ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๖๐๑ พระไกรสร €ตสาโร ปัตถาวะเร ๒๖ พร้าว พิจตร ๑๖๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐๒ สามเณรภูริพัฒน์ เกิดพืช ๑๓ มหาธาตุ เพชรบูรณ์ ๑๖๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐๓ สามเณรพีรพงษ์ กาลพันธ์ ๑๔ เกตุสามัคคีธรรม เพชรบูรณ์ ๑๖๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐๔ พระประหยัด กุสลจิตฺโต ไชยนาม ๓๒ เพชรวราราม เพชรบูรณ์ (ธ) ๑๖๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐๕ พระสมมาตร อตฺตสาโร ระสารักษ์ ๖๗ ๑๐ นางพญา พิษณุโลก ๑๖๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐๖ พระศุภกร สุภกโร สุภาพันธ์ ๔๕ มะขามเตี้ย พิษณุโลก ๑๖๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐๗ พระณศุภเดช สุขิโต อยู่เย็น ๓๗ บ้านเข็กใหญ่ พิษณุโลก ๑๖๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐๘ พระฉัตร์ภวัตต์ จิตฺตสุโภ ปรีชาวุฒินันท์ ๓๑ สวนอธิษฐาน พิษณุโลก ๑๖๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐๙ พระพิเชษฐ์ อภิชาโน โห้ลพบุรี ๓๘ บางสะพาน พิษณุโลก ๑๖๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๐ สามเณรบุญโชค จีนเพชร ๑๗ บางสะพาน พิษณุโลก ๑๖๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๑ สามเณรไกรเดช กลมหัวไผ่ ๑๖ บางสะพาน พิษณุโลก ๑๖๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๒ สามเณรประทีป แก้วทุ่ง ๑๕ ไทยชุมพล สุโขทัย ๑๖๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๓ สามเณรธนพล มณีน้อย ๑๕ ไทยชุมพล สุโขทัย ๑๖๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๔ สามเณรสุจินดา บรรเทาวงศ์ ๑๗ ราชธานี สุโขทัย ๑๖๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๕ สามเณรปวรุตม์ โพธิ์โรจน์ ๑๗ ศรีโพธิ์งาม สุโขทัย ๑๖๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๖ พระวิษณุ ภูริปญฺโญ ตันตระกูล ๔๔ พิพัฒน์มงคล สุโขทัย ๑๖๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๗ พระวรพล ธมฺมปาโล สวัสดิ์ประวิทย์ ๒๘ ราษฎร์ศรัทธาธรรม สุโขทัย ๑๖๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๘ พระอัษฎา ชุตินฺธโร บุญเกิดมี ๓๘ ชัยสิทธาราม สุโขทัย ๑๖๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๑๙ พระประเวศน์ ถิรปญฺโญ วงสามิ่ง ๒๓ สังฆาราม สุโขทัย ๑๖๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๐ พระสุรเชษฐ์ สุทสฺสโน ต๊ะนนท์ ๒๙ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๑๖๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๑ พระธนิสร สิริปญฺโ สอนสะอาด ๓๘ คลองละมุง อุตรดิตถ์ ๑๖๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๒ พระประทุม ติกฺขวิโร พันธ์พืช ๔๑ ๑๗ ดอยมูล ตาก ๑๖๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๓ สามเณรชาลี อ้อนพิสมมัย ๒๐ พระบรมธาตุ ตาก ๑๖๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๔ พระสมหมาย ตปสีโล แก้วอินทร์ ๔๔ มณีไพรสณฑ์ ตาก ๑๖๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๕ พระชัยสิทธิ์ อุตฺตโม สกุณาอำพร ๕๑ ๑๓ มณีไพรสณฑ์ ตาก ๑๖๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๖ พระทองมุ้ย ปุญญคโม จันทิพย์ ๒๙ สว่างอารมณ์ ตาก ๑๖๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๗ สามเณรยุทธพิชัย ประกายคีรีสุข ๑๘ ดอนไชย ตาก ๑๖๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๘ สามเณรจักราวุธ เวียงแม้นเมฆ ๑๕ ดอนไชย ตาก ๑๖๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๒๙ สามเณรสุเทพ เดชวัชรมงคล ๑๔ ศรีมงคล ตาก ๑๖๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๐ สามเณรกิตติทัศน์ ออทอลาน ๑๔ จองคำ ลำปาง ๑๖๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๑ สามเณรธันวา อารีพงษ์ ๑๓ จองคำ ลำปาง ๑๖๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๒ สามเณรสุทธิรักษ์ บวรธิติภัค ๑๒ จองคำ ลำปาง ๑๖๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๓ สามเณรอาทรเทพ คล่องปาก ๑๖ หัวข่วง ลำปาง ๑๖๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๔ พระจำรัส จิรธมฺโม แก้วทอง ๕๑ ป่าเพิ่มพูล ลำปาง ๑๖๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๕ พระสมุห์กิตติพงษ์ กิตฺติวํโส สมณะ ๒๓ ศรีอ้วน ลำปาง ๑๖๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๖ พระวันจักร มงฺคลปุญฺโญ ใบจันทร์ ๓๑ ศรีอ้วน ลำปาง ๑๖๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๗ สามเณรกฤษณะ ตรีประดับกุล ๑๕ ศาลาไชย ลำปาง ๑๖๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๘ สามเณรสรจักร ตุ้ยปัญญา ๑๔ พระแก้ว เชียงราย ๑๖๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๓๙ พระยุทธนา อภิวฑฺฒนเมธี ซาวคำเขตร์ ๒๔ แม่คำ เชียงราย ๑๖๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๐ สามเณรธันวารักษ์ สมศรี ๑๗ กาสา เชียงราย ๑๖๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๑ สามเณรนันทวัฒน์ ไชยสุริยงค์ ๑๖ แม่คำ เชียงราย ๑๖๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๒ สามเณรธนบดี ชูแก้ว ๑๖ โชติการาม เชียงราย ๑๖๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๓ สามเณรศักรินทร์ เลิศทรัพย์ไพบูลย์ ๑๗ พระธาตุดอยตุง เชียงราย ๑๖๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๔ สามเณรหลวงมุ้ง ไทยใหญ่ ๑๘ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย ๑๖๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๕ สามเณรสาม แสงใหม่ ๑๕ มงคลธรรมกายาราม เชียงราย ๑๖๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๖ สามเณรสามารถ คีรีแสนภูมิ ๑๘ เชียงคาน เชียงราย ๑๖๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๗ สามเณรทศพล นามใส ๑๖ พระธาตุผาเงา เชียงราย ๑๖๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๘ สามเณรชิษณุพงษ์ มาฟอง ๑๖ ม่วงบุญเรือง เชียงราย ๑๖๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๔๙ สามเณรชนะชัย เศษวิสัย ๑๓ ศรีโคมคำ พะเยา ๑๖๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๐ พระภานุพงศ์ สุมโน พอกแก้ว ๓๑ ๑๑ โป่งแดง พะเยา ๑๖๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๑ พระปฐมพงษ์ ปญฺญาทีโป สันป่าแก้ว ๔๒ ๑๔ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ๑๖๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๒ สามเณรอนุเทพ พงษ์พานิช ๑๕ พระบาทมิ่งเมือง แพร่ ๑๖๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๓ พระอภินพ ฐานวีโร จันทิ ๔๕ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๑๖๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๔ พระอนุกูล โอภาโส มูลสา ๒๔ ธรรมเมือง แพร่ ๑๖๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๕ สามเณรสุเมธ กุศลส่ง ๑๔ พระธาตุช่อแฮ แพร่ ๑๖๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๖ สามเณรเฉลิม เอียดขันตี ๑๔ ชัยมงคล แพร่ ๑๖๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๗ สามเณรสมเดช อินแสง ๑๓ เหมืองแดง แพร่ ๑๖๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๘ สามเณรอุทัย งามวาจา ๑๗ พญาภู น่าน ๑๖๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๕๙ สามเณรธนวัฒน์ ทาคุณ ๑๗ พญาภู น่าน ๑๖๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๐ สามเณรธนกฤต ระลึก ๑๔ พญาภู น่าน ๑๖๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๑ พระเตชินท์ ติกฺขญาโณ ผลเวช ๔๓ ๒๐ ป่าคอวัง น่าน ๑๖๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๒ พระชยพล เขมาภิรโต บุนนาค ๒๖ ป่าคอวัง น่าน ๑๖๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๓ สามเณรอนพัทย์ พรมคำอ้าย ๑๓ พระธาตุแช่แห้ง น่าน ๑๖๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๔ พระประดิษฐ์ รตนโชโต ใจปิง ๓๕ ๑๖ เฮี้ย น่าน ๑๖๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๕ สามเณรอรรถชัย จริอินทร์ ๑๕ น้ำไคร้ น่าน ๑๖๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๖ สามเณรกฤษณะ มาอินทร์ ๑๔ น้ำไคร้ น่าน ๑๖๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๗ พระสมุห์ปวัน สุกิตฺติโก อุปรานุเคราะห์ ๒๘ ป่านันทบุรีญาณสังวราราม น่าน (ธ) ๑๖๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๘ สามเณรชินพัฒน์ ศรีตองอ่อน ๑๕ สวนดอก เชียงใหม่ ๑๖๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๖๙ สามเณรรชต วงศ์วาลี ๑๓ สวนดอก เชียงใหม่ ๑๖๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๐ พระเรืองศักดิ์ ธมฺมรโส ตื้อเป็ง ๓๒ เจ็ดยอด เชียงใหม่ ๑๖๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๑ สามเณรสิรวิชญ์ วิมานประไพ ๑๕ ศรีโสดา เชียงใหม่ ๑๖๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๒ สามเณรณัฐนนท์ คำจันทร์ ๑๕ ฟ้ามุ่ย เชียงใหม่ ๑๖๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๓ สามเณรอภิสิทธิ์ ไกรสยมพร ๑๘ ร่ำเปิง เชียงใหม่ ๑๖๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๔ สามเณรทุน นาสุ ๒๐ พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ๑๖๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๕ สามเณรอู ลุงปันต๊ะ ๑๖ ท่าตอน เชียงใหม่ ๑๖๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๖ สามเณรศิริวัฒน์ จันต๊ะวรรณ์ สุคันธวารี เชียงใหม่ ๑๖๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๗ พระบรรจบ กิตฺติวุฑฺโฒ ลิขิต ๒๗ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๑๖๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๘ สามเณรภัทรพล ดาระสวัสดิ์ ๑๗ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๑๖๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๗๙ สามเณรภูมินทร์ ผันพักตร์ ๑๗ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๑๖๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๐ สามเณรภูมิพัฒน์ ชั่งเจริญชัยกุล ๑๗ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๑๖๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๑ สามเณรพศวัต อินทวัฒน์ ๑๓ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๑๖๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๒ สามเณรแสงทอง สินหมี่ ๑๗ ดอยสัพพัญญู เชียงใหม่ ๑๖๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๓ สามเณรจิราพัตร กุลทัศนาพร ๑๖ บ้านขุน เชียงใหม่ ๑๖๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๔ สามเณรต่อพงษ์ รำไพพนา ๑๖ บ้านขุน เชียงใหม่ ๑๖๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๕ สามเณรวรเมธ วารียินดี ๑๖ บ้านขุน เชียงใหม่ ๑๖๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๖ สามเณรวรัญญู ประยูรยืนยง ๑๖ บ้านขุน เชียงใหม่ ๑๖๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๗ สามเณรสุชาติ ไพศาลพนา ๑๕ บ้านขุน เชียงใหม่ ๑๖๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๘ สามเณรไพโรจน์ ยาสิทธิ์ ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๑๖๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๘๙ สามเณรศุภวิชญ์ เดชากลางคีรี ๑๔ บ้านขุน เชียงใหม่ ๑๖๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๐ สามเณรจิระพงศ์ โอภาเสกสรรค์ ๑๗ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ) ๑๖๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๑ สามเณรพงษ์ไพรัช ตะโฮ ๑๗ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ) ๑๖๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๒ สามเณรศรราม สุนิติปัญญาวงศ์ ๑๖ เจดีย์หลวง เชียงใหม่ (ธ) ๑๖๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๓ สามเณรศิวะกร คุณหอม ๒๑ ป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ (ธ) ๑๖๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๔ สามเณรบุญฤทธิ์ ลุงมี ๑๕ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๑๖๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๕ สามเณรนพดล บัวลอยลม ๑๔ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน ๑๖๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๖ พระเกน สีลเตโช พันธ์เลิศ ๕๗ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๑๖๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๗ พระอภิวัตน์ จนฺทวํโส พิลาพรม ๓๖ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๑๖๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๘ พระฉลองชัย ชยธมฺโม จันทร์เขียว ๔๓ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๑๖๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๙๙ พระณัฐกิตต์ หาสธมฺโม รักษาบุญ ๓๕ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๑๖๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๐ พระสันติ วิสนฺโต ภาพล ๔๙ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๑๗๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๑ พระอมรเทพ ปิยสีโล บุดดาบุตร ๓๘ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๑๗๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๒ สามเณรจักกฤษ ศิริขวา ๑๕ มัชฌิมาวาส อุดรธานี ๑๗๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๓ สามเณรธนพล ทองดี ๑๖ ป่าวิเวกโนนแคน อุดรธานี ๑๗๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๔ สามเณรวราวิทย์ อุตมา ๑๓ ป่าวิเวกโนนแคน อุดรธานี ๑๗๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๕ พระจักรพรรดิ สิริวณฺโณ แก้ววันทา ๒๒ ศรีสว่าง อุดรธานี ๑๗๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๖ พระกฤษณะ วรธมฺโม เสียงใส ๔๖ ศรีสว่าง อุดรธานี ๑๗๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๗ พระรัฐผล ปญฺญาวุฒฺโฑ จตุเทน ๒๖ ศรีสว่าง อุดรธานี ๑๗๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๘ สามเณรธีระวุฒิ ธวัชเมธี ๑๔ ศิริชัยมงคล อุดรธานี ๑๗๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๐๙ สามเณรประเสริฐ ศรีภิรมย์ ๑๓ ศิริชัยมงคล อุดรธานี ๑๗๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๐ พระสมใจ สุมโน ศรีตานาค ๔๒ ๑๕ โพธิ์ชัย อุดรธานี ๑๗๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๑ สามเณรวรรณกรณ์ ชามรัมย์ ๑๗ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๑๗๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๒ สามเณรธนภัทร โคตรศรีเมือง ๑๕ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๑๗๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๓ สามเณรภูเบศ กุดวงศา ๑๕ โสมนัสสันตยาราม อุดรธานี ๑๗๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๔ พระทองเจริญ สมจิตฺโต สุดสี ๕๓ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๑๗๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๕ พระวรากร โสภโณ สายหยุด ๕๘ ๒๔ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๑๗๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๖ พระพูลทรัพย์ โรจนธมฺโม สายหยุด ๕๔ ๒๔ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๑๗๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๗ พระอนันต์ อาทิโต สุวรรณกายี ๖๒ ๑๑ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๑๗๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๘ สามเณรอุษมา พันทะชุม ๑๕ ป่าอัมพวัน อุดรธานี ๑๗๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๑๙ พระคณิศร ทิตฺตพโล การสร้าง ๓๘ หนองแด่น อุดรธานี ๑๗๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๐ พระจักรพงศ์ กนฺตวีโร โพธิ์ศรี ๓๓ หนองแด่น อุดรธานี ๑๗๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๑ สามเณรอนุวัฒน์ ศรีสมขัต ๑๓ ศรีนคราราม อุดรธานี ๑๗๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๒ พระภาตรีนัย กิตฺติสาโร สังสะโอภาส ๒๕ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๑๗๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๓ พระสุรชัย ยโสธโร อนุประดิษฐ์ ๔๘ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๑๗๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๔ สามเณรวสันต์ บุษดี ๑๖ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๑๗๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๕ สามเณรธนากร จันทร์นาค ๑๕ สว่างโยมาลัย อุดรธานี ๑๗๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๖ พระชยกร อิทฺธิโชโต บุญภา ๔๖ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๑๗๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๗ พระเทเวท เทวธมฺโม ฮงสี ๔๙ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๑๗๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๘ พระฉลอง ฐิตปุญฺโญ สุขาวาปี ๓๘ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๑๗๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๒๙ พระวิทยา อาจารสมฺปนฺโน มุ้งเป้า ๓๓ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๑๗๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๐ พระสุพันธ์ มุตฺตจิตฺโต รัตนแสง ๕๓ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๑๗๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๑ พระวีรพล กตปญฺโญ ดวงก้อม ๓๓ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๑๗๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๒ พระสุระเดช ญาณเตโช ใจดี ๒๔ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๑๗๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๓ สามเณรคมสันต์ พุ่มกล่อม ๑๕ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๑๗๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๔ สามเณรระพีวิทย์ การะดี ๑๕ จอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี ๑๗๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๕ พระวรพิน ยสปาโล ไชยเพ็ชร ๕๔ โพธิ์ศรีทุ่ง อุดรธานี ๑๗๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๖ พระพงพัฒน์ ฐานวโร ละดาขันธ์ ๒๙ โพธิ์ศรีทุ่ง อุดรธานี ๑๗๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๗ พระดัสกร สุจิตฺโต ธะดาดิษฐ์ ๓๐ โพธิ์ศรีทุ่ง อุดรธานี ๑๗๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๘ สามเณรศุภกรณ์ แก้วคำ ๑๔ โพธิ์ศรีทุ่ง อุดรธานี ๑๗๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๓๙ พระสุบรรณ นาคเสโน ดงแสนสุข ๕๐ ๒๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๑๗๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๐ พระวงเดือน ขิปฺปาภิญฺโญ สีทวนฐาน ๔๙ ๑๕ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๑๗๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๑ พระสุพล กตคุโณ พูลทวี ๖๙ ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๑๗๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๒ พระประเทือง จนฺทปญฺโญ แก้วพินิจ ๖๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๑๗๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๓ พระจันนา โอภาโส ไสโยธา ๕๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๑๗๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๔ พระบุญปลูก ขนฺติพโล วิเศษโวหาญ ๓๙ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๑๗๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๕ สามเณรอัฐพงศ์ เชี่ยวพานิช ๑๖ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๑๗๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๖ สามเณรอดิเทพ สีทวนฐาน ๑๔ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๑๗๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๗ สามเณรสมภพ ทะวิไชย ๑๓ อุดมอินทราวาส อุดรธานี ๑๗๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๘ สามเณรอโณทัย ศรีชัย ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี ๑๗๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๔๙ สามเณรพลพัฒน์ จำนงค์ภักดี ๑๔ ศิริมงคล อุดรธานี ๑๗๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๐ สามเณรไชยา บุญภา ๑๕ ศิริมงคล อุดรธานี ๑๗๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๑ สามเณรนัทธพงษ์ จันทร์แจ่มศรี ๑๓ ศิริมงคล อุดรธานี ๑๗๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๒ สามเณรรัฐภูมิ จอหอ ๑๒ ศิริมงคล อุดรธานี ๑๗๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๓ พระอัครเดช ธมฺมทินฺโน ศรีเรือง ๒๓ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๑๗๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๔ สามเณรณัฐพล บุญอภัย ๑๖ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๑๗๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๕ สามเณรศิริชัย ษรริตร ๑๕ มัชฌิมบุรี อุดรธานี ๑๗๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๖ พระอนุชิต คุณวีโร ดอกบัวหลวง ๓๓ สระมณี อุดรธานี ๑๗๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๗ พระเอกราช ปภากโร ท้วมวงศ์ ๓๓ สระมณี อุดรธานี ๑๗๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๘ พระวรากรณ์ วณฺณธมฺโม เทพเสนา ๒๘ สระมณี อุดรธานี ๑๗๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๕๙ สามเณรอนุชา ยาเขียว ๑๕ สระมณี อุดรธานี ๑๗๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๐ สามเณรภานุพงศ์ ขาวงาม ๑๔ สระมณี อุดรธานี ๑๗๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๑ สามเณรสันหณัฐ เป้าสุวรรณ ๑๓ สระมณี อุดรธานี ๑๗๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๒ สามเณรเจษฎา หาญดี ๑๓ สระมณี อุดรธานี ๑๗๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๓ สามเณรธิปพเนตร ศรีสมบัติ ๑๓ สระมณี อุดรธานี ๑๗๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๔ พระครูโพธิชยานุการ สิริปญฺโญ โพธิ์ผาลาด ๖๑ ๓๒ ดงคำ อุดรธานี ๑๗๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๕ พระพิทักษ์พงษ์ ฐานวีโร ทองวันดี ๓๘ ดงคำ อุดรธานี ๑๗๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๖ พระประหยัด กนฺตสีโล สะตะ ๕๘ ดงคำ อุดรธานี ๑๗๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๗ พระขวัญใจ ฐานุตฺตโร ไม่เคร้า ๔๘ ดงคำ อุดรธานี ๑๗๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๘ สามเณรเริงชัย วรสิทธิ์ ๑๙ โพธิ์ศรีวิไล อุดรธานี ๑๗๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๖๙ สามเณรพลภัทร ช่วยปัด ๑๓ ศรีโสภณ อุดรธานี ๑๗๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๐ สามเณรเอกรัตน์ หมายชัย ๑๕ จันทราราม อุดรธานี ๑๗๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๑ พระเจริญกิจ เขมจาโร แก้วกาหลง ๒๓ โคเขตตาราม อุดรธานี ๑๗๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๒ พระจริภัทร จิรภทฺโท แก้วพิลา ๔๘ โคเขตตาราม อุดรธานี ๑๗๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๓ สามเณรเศรษฐพงษ์ ไชยตะมาตร ๑๓ โคเขตตาราม อุดรธานี ๑๗๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๔ สามเณรนัฐนันท์ พลคะช้า ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๑๗๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๕ สามเณรธีรพงษ์ ชูเดช ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๑๗๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๖ สามเณรวิทนุ ศรีหนองห่าง ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๑๗๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๗ สามเณรศุภกิจ แซ่เตีย ๑๔ โคเขตตาราม อุดรธานี ๑๗๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๘ พระสุรชัย มุนิจโร โลมรัตน์ ๓๙ รัตนคูหา อุดรธานี ๑๗๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๗๙ สามเณรณัฐนันท์ พันธฤทธิ์ ๑๓ รัตนคูหา อุดรธานี ๑๗๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๐ สามเณรวินัย นันดี ๑๓ รัตนคูหา อุดรธานี ๑๗๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๑ สามเณรอนุชา ประดับทอง ๑๓ รัตนคูหา อุดรธานี ๑๗๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๒ สามเณรธนชิด กำเนิดสิงห์ ๑๕ รัตนคูหา อุดรธานี ๑๗๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๓ พระประทวน จิรสุโภ สุนาโท ๓๐ บูรพา อุดรธานี ๑๗๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๔ พระยศพร จนฺทสีโล จันแดง ๕๗ สระบัว อุดรธานี ๑๗๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๕ พระทรงชัย สีลสํวโร อุ่นศิริ ๓๕ สระบัว อุดรธานี ๑๗๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๖ สามเณรคุณากร บุตรโยธี ๑๕ สระบัว อุดรธานี ๑๗๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๗ พระนิกร กิจฺจกาโร รองคำ ๔๘ ศิรินทราวาส อุดรธานี ๑๗๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๘ สามเณรฐิติพล ขันที ๑๗ สันติธรรม อุดรธานี ๑๗๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๘๙ สามเณรกฤษฏิภัทร พวงทอง ๑๔ โพธิสมภรณ์ อุดรธานี (ธ) ๑๗๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๐ พระจิรกิตติ์ อสฺสโร ทองกร ๒๓ หนองหิน อุดรธานี (ธ) ๑๗๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๑ พระนิติกร ณฏฺฐิโก สร้อยจันดา ๒๖ ป่าภูก้อน อุดรธานี (ธ) ๑๗๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๒ สามเณรวชิรภัทร์ สุวรรณโคตร ๑๗ ป่าภูก้อน อุดรธานี (ธ) ๑๗๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๓ สามเณรชินกร เภาศรี ๑๕ โพธิ์ชัย หนองคาย ๑๗๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๔ สามเณรภาณิน นิลเกตุ ๑๔ โพธิ์ชัย หนองคาย ๑๗๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๕ สามเณรอภิมงคล สาเพชร ๑๓ ศรีสุมังคล์ หนองคาย ๑๗๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๖ พระสุพจน์ ชยาภิรโต เกียงคำ ๖๐ มีชัยท่า หนองคาย ๑๗๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๗ พระศรายุธ ญาณวิสุทฺโธ นามศักดิ์ ๒๑ ศรีษะเกษ หนองคาย ๑๗๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๘ สามเณรทรัพย์สถิตย์ นิลนามะ ๑๓ ศรีษะเกษ หนองคาย ๑๗๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๗๙๙ พระพิทักษ์ชัย จารุธมฺโม สวรรค์น้อย ๖๒ ชัยพร หนองคาย ๑๗๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐๐ สามเณรธีระกิตติ์ ใจเรือง ๑๖ ชัยพร หนองคาย ๑๘๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook