามเณรนิพัทธ์ เจริญศรี ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๗ สามเณรปิยะพงษ์ สีหาพล ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๘ สามเณรเจษฎา กัณหาพิมพ์ ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๖๙ สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๐ พระสายันต์ อาภสฺสโร เพชรพินิจ ๔๕ เขียนเขต ปทุมธานี ๑๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๑ สามเณรวิชยุตม์ จิตต์สัมพันธ์ ๑๕ ชัยมงคล สมุทรปราการ ๑๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๒ สามเณรสุรศักดิ์ แซ่อื้อ ๑๙ แพรกษา สมุทรปราการ ๑๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๓ พระดวงดี จิตฺตปญฺโญ ภัททจารี ๓๑ จากแดง สมุทรปราการ ๑๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๔ พระสราวุฒิ อชิโต บุญประกอบ ๒๗ จากแดง สมุทรปราการ ๑๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๕ พระวีระยุทธ คุตฺตจิตฺโต สุวรรณไตร ๓๙ จากแดง สมุทรปราการ ๑๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๖ สามเณรเพชรกล้า ริมิลา ๑๖ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๗ สามเณรชลธีร์ เนียมอ่อน ๑๗ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๘ สามเณรรัตนพล บุระพวง ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๗๙ สามเณรธนากร มุขภักดี ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๐ สามเณรวโรดม นกเทศ ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๑ สามเณรนัฐพงษ์ ศรีนาค ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๒ สามเณรพัชรพล ตาลประดับ ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๓ สามเณรเทียนชัย พลเยี่ยม ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๔ สามเณรกฤตภัค เตอแอ ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๕ พระสุรชัย มนฺตชาโต ใจมีธรรม ๓๗ แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม สมุทรปราการ ๑๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๖ พระเกรียงกมล ปภสฺสโร โพธิ์โสภา ๓๔ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๗ พระทัฬห์ โกสลฺลวโร แทนสุวรรณ์ ๓๙ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๘ สามเณรเทพบุตร ช้างชัย ๑๗ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๘๙ สามเณรภรัณยู สิงห์ชัย ๑๔ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๐ สามเณรอานนท์ แม้นปั้น ๑๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๑๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๑ พระไพโรจน์ เตชปญฺโญ คงพันธุ์พฤษา ๓๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๒ สามเณรอนุรัตน์ รื่นรมณ์ ๑๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๓ สามเณรสิทธิชัย มะลัย ๑๖ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๔ สามเณรธัชพงษ์ ร่วมญาติ ๑๔ นางในธัมมิการาม อ่างทอง ๑๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๕ พระศรัณย์ ปิยนโร อังศุสิงห์ ๓๖ ป่าโมก อ่างทอง ๑๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๖ สามเณรอินทรานันท์ สังข์ทอง ๑๔ พระพุทธบาท สระบุรี ๑๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๗ สามเณรนนทกานต์ อินทร์เดช ๑๘ เขาแก้ว สระบุรี ๑๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๘ พระอิสระ ฉนฺทโก มารศรี ๒๕ มงคลประสิทธิ์ ลพบุรี ๑๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๙๙ พระเดช ขนฺติโก เจ้า ๒๕ โคกกะเทียม ลพบุรี ๑๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๐ พระวังล็อง โชตปฺปญฺโญ เงวียง ๒๒ โคกกะเทียม ลพบุรี ๑๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๑ พระธนาวุฒิ มหาลาโภ ซุ่มมะโน ๒๘ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๒ พระธวัชชัย อตฺตทีโป สีทาหาร ๒๕ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๓ สามเณรสุรธัช เมฆโหรา ๑๘ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๔ สามเณรณรงค์ชัย วานะติ ๑๗ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๕ พระพีระ ฐานวีโร วรสุขขัง ๓๐ สาธุการาม สิงห์บุรี ๑๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๖ พระชลอ มุนิญาโณ หงษ์ทอง ๖๔ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๑๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๗ พระชนาภณ อาชิโต อุระเพ็ญ ๓๘ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๑๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๘ พระอรรถนนท์ รตินฺธโร ตะวันนา ๓๓ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๑๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๐๙ พระบุญทัน ฉินฺนาลโย ไชยคำ ๔๓ ภูจวง อุทัยธานี ๑๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๐ สามเณรชีวาวิชญ์ ดวงทวีโชติ ๑๘ ภูจวง อุทัยธานี ๑๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๑ พระกฤษณพรรณ จนฺทธมฺโม จันทร์ศรี ๓๕ ๑๒ ศรีสโมสร ชัยนาท ๑๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๒ พระณรงค์ศักดิ์ รตนเมธี จังอินทร์ ๒๐ วรนาถบรรพต นครสวรรค์ ๑๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๓ พระภูริณัฐ ภูรินฏฺโฐ ๒๙ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๑๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๔ สามเณรพีรพัฒน์ แป้นจันทร์ ๑๖ ไทรเหนือ นครสวรรค์ ๑๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๕ สามเณรอนุชา กลาดเกลื่อน ๑๘ วาปีรัตนาราม นครสวรรค์ ๑๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๖ สามเณรประทีป มะเมียเมือง ๑๗ วาปีรัตนาราม นครสวรรค์ ๒๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๗ สามเณรณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐรัศมี ๑๕ วาปีรัตนาราม นครสวรรค์ ๒๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๘ สามเณรชุมพล กลิ่นจันทร์ ๑๔ วาปีรัตนาราม นครสวรรค์ ๒๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๑๙ พระอธิการวีระวุฒิ วรปญฺโญ มงคลแท้ ๔๓ หนองหม้อ นครสวรรค์ ๒๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๐ พระชูเกษม สนฺติกโร กรสิงห์ ๒๙ ๑๐ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๒๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๑ พระโกมล จิตฺตสํวโร สดชื่น ๒๐ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๒๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๒ สามเณรเกียรติศักดิ์ ช้อยนิยม ๑๗ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๒๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๓ สามเณรวิวัฒน์ คำสีทา ๑๕ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๒๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๔ สามเณรวิทยาพร แป้นโก๋ ๑๕ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๒๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๕ สามเณรธนวัฒน์ พลสันต์ ๑๔ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๒๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๖ สามเณรยงยุทธ หิริโอ ๑๓ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๒๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๗ สามเณรธีรดนย์ สีพุทธา ๑๓ หนองกระดูกเนื้อ นครสวรรค์ ๒๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๘ สามเณรณัฐพงษ์ หงสุวรรณ์ ๑๘ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๒๙ สามเณรปราโมทย์ อิ่มเต็ม ๑๗ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๐ สามเณรสราวุฒิ สุริโย ๑๗ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๑ สามเณรลิขิต จันทร์น้อย ๑๗ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๒ สามเณรพีระพล วงศ์ไทย ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๓ สามเณรธวัชชัย ปุกปนันท์ ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๔ สามเณรธนโชติ มูลศรีแก้ว ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๕ สามเณรปิยธิวัฒน์ เจริญสำราญ ๑๕ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๖ สามเณรวุฒิชัย โมเทียน ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๗ สามเณรอนวัช ทองสุข ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๘ สามเณรธนบูรณ์ บุญสืบ ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๒๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๓๙ พระนพวัลย์ ฐานิโย ไชยชมภู ๔๐ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร ๒๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๐ สามเณรกษิดิศ รุ่งเรือง ๑๔ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร ๒๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๑ สามเณรฐิตินันท์ วิเวกวินย์ ๑๕ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๒๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๒ สามเณรอลงกต อินธิดา ๑๔ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๒๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๓ สามเณรสุเมธ มีสวัสดิ์ ๑๔ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๒๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๔ พระสุเชาว์ สุทฺธสทฺโธ จันทิมา ๓๒ จันทาราม กำแพงเพชร ๒๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๕ พระวีรฉัตร ภทฺทโก ศรีภิรมย์ ๒๕ ตะพานหิน พิจิตร ๒๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๖ สามเณรสุธน วิสาญอน ๑๙ ตะพานหิน พิจิตร ๒๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๗ พระสุพจน์ ปภสฺสโร ราชวงศ์ ๖๔ ๑๑ ไร่เหนือ เพชรบูรณ์ ๒๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๘ พระอติเทพ อภิปุญโญ สารดี ๓๗ ไร่เหนือ เพชรบูรณ์ ๒๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๔๙ สามเณรชนะชัย ธรรมจันทร์ ๑๕ พระแก้ว เพชรบูรณ์ ๒๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๐ พระมนกมล กิตฺติญาโณ ดีมีหาญ ๓๒ เนินสว่างทางหลวง เพชรบูรณ์ ๒๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๑ พระเดชาพล สุมงฺคลวฑฺฒโน มงคล ๒๐ ประชานิมิต เพชรบูรณ์ ๒๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๒ สามเณรวรากร เสือสะอาด ๑๖ สว่างสามัคคี เพชรบูรณ์ ๒๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๓ สามเณรปราโมทย์ สีโสด ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๔ สามเณรวรวิทย์ โมสิโก ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๕ สามเณรจีรศักดิ์ ร่วมพันธ์ ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๖ สามเณรพงษ์เพชร พุดนุช ๑๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๗ สามเณรวรภพ มุ่งเครือ ๑๔ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๒๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๘ พระพุฒินันทน์ ฐิตปญฺโญ ฉันทศิริพันธ์ ๕๕ สวนอธิษฐาน พิษณุโลก ๒๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๕๙ พระเจริญพงษ์ ขนฺตฺยุตฺตโร แก้วสีทอง ๒๗ จองคำ ลำปาง ๒๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๐ พระณัฏฐพล โกวิโทภาโส ไชยสาร ๒๑ จองคำ ลำปาง ๒๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๑ สามเณรธนากร ก๋าสม ๒๐ จองคำ ลำปาง ๒๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๒ สามเณรทวี กันทะไชย ๑๖ จองคำ ลำปาง ๒๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๓ สามเณรปณัฐกานต์ กาติ๊บ ๑๕ จองคำ ลำปาง ๒๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๔ สามเณรไพฑูรย์ หมู่หล้า ๑๔ จองคำ ลำปาง ๒๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๕ สามเณรฉัตรมงคล บุญทิพย์ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๒๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๖ สามเณรกฤษฎา ผายตากแดด ๑๓ จองคำ ลำปาง ๒๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๗ สามเณรเสฏฐวุฒิ วงษา ๑๓ จองคำ ลำปาง ๒๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๘ สามเณรเจษฎา ขุนทอง ๑๑ จองคำ ลำปาง ๒๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๖๙ สามเณรพิธิพัฒน์ แรงจินะ ๑๘ พระแก้ว เชียงราย ๒๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๐ พระฐิติกร สุเขธิโต ผาลาด ๒๘ พระสิงห์ เชียงราย ๒๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๑ สามเณรธีรภัทร หมื่นเงิน ๑๖ พระสิงห์ เชียงราย ๒๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๒ สามเณรบรรจบ ใจศรี ๑๙ พระสิงห์ เชียงราย ๒๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๓ สามเณรปวรุตม์ วงค์บุญมา ๑๔ พระสิงห์ เชียงราย ๒๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๔ สามเณรสงกรานต์ หนานตาเป้า ๒๐ ศรีบุญเรือง เชียงราย ๒๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๕ พระหน่อแก้ว อินฺทปญฺโญ เป็งใจ ๕๗ ๓๑ แม่คำ เชียงราย ๒๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๖ พระครูวินัยธร เทพวัลย์ อิทฺธิญาโณ จับใจนาย ๔๔ ๒๔ ทรายมูล เชียงราย ๒๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๗ สามเณรจันทร เนตรรังษี ๑๗ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๒๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๘ สามเณรจารุวิทย์ ใจรักเกษมสุข ๑๕ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๒๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๗๙ สามเณรบุษกร โคราช ๑๕ ศรีโคมคำ พะเยา ๒๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๐ พระวรวัฒน์เมธี มหาวรเมธี จันทร์ย้อน ๒๕ ทุ่งกวาว แพร่ ๒๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๑ พระพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน อายะนันท์ ๓๖ ร่องซ้อ แพร่ ๒๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๒ พระประพัฒน์ คุณสุโภ นันทเสน ๔๙ พญาภู น่าน ๒๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๓ พระศุภสิทธิ์ มงฺคลิโก กันทา ๒๙ ป่าคอวัง น่าน ๒๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๔ พระอนิรุทธิ์ อนีโฆ บุญดิลก ๒๘ ป่าคอวัง น่าน ๒๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๕ พระอธิการเกรียงไกร กตธมฺโม ทิพย์ศักดิ์ ๔๐ ๑๔ ขึ่งเจริญ น่าน ๒๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๖ สามเณรศิวะ วรรธนะเจริญ ๑๕ สวนดอก เชียงใหม่ ๒๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๗ พระวรายุทธ จิรญาณเมธี ลาดปะละ ๒๗ ปางหลวง เชียงใหม่ ๒๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๘ สามเณรศุภชัย ถนอมดาลัด ๑๗ ศรีโสดา เชียงใหม่ ๒๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๘๙ สามเณรบุญชู แสงคำ ๒๐ บุพพาราม เชียงใหม่ ๒๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๐ พระสุรศักดิ์ ธีรปญฺโญ อัง ๒๕ วารีสุทธาวาส เชียงใหม่ ๒๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๑ สามเณรหนุ่ม จุลสุวรรณ์ ๑๙ บ้านหลวง เชียงใหม่ ๒๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๒ สามเณรน้อย จุลสุวรรณ์ ๑๔ บ้านหลวง เชียงใหม่ ๒๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๓ พระธีธัช จิรตฺถิโก พึ่งวิชา ๓๗ พระธาตุศรีจอมทองฯ เชียงใหม่ ๒๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๔ พระภูมิรพี ชาครธมฺโม กิจพนาชัย ๒๒ ห้วยตองสัก เชียงใหม่ ๒๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๕ สามเณรอดิพงษ์ ปุกคำ ๑๕ สองแคว เชียงใหม่ ๒๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๖ สามเณรจิตเกษม ทาหล้า ๑๙ บ้านขุน เชียงใหม่ ๒๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๗ สามเณรอภิชาติ แฮแก้ว ๑๕ บ้านขุน เชียงใหม่ ๒๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๘ สามเณรจักรภพ เก่งผสานคุณ ๑๖ บ้านขุน เชียงใหม่ ๒๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๕๙๙ สามเณรคงเดช วนาลัยค้ำจุน ๑๙ บ้านขุน เชียงใหม่ ๒๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๖๐๐ สามเณรวิเชียร ดำรงชูทรัพย์ ๑๘ บ้านขุน เชียงใหม่ ๒๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook