ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๖๐๑ สามเณรเพชรชรัตน์ อิ่นคำ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๐๒ สามเณรธนากร วิเศษธาร ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๐๓ สามเณรชาคริต แสงห้าว ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๐๔ สามเณรณัฐพล อินทริง ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๐๕ สามเณรอานุภาพ พรหมบุตร ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๐๖ สามเณรวงศกร พูนทอง ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๐๗ สามเณรราชตศักดิ์ แหวนวงศ์ ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๐๘ สามเณรวุฒิชัย ละมูล ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๐๙ พระมหามารุต วณฺณพโล ภารสภิตย์ ๒๑ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๘๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๐ พระมหากนกศักดิ์ กนโก แซ่ตั้ง ๒๕ นางนอง วัดราชโอรสาราม ๙๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๑ พระมหาอภิเศรฐ สนฺติกโร ยกเลี่ยน ๕๔ หัวกระบือ วัดราชโอรสาราม ๙๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๒ พระมหาสุธน จนฺทสาโร ลีลา ๓๖ ๑๓ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๙๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๓ พระมหาธนายุทธ ติสาโร หากัน ๓๓ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๙๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๔ สามเณรแก้วตา ชัยยะฮัก ๑๘ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๙๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๕ สามเณรธนากร ดี้ปัญญา ๑๗ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๙๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๖ สามเณรไอศวรรย์ ปินตา ๑๗ อมรคีรี วัดอมรคีรี ๙๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๗ พระมหาใจเพชร สุภกิจฺโจ ขันชะลี ๓๗ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๙๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๘ สามเณรเมธา จันทะจร ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๙๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๑๙ พระมหาสมฤกษ์ สุทฺธิสทฺโธ ภู่สุวรรณ ๓๑ ราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง ๙๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๐ สามเณรเมธา ทรงศรีสด ๑๗ บางมดโสธราราม คณะเขตทุ่งครุ ๑๐๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๑ พระมหาอัครวิทย์ ขนฺติธโร วรโชควัฒนาสกุล ๓๓ เจ้าอาม คณะเขตบางกอกน้อย ๑๐๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๒ พระมหาธานี ปภสฺสโร สิริมงคลธนากร ๓๕ ๑๕ บางบอน คณะเขตบางบอน ๑๐๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๓ พระมหาพงษ์ทวี ปญฺญาสาโร จุงาม ๓๖ ๑๓ บางบอน คณะเขตบางบอน ๑๐๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๔ พระมหาพจน์ วชิรญาโณ ผัดแก้ว ๒๗ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๐๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๕ พระมหาวิชาญ กตปุญฺโญ สิริณัฎฐากุล ๔๓ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๐๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๖ พระมหายอด ขนฺติวโร ศรีวงค์ ๔๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๐๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๗ สามเณรจักรพันธ์ ไชยสุวรรณ ๒๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๐๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๘ สามเณรจักรพงศ์ ชูประเสริฐ ๑๘ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๐๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๒๙ สามเณรจุลศักดิ์ กาญจนเรืองสกุล ๑๗ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี ๑๐๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๐ พระมหาวีระชาติ วิริโย อุดม ๓๖ บางไผ่ นนทบุรี ๑๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๑ สามเณรภาณุพงศ์ วงษ์สุวรรณ ๑๗ บางไผ่ นนทบุรี ๑๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๒ พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร ล้อประเสริฐ ๓๐ ๑๐ เปรมประชา ปทุมธานี ๑๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๓ สามเณรธนากรณ์ บุญกัน ๑๘ สิงห์ ปทุมธานี ๑๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๔ พระมหาวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ ๔๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๕ พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี ๓๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๖ สามเณรศุภมิตร เจตนาจรัสแสง ๑๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๗ สามเณรนิพัทธ์ เจริญศรี ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๘ สามเณรภูรินทร์ พวงมาลัย ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๓๙ สามเณรชินวัตร มณีโชติ ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๐ สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก ๑๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๑ สามเณรณัฐนนท์ แคนคันรัมย์ ๑๖ แพรกษา สมุทรปราการ ๑๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๒ สามเณรทรัพย์สิน ชุมยวง ๑๕ แพรกษา สมุทรปราการ ๑๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๓ พระมหาวรพันธ์ วรธมฺโม สุทธิวงศ์ ๒๖ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๑๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๔ สามเณรสิทธิชัย เครือเนตร ๑๘ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๑๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๕ พระมหาสราวุฒิ อชิโต บุญประกอบ ๒๘ จากแดง สมุทรปราการ ๑๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๖ พระมหาพัชรพล ปิยสีโล ลิ้มปิยวรรณ ๓๔ จากแดง สมุทรปราการ ๑๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๗ สามเณรรัชพล ตาลเลี่ยม ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๘ สามเณรธนากร มุขภักดี ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๔๙ สามเณรขวัญ จตุพรสกุล ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๐ สามเณรภาณุวัฒน์ ทองสาย ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๑ สามเณรสิทธิภาคย์ พิมลพันธุ์ ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๒ สามเณรเทียนชัย พลเยี่ยม ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๓ สามเณรกฤตภัค เตอแอ ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๔ สามเณรชลธีร์ เนียมอ่อน ๑๘ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๕ สามเณรฐิติกร ศรีหาวัตร ๑๖ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๖ สามเณรเพชรกล้า ริมิลา ๑๖ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๗ สามเณรคำ ลอก๊ะ ๑๗ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๘ สามเณรทวีศักดิ์ รักรุย ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๕๙ สามเณรวรวัช จำปาสด ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๐ พระมหากิตติเชฏฐิ์ สุเมธโส แสงอินทร์ ๓๙ สุคันธาวาส สมุทรปราการ ๑๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๑ พระมหาทัฬห์ โกสลฺลวโร แทนสุวรรณ์ ๔๐ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๒ สามเณรเทพบุตร ช้างชัย ๑๙ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๓ สามเณรบุญรอด ศรีจะทิ้ง ๑๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๔ สามเณรศักดิธัช ทองกุม ๑๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๕ สามเณรอนุรัตน์ รื่นรมณ์ ๑๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๖ พระมหาชาคริต ธมฺมชาคโร คำแท้ ๒๑ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ๑๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๗ สามเณรธัชพงษ์ ร่วมญาติ ๑๖ นางในธัมมิการาม อ่างทอง ๑๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๘ สามเณรบุญสมบูรณ์ สายสุทธิวงษ์ ๑๘ ศรีบุรีรตนาราม สระบุรี ๑๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๖๙ พระมหาวัชรากร กิตฺติคุโณ เวชชกรรม ๒๒ พระพุทธฉาย สระบุรี ๑๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๐ พระมหาธนพงษ์ คุณากโร สมประสงค์ ๓๒ พระพุทธบาท สระบุรี ๑๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๑ พระมหาทรงวุฒิ อธิปุญฺโญ ทุมมาสุทธิ์ ๔๔ ๒๔ ห้วยบง ลพบุรี ๑๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๒ พระมหาเดช ขนฺติโก เจ้า ๒๖ โคกกะเทียม ลพบุรี ๑๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๓ พระมหาจักรพงษ์ จกฺกธมฺโม ทินวงศ์ ๓๕ ยวด ลพบุรี ๑๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๔ พระมหาสุเมธ สิริปญฺโญ เกตุชัยนาศ ๓๔ เขาลังพัฒนา ลพบุรี ๑๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๕ พระมหาธนาวุฒิ มหาลาโภ ชุ่มมโน ๒๙ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๖ พระมหาธวัชชัย อตฺตทีโป สีทาหาร ๒๖ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๗ พระมหาเอกสิทธิ์ อภิวฑฺฒโณ กระจ่างวงษ์ ๒๑ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๘ สามเณรสุรธัช เมฆโหรา ๑๙ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๗๙ สามเณรณรงค์ชัย วานะติ ๑๘ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๐ สามเณรสุวิจักขณ์ พงษ์พันนา ๑๖ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๑ พระมหาชลอ มุนิญาโณ หงษ์ทอง ๖๕ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๑๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๒ พระมหาชนาภณ อาชิโต อุระเพ็ญ ๓๙ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๑๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๓ พระมหาพีระ ฐานวีโร วรสุขขัง ๓๑ สาธุการาม สิงห์บุรี ๑๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๔ พระมหาธนิต อติภทฺโท บาระเมศ ๓๒ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร ๑๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๕ พระมหานพวัลย์ ฐานิโย ไชยชมภู ๔๑ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร ๑๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๖ พระมหามนัสชัย มนสฺสชโย พาแกดำ ๒๒ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๑๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๗ สามเณรจิรายุ ฉ่ำกิ่ง ๑๗ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๑๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๘ สามเณรภัคพงศ์ ฝั่งไทยสงค์ ๑๖ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๑๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๘๙ สามเณรสุเมธ มีสวัสดิ์ ๑๕ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๑๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๐ พระมหาวีรฉัตร ภทฺทโก ศรีภิรมย์ ๒๖ ตะพานหิน พิจิตร ๑๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๑ พระมหาคมศักดิ์ สุธีโร อินตะโชติ ๖๑ ตะพานหิน พิจิตร ๑๗๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๒ พระมหาอภิสิทธิ์ อรุโณ อุดมพล ๒๓ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๑๗๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๓ พระมหาวิชิต จิรฏฺฐิติโก เมืองนาค ๒๒ โพธิ์กลาง เพชรบูรณ์ ๑๗๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๔ สามเณรปราโมทย์ สีโสด ๑๖ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๑๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๕ สามเณรวรวิทย์ โมสิโก ๑๖ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๑๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๖ สามเณรจีรศักดิ์ ร่วมพันธ์ ๑๖ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๑๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๗ สามเณรพงษ์เพชร พุดนุช ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๑๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๘ สามเณรวรภพ มุ่งเครือ ๑๕ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๑๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๙๙ พระมหาธวัชชัย ธวชฺชยเมธี มั่งมีเพชร ๓๐ ๑๐ โพธิ์ทอง พิษณุโลก ๑๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๐ สามเณรศุภกิจ อ่อนเกตุ ๑๙ บางสะพาน พิษณุโลก ๑๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๑ สามเณรชาญชัย เคนสี ๑๘ สังฆาราม สุโขทัย ๑๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๒ พระมหาจักรพงษ์ วิสุทฺธิภาณี มีบุญ ๒๒ มาบป่าเลา สุโขทัย ๑๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๓ พระภัทรอภิญญาภรณ์ อาภสฺสโร เชื้อผาเต่า ๓๑ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๑๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๔ สามเณรจิรวัฒน์ ชำนาญสวน ๑๗ ดอนไชย ตาก ๑๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๕ สามเณรอัณวิศร์ อรชุน ๑๖ จองคำ ลำปาง ๑๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๖ สามเณรราชัน ยะมงคล ๑๕ จองคำ ลำปาง ๑๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๗ สามเณรเนมินธร อ่อนศิลา ๑๕ จองคำ ลำปาง ๑๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๘ สามเณรนพปฎล อรชุน ๑๕ จองคำ ลำปาง ๑๘๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๐๙ พระมหาบุญยิ่ง ฐานิสฺสโร คำปัน ๓๘ ๑๘ หลวง ลำปาง ๑๘๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๐ พระมหาชาญชัย ชยเมธี คำวิชัย ๓๖ ๑๖ หลวง ลำปาง ๑๙๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๑ พระมหาบุญตาล ฐิตมโน ณเขมะรัฐ ๒๘ พระสิงห์ เชียงราย ๑๙๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๒ พระมหาธนวัฒน์ ฐิตสีโล มงคลสุข ๒๒ พระสิงห์ เชียงราย ๑๙๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๓ พระมหาบรรจบ ใจศรี ๒๐ พระสิงห์ เชียงราย ๑๙๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๔ สามเณรธีรภัทร หมื่นเงิน ๑๗ พระสิงห์ เชียงราย ๑๙๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๕ สามเณรปวรุตม์ วงค์บุญมา ๑๕ พระสิงห์ เชียงราย ๑๙๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๖ พระมหาหลวงแก้ว ชวโน ปางแปด ๒๒ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๑๙๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๗ พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติญาโณ เผ่าต๊ะใจ ๒๙ ศรีโคมคำ พะเยา ๑๙๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๘ พระมหาพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน อายะนันท์ ๓๙ ๑๑ ร่องซ้อ แพร่ ๑๙๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๑๙ พระมหาประพัฒน์ คุณสุโภ นันทเสน ๕๐ พญาภู น่าน ๑๙๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๐ พระมหากิตติพจ กิตฺติญาโณ ฉันทาวิวัฒน์ ๕๗ อรัญญาวาส น่าน ๒๐๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๑ สามเณรวรวัฒน์ จองแสง ๑๗ สวนดอก เชียงใหม่ ๒๐๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๒ พระมหาวรายุทธ จิรญาณเมธี ลาดปะละ ๒๘ ธาตุคำ เชียงใหม่ ๒๐๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๓ พระมหาสุรศักดิ์ ธีรปญฺโญ อัง ๒๖ วารีสุทธาวาส เชียงใหม่ ๒๐๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๔ สามเณรหนุ่ม จุลสุวรรณ ๑๙ พระธาตุดอยเวียง เชียงใหม่ ๒๐๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๕ พระมหาภูมิรพี ชาครธมฺโม กิจพนาชัย ๒๓ ห้วยตองสัก เชียงใหม่ ๒๐๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๖ สามเณรอดิพงษ์ ปุกคำ ๑๖ สองแคว เชียงใหม่ ๒๐๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๗ พระครูปฏิภาณวิสุทธิคุณ ญาณกโร สมอ่อน ๕๐ ๓๐ โนนสวรรค์ อุดรธานี ๒๐๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๘ พระมหาเสกสรรค์ สุขกาโม แก่นจันทร์ ๒๗ ศรีสว่าง อุดรธานี ๒๐๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๒๙ สามเณรฐิรพงศ์ นาคอก ๑๗ ศรีคุณเมือง อุดรธานี ๒๐๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๐ สามเณรอดิศักดิ์ สุนทรวัฒน์ ๑๘ ศรีคุณเมือง อุดรธานี ๒๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๑ พระมหาพักตะวัน โชติวโร คำฝอย ๒๓ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๒๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๒ สามเณรภูวะนาด ไชยะจักร์ ๑๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๓ สามเณรภพโชค จันสว่าง ๑๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๒๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๔ พระมหาสุพิศ ภูริปญฺโญ ยานุวงศ์ ๔๐ โคเขตตาราม อุดรธานี ๒๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๕ พระมหายุทธชัย ยตินฺธโร หาระมาร ๔๐ เทพสิงหาร อุดรธานี ๒๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๖ พระมหาคำผา ฐานวโร อุ้ยปัชฌาใต้ ๕๓ ๓๔ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๒๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๗ พระมหาสุรเศรษฐ์ ปภงฺกโร วรรักษ์ ๕๖ ๒๐ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๒๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๘ พระมหานรินทร์ ธมฺมธโร อภัย ๓๖ ๑๖ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๒๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๓๙ พระมหาสุรพล สุรชโย ชุมพล ๕๔ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๒๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๐ พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม ชมภูศรี ๔๖ ๒๔ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๒๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๑ พระมหาสมโภชน์ เขมปญฺโญ โกสีย์ ๔๑ ๒๐ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ) ๒๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๒ สามเณรสาธิต ทัศนิยม ๑๗ โนนวังสิม หนองคาย ๒๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๓ สามเณรธนวัฒน์ เลียงกาทิพย์ ๑๘ โพนชัย เลย ๒๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๔ พระมหาสมคิด อาสโภ เพลาสลัก ๓๙ ๑๖ ปวิเวการาม เลย (ธ) ๒๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๕ สามเณรญาณพงศ์ ถุนาพรรณ์ ๑๗ ตรีสวัสดิ์วนาราม เลย (ธ) ๒๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๖ สามเณรรัฐวุฒิ โพธิคำ ๑๙ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๒๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๗ สามเณรเอกรักษ์ นาโควงศ์ ๑๘ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๒๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๘ สามเณรอนุชา ฤาชัยษา ๑๗ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๒๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๔๙ พระมหาพงษ์ศักดิ์ เปสโล ป้องคำสิงห์ ๔๘ ป่าสันติธรรมวนาราม สกลนคร (ธ) ๒๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๐ พระมหาบุญส่ง ญาณวีโร ศรีจันทร์หอม ๗๒ โพธิ์ทอง ขอนแก่น ๒๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๑ พระมหาวุฒิชาติ พุทฺธสโร อัคจักร ๓๓ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๒ พระมหาฤชา โฆสเมโธ วงษา ๒๐ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๓ พระมหากรรชัย สุเมธี ภูห้องไส ๒๐ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๔ สามเณรบุญส่ง สีหานอก ๑๗ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๕ สามเณรปรีชา พลแสน ๑๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๖ สามเณรพิเชษฐ์ นาชัย ๑๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๗ สามเณรณัชภัทรพงษ์ ศิริคำสิงห์ ๑๕ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๘ สามเณรชนะชัย ธรรมจันทร์ ๑๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๕๙ สามเณรสรยุทธ แจ่มจันทร์ ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๐ สามเณรอนุรักษ์ โซ่เมืองแซะ ๒๐ สุวรรณาวาส มหาสารคาม ๒๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๑ สามเณรณัฐพล เชิดศิริ ๑๖ สุวรรณาวาส มหาสารคาม ๒๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๒ สามเณรคุณากร ระดาไสย ๑๗ สว่างใต้ กาฬสินธุ์ ๒๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๓ สามเณรอนุรักษ์ ทาระเวทย์ ๑๗ สว่างใต้ กาฬสินธุ์ ๒๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๔ สามเณรนิลเทพ โพธิ์น้ำคำ ๑๘ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๒๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๕ พระมหาสิทธาฌาน พุทฺธญาโณ สิงห์ยะบุศย์ ๓๙ ๑๖ อุบลบรทิพย์ ร้อยเอ็ด ๒๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๖ พระมหาฤทธิฌาน ผาสุโก สิงห์ยะบุศย์ ๓๙ อุบลบรทิพย์ ร้อยเอ็ด ๒๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๗ พระมหาอาธร สนฺตกาโย เจริญพันธ์ ๒๘ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๒๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๘ พระมหาศักดิ์ดา จกฺกวโร สุทาศิริ ๒๘ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๒๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๖๙ พระมหาภาณุเดช ภาณุเตโช นาใจเสริม ๒๗ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๒๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๐ สามเณรยุทธพงศ์ สายสิม ๑๙ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๒๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๑ สามเณรศิวกร อสิพงษ์ ๑๖ วารินทราราม อุบลราชธานี ๒๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๒ สามเณรพงศธร ศรีมงคล ๑๘ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๓ สามเณรธีรศักดิ์ จันทสน ๑๘ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๔ สามเณรนันทกร แก่นแก้ว ๑๖ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๕ พระมหาโชคชัย ถิรสทฺโธ โพธิโสม ๓๖ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๒๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๖ สามเณรณรงค์ฤทธิ์ คิดโสดา ๑๙ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๒๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๗ สามเณรนันทวัฒน์ คนไว ๑๙ พระธาตุพนม นครพนม ๒๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๘ สามเณรทวีศักดิ์ มลผาลา ๑๗ พระธาตุพนม นครพนม ๒๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๗๙ พระมหาอิศรา ญาณธีโร ขอสุข ๒๗ ยางตลาด ยโสธร ๒๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๐ พระมหาอนิรุทธ์ อินฺทปญฺโญ บุญยอ ๓๖ ยางตลาด ยโสธร ๒๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๑ พระมหาโสภณ โชติปญฺโญ ศรีบุญเรือง ๒๕ ยางตลาด ยโสธร ๒๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๒ สามเณรอภิวัฒน์ ไชยวงศ์ ๑๘ ยางตลาด ยโสธร ๒๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๓ สามเณรภัทรายุทธ วิลัยกุล ๑๘ ห้วยกอย ยโสธร ๒๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๔ พระมหาชาญณรงค์ ฐิตธมฺโม ทองบ่อ ๒๑ บูรพารามใต้ ยโสธร ๒๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๕ สามเณรภูริทัต แนวบุตร ๑๘ บูรพารามใต้ ยโสธร ๒๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๖ สามเณรพีรพงษ์ จันทร์ศรี ๑๗ บูรพารามใต้ ยโสธร ๒๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๗ สามเณรจิรสิน แอ้นบุญมา ๑๘ บูรพารามใต้ ยโสธร ๒๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๘ สามเณรนรภัทร ไกรยา ๑๔ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร ๒๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๘๙ พระมหาธวัฒ อินฺทสาโร อินทสาโร ๔๑ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๒๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๐ พระมหาอำนวย วชิรญาโณ จันทสนธิ์ ๓๗ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๒๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๑ สามเณรธนวัฒน์ จัดนอก ๑๗ สะแก นครราชสีมา ๒๗๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๒ สามเณรอัครชัย วงจันทร์ ๑๗ สะแก นครราชสีมา ๒๗๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๓ สามเณรศักรินทร์ ภมรพืช ๑๘ ปอบิด นครราชสีมา ๒๗๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๔ พระมหาคมกฤษ กิตฺติเมธี ศิริเรือง ๒๑ วิปัสสนารังกาใหญ่ นครราชสีมา ๒๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๕ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส แสผักแว่น ๓๐ นอก นครราชสีมา ๒๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๖ พระมหาประกอบ ยุตฺตธมฺโม ฉันทะกลาง ๔๗ ๑๗ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๒๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๗ พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร จันทร์สิงห์ ๔๕ ๒๕ กลาง บุรีรัมย์ ๒๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๘ สามเณรเมทานน ขานสันเทียะ ๑๗ ห้วยหินฝน ชัยภูมิ ๒๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๗๙๙ สามเณรกฤษณะ บุญมี ๑๕ ห้วยหินฝน ชัยภูมิ ๒๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๐๐ สามเณรญาณวัฒน์ แสงเดือน ๑๖ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๒๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook