ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๘๐๑ พระมหาสุพรรณ อริยวํโส สัมรวย ๔๘ ๑๒ บ้านกาบเชิง สุรินทร์ ๒๘๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๐๒ พระมหาธงชัย ธมฺมธโช ช่วยสาริกา ๔๔ ท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี ๒๘๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๐๓ พระมหาพชรพล พชรเมโธ พื้นบาท ๒๕ ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ๒๘๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๐๔ พระมหาอรรถพล อตฺถพโล พลกลาง ๒๑ ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ) ๒๘๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๐๕ สามเณรรัฐนันท์ ชิดนอก ๑๙ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๘๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๐๖ พระมหาธีรวัจน์ จิรวฑฺฒโน สุวรรณ์ ๒๒ นอก ชลบุรี ๒๘๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๐๗ สามเณรณพวรรษ วิจิตรปฏิมา ๑๗ นอก ชลบุรี ๒๘๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๐๘ พระมหาสุพศิน ฐานิสฺสโร พลมา ๒๑ หนองม่วงใหม่ ชลบุรี ๒๘๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๐๙ พระมหาสุรเชษฐ์ อธิปญฺโญ ป้องทอง ๓๗ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๘๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๐ พระมหานัฏพงศ์ สุมนโส คงใจดี ๒๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๙๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๑ พระมหาเอกพล เอกวีโร บุญเหมาะ ๒๓ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๙๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๒ สามเณรคมศักดิ์ อันทะเลื่อน ๑๘ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๙๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๓ สามเณรณัฐวุฒิ คุณช่างทอง ๑๘ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๙๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๔ สามเณรทนงศักดิ์ พิมพะ ๑๘ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๙๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๕ สามเณรก้องภพ สำโรงแสง ๑๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๙๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๖ สามเณรสุธีบดินทร์ ฤกษ์การันต์ ๑๖ เขาบุญมีดาราราม ชลบุรี ๒๙๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๗ พระมหาสมบัติ อตฺถกาโร จันทะคุณ ๔๗ ช่องแสมสาร ชลบุรี ๒๙๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๘ สามเณรสิรวิชญ์ หงส์ษา ๑๔ ละหารไร่ ระยอง ๒๙๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๑๙ พระมหานคร ยติกโร สุขศรี ๒๖ ชุมนุมสูง ระยอง ๒๙๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๐ พระมหาลภณพัฒน์ วิสารโท พรธนะพิสุทธิ์ ๒๙ สุทธิวารี จันทบุรี ๓๐๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๑ พระมหาชลธี อุตฺตมวํโส จิตต์หาญ ๓๑ เกาะโตนด จันทบุรี ๓๐๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๒ พระมหาศรราม สญฺญจิตฺโต สุภาพ ๒๔ หนองหงส์ จันทบุรี ๓๐๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๓ สามเณรสาธกา กานุสนธิ์ ๑๘ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๓๐๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๔ พระมหาอิทธิพล สนฺตมโน บำรุงศรี ๓๑ ๑๐ บางช้างเหนือ นครปฐม ๓๐๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๕ พระมหาอมรวิทย์ นนฺทิโย ยิ้มเข็ม ๒๘ ญาณเวศกวัน นครปฐม ๓๐๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๖ พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฺฐวุฑฺโฒ สุวรรณเวช ๒๔ ประชาราษฎร์บำรุง นครปฐม ๓๐๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๗ พระมหาเมธี จนฺทวาโส จันทวาส ๓๔ ๑๓ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๓๐๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๘ พระมหาอาทร จิตฺตกาโร คำยุธา ๓๕ ๑๒ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๓๐๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๒๙ สามเณรพงษ์ศักดิ์ ยอดพูน ๑๗ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๓๐๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๐ พระมหาพูลทรัพย์ ธิติเมธี ปฐวีพนาสณฑ์ ๒๑ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี ๓๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๑ พระมหาอิษฎ์นันท์ รกฺขิตสีโล ห้าวล้อม ๔๒ เทวสังฆาราม กาญจนบุรี ๓๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๒ พระมหาจิรพงศ์ จิตปญฺโญ สุทธิรัตน์ ๓๕ เสาหงส์ กาญจนบุรี ๓๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๓ พระณัฐ เตชธมฺโม เจริญศรี ๕๗ คงคา กาญจนบุรี ๓๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๔ พระมหาสำราญ พลวโร แก้วอยู่ ๔๓ ๒๑ โพธิ์แจ้ สมุทรสาคร ๓๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๕ สามเณรอนิรุธ เงินทอง ๑๗ เทพอาวาส ราชบุรี ๓๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๖ สามเณรอนิก บารัว ๑๘ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๓๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๗ พระมหาธวัช สิริธมฺโม บุตรรัก ๓๑ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๓๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๘ พระมหาวุฒิสาร อิทฺธิสาโร พิมพ์สุข ๓๙ ๒๐ ต้นสน เพชรบุรี ๓๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๓๙ พระมหาณพวุฒิ ฐิติงฺกโร พิกุลเทศ ๓๐ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ) ๓๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๐ พระมหาบุญโฮม ธีรวโร แก้วพาปราบ ๓๗ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๓๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๑ สามเณรอำนาจ แข็งขัน ๑๙ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๓๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๒ พระศักดิ์ชัย ธีรวํโส ชุมหิรัญ ๓๒ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๓๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๓ พระชัยวิชิต อาภาชโย พึ่งเดช ๔๗ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๓๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๔ สามเณรรัฐนันท์ ล้ำเลิศ ๑๙ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ๓๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๕ พระมหาภานุวัฒน์ ชวโน สีเนียม ๓๑ ขันเงิน ชุมพร ๓๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๖ พระมหาอัษฎางค์ เมตฺตาจิตฺโต วิเศษสมบัติ ๔๓ วิโรจนาราม สุราษฎร์ธานี ๓๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๗ พระมหาสนธยา ฐิตโสภโณ แก้วมาก ๒๔ โคกสมานคุณ สงขลา ๓๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๘ พระมหาเฉลิมศักดิ์ กตธมฺโม จันทร์คง ๒๘ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๓๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๔๙ พระมหาหวน ชาตปญฺโญ สุทธิ ๔๘ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๓๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๕๐ พระมหาเพลิง ขนฺติธมฺโม ไชยวิศาล ๒๕ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๓๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๕๑ สามเณรเกียรติศักดิ์ บุญสาร ๑๘ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๓๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๘๕๒ พระมหาธงชัย กนฺตสีโล ดีพร้อม ๒๙ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๕๓ สามเณรปรภัทร ภาสองชั้น ๑๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๕๔ พระมหาณัฐวัตร อภินนฺโท ทองสิทธิ์ ๓๕ ๑๒ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๕๕ พระมหาสุทิศ จิตฺตสญฺญโม ปรือปรัง ๓๕ ๑๕ เทพลีลา วัดเทพลีลา ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๕๖ พระมหาวิษณุ ฐานิสฺสโร บุญเต็ม ๓๕ เทพลีลา วัดเทพลีลา ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๕๗ พระมหาเจตรินทร์ ฐานิโย เสือโรจน์ ๒๔ เทพลีลา วัดเทพลีลา ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๕๘ พระมหารังสรรค์ โชติญาโณ รุ่งเรืองดี ๓๔ ลานสัก วัดบพิตรพิมุข ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๕๙ สามเณรวีรพงศ์ มะลิทอง ๑๙ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๐ สามเณรตาตินนท์ ปัถวี ๑๗ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๑ สามเณรธีรวิสุทธิ คำมุงคุณ ๑๙ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร ๑๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๒ พระมหาเอก กตธมฺโม มณีรัตน์ประภา ๔๓ ๑๑ เทวราชกุญชร วัดเบญจมบพิตร ๑๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๓ สามเณรนันทศักดิ์ ทะรีรัมย์ ๒๑ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๑๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๔ พระมหาวิทธวัตร โชติปญฺโญ แสนเสน ๒๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๑๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๕ พระมหามัธทานยี สิริปญฺโญ ล่ำสัน ๓๘ ๑๐ พระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ ๑๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๖ พระมหาสุทธิพร สุทฺธิวโร งามขำ ๒๘ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๑๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๗ สามเณรปรัชญา ดาระภา ๑๗ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๑๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๘ พระมหาโสภิตะ โสภิโต ใชโย ๓๐ ๑๑ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๑๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๖๙ พระมหาณฐพล ขนฺติยุตฺโต ชานุมวงศ์ ๒๙ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๑๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๐ สามเณรรัชพล แจ้งพรมมา ๑๖ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธ ๑๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๑ สามเณรกิตติพงษ์ ชัยสน ๑๗ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๒๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๒ พระมหาชาตรี ปญฺญาทีโป สีโพลา ๒๙ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๓ พระมหานิรุตติ ฐานิสฺสโร ศรีชมภู ๒๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๔ พระมหาชนกชัย ชยทตฺโต นามวิชา ๒๓ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๕ สามเณรพีรพงษ์ ทาสุรินทร์ ๒๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๖ สามเณรณัฐพงษ์ มูลเมือง ๑๙ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๗ สามเณรวรพล ดามงคล ๑๙ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๘ สามเณรอรรถนนท์ นิยอนรัมย์ ๑๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๗๙ สามเณรยุทธนา เหล่าโคตร ๑๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๐ สามเณรคุณานนต์ วีระประดิษฐ์ ๑๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๑ พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส เมืองเมืองอุ่น ๓๓ ๑๓ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๓๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๒ สามเณรมุกดาหาร โอสถศรี ๑๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๓๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๓ สามเณรกรภัทร์ สิงห์ทอน ๒๐ สามพระยา วัดสามพระยา ๓๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๔ สามเณรจารุวิทย์ จินดาศรี ๑๘ สามพระยา วัดสามพระยา ๓๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๕ สามเณรจารุทัศน์ จินดาศรี ๑๘ สามพระยา วัดสามพระยา ๓๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๖ สามเณรศุภนิมิตร เฉลิมล้น ๑๗ สามพระยา วัดสามพระยา ๓๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๗ สามเณรธนาวุฒิ วงศ์ธนู ๑๗ สามพระยา วัดสามพระยา ๓๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๘ สามเณรภวัต เอกรัตชัยกุล ๑๗ สามพระยา วัดสามพระยา ๓๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๘๙ สามเณรคมกฤษ วงศ์อำมาตย์ ๑๙ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๓๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๐ สามเณรภัทรพงษ์ มั่งคั่ง ๑๗ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๓๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๑ สามเณรอานนท์ ประสมสิน ๑๗ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๔๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๒ สามเณรวัชรินทร์ ไตรโยธี ๑๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๔๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๓ พระมหาประจักร สุจิตฺโต ระวิเวช ๔๘ แสนสุข วัดแสนสุข ๔๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๔ พระมหาตันติกร ตนฺติปาโล เมืองน้อย ๒๘ บางเพ็งใต้ วัดแสนสุข ๔๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๕ สามเณรมงคลชัย เหล่าดิ้ม ๑๙ แสนสุข วัดแสนสุข ๔๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๖ สามเณรสุวิชา ปทุมสูตร ๑๘ แสนสุข วัดแสนสุข ๔๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๗ พระมหาพีรพงศ์ วีรวํโส สิทธิเทพ ๓๒ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ๔๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๘ สามเณรอนุรักษ์ หินซุย ๑๙ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๔๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๘๙๙ สามเณรศรันย์ จันทร์ธรรม ๑๗ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม ๔๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๐ สามเณรธนพล ทาทอง ๒๐ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๔๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๑ สามเณรก่อศักดิ์ นาแพงรัตน์ ๑๖ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๕๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๒ พระมหาภูดิศ ภูมิปาโล วัฒฐิยา ๔๓ บำเพ็ญเหนือ คณะเขตมีนบุรี ๕๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๓ พระมหาปริญญา ปญฺญาสาโร ใบตระกูล ๕๕ ๓๐ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๕๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๔ พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ วุฒิ ๓๕ ๑๐ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๕๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๕ พระมหาทองสะหวัน สุวณฺโณ สีสุมัง ๓๐ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๕๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๖ สามเณรจีรพงษ์ กลางถิ่น ๑๙ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๕๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๗ พระมหารถ วิริยเสฏฺโฐ เดชประเสริฐ ๔๓ ๒๐ สาครสุ่นประชาสรรค์ คณะเขตลาดพร้าว ๕๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๘ พระมหาสุนทร นิราสโย จันทะแจ่ม ๓๐ ยาง คณะเขตสวนหลวง ๕๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๐๙ พระมหาอรรถพล กตปุญฺโญ รีเบี้ยว ๓๐ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๕๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๐ พระมหาภูมินทร์ ฐิตญาโณ พูลเพิ่ม ๒๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๕๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๑ สามเณรศุภชัย ขวัญโพน ๑๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๖๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๒ พระมหาสุรพงศ์ สุรวํโส ตันจินดารัตน์ ๓๐ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๖๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๓ สามเณรทศพร ใต้เฉียง ๑๙ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๖๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๔ พระมหาปรมัธ ฐิตธมฺโม ศุภศิลป์ ๓๘ ดุสิดาราม วัดดุสิดาราม ๖๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๕ สามเณรศรัณย์กร ปภาณภณกุล ๑๘ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๖๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๖ สามเณรนิธิ เจริญลาภทวี ๒๑ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๖๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๗ สามเณรวุฒิชัย น้อยคำพวง ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๖๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๘ พระมหาภูวนัตถ์ ปภสฺสโร วงค์สุวรรณ์ ๔๓ บางสะแกใน วัดปากน้ำ ๖๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๑๙ พระมหาฉัตรชัย กนฺตาโภ กล้าณรงค์ ๒๙ ๑๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๐ พระมหาทราทิตย์ อุตฺตโร อุทธา ๓๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๑ พระมหาชาญชัย ชยวํโส บูรณะ ๒๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๒ พระมหาอธิวัฒน์ ฐานธมฺโม สุโท ๒๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๓ พระมหาคิมหันต์ ธมฺมวโร พืชการ ๓๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๔ พระมหาวันชัย วชิรปญฺโญ มะปรางก่ำ ๒๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๕ พระมหาอิศราภัทร์ วรวฑฺฒโน พาทิศศิวรัตน์ ๒๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๖ พระมหาวีระพล วรโมกฺโข ดอนโมกข์ ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๗ สามเณรเอกรัตน์ อุผา ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๘ สามเณรอนุชา จำปาทิพย์ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๒๙ สามเณรธนาวุฒิ ฤาเดช ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๐ สามเณรกิตติพงษ์ พันเพชร์ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๑ สามเณรวุฒิชัย วะกะกัน ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๒ สามเณรวัชรพงษ์ ไชยสุระ ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๓ สามเณรชัยวัฒน์ พะเลียง ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๔ สามเณรพิทักษ์พงศ์ แซ่กี้ ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๕ สามเณรยศพนธ์ สุนันท์ชัย ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๖ สามเณรณัฐพล คำภูวัน ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๗ สามเณรปิยพัทธ์ ปัดถานะ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๘ สามเณรนฤดล อุดมพันธ์ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๓๙ สามเณรพิชัยยุทธ นามปัญญา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๐ สามเณรศุภจิตร แก้ววิลัย ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๑ สามเณรชิติสรรค์ มั่งเรืองสกุล ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๒ สามเณรชยพล มีศรี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๓ สามเณรภูมินทร์ ภูจำปา ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๔ สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๕ สามเณรอริยกานต์ สวัสดิ์สรเดช ๑๖ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๙๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๖ พระมหาวรินทร์ วรินฺโท หุ่นศาสตร์ ๒๙ นางนอง วัดราชโอรสาราม ๙๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๗ พระมหาพิเชษฐ์ สํวรจิตฺโต ท้วมโสภา ๓๑ ๑๐ บางขุนเทียนกลาง วัดราชโอรสาราม ๙๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๘ สามเณรเมษา วิจักขณวงศ์ ๑๗ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๙๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๔๙ สามเณรภานุวัฒน์ แสนภูวา ๑๗ หงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ๙๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๐ สามเณรสิทธิศักดิ์ พันธ์ยาง ๑๘ น้อยนางหงษ์ วัดอมรคีรี ๙๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๑ พระมหาสุขสันต์ กิตฺติญาโณ แสงขัดตา ๒๖ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๐๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๒ พระมหาเทวัน เทวธมฺโม บรรดา ๒๒ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๐๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๓ สามเณรพรชัย ประเสริฐสังข์ ๑๘ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๐๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๔ สามเณรปฐมพร บุบผาพวง ๒๐ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๐๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๕ สามเณรจักรพล เปรมสุทธารัตน์ ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๐๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๖ สามเณรพีรศักดิ์ กุหลาบกุลี ๑๗ บางมดโสธราราม คณะเขตทุ่งครุ ๑๐๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๗ สามเณรโยธิน ทรงรัมย์ ๑๗ บางมดโสธราราม คณะเขตทุ่งครุ ๑๐๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๘ พระมหาสนธชัย ขนฺติธมฺโม แก้วหยก ๔๐ ๑๗ ยายร่ม คณะเขตบางขุนเทียน ๑๐๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๕๙ พระมหาปาน ปภสฺสโร ขาวเลิศ ๓๕ หัวกระบือ คณะเขตบางขุนเทียน ๑๐๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๐ พระมหาอภิชา ชาตวีโร ศรีสุข ๓๘ แทนวันดีเจริญสุข คณะเขตบางขุนเทียน ๑๐๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๑ พระมหาอ่องนุช อานนฺโท ศรีคำนวล ๒๗ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๑๑๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๒ พระมหาชัยถาวร ถาวโร ป้องกัน ๕๖ ๒๑ บางบอน คณะเขตบางบอน ๑๑๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๓ พระมหาสมปอง ชินวํโส ใจตา ๒๕ บางบอน คณะเขตบางบอน ๑๑๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๔ พระมหาผดุง วรปญฺโญ จันทศร ๗๐ ๑๑ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๑๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๕ พระมหาเจษฎา สมจิตฺโต ฉิมพาลี ๒๙ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๑๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๖ พระมหาณรงค์ชัย วรชโย เขียวขำ ๓๓ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๑๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๗ พระมหานิพิฐ ญาณทสฺสี ไกรเทพ ๒๒ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๑๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๘ สามเณรนพรัตน์ นาคเสน ๒๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๑๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๖๙ สามเณรวีรเดช ศรีคำ ๑๗ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๑๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๐ สามเณรอนุรักษ์ ขุนราช ๑๖ อุบลวนาราม นนทบุรี ๑๑๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๑ พระมหาศรีสุวรรณ จารุวํโส พิมเสน ๓๘ ชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี ๑๒๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๒ พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย ๓๑ ๑๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๓ พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ ๒๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๔ พระมหาเทวนาถ ธมฺมนาโถ โหรี ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๕ สามเณรนิติกร มุยคำ ๒๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๖ สามเณรสันติภาพ ตันศิริ ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๒๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๗ พระมหาทัพยา ปิยวณฺโณ แจ่มจำรัส ๓๓ ๑๒ ธัญญะผล ปทุมธานี ๑๒๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๘ พระมหาพรวิวัฒน์ ฐิตจิตฺโต ทวีศักดิ์พจน์ ๕๔ ๑๗ จากแดง สมุทรปราการ ๑๒๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๗๙ พระมหาพีระพล อคฺคธมฺโม เขียวหวาน ๔๒ จากแดง สมุทรปราการ ๑๒๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๐ พระมหานิยม กิตฺติญาโณ หนองประทุม ๓๙ จากแดง สมุทรปราการ ๑๒๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๑ พระมหาวีระ จนฺทวํโส สุขไกรแก้ว ๒๖ จากแดง สมุทรปราการ ๑๓๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๒ สามเณรภาณุวัฒน์ สุทธิประภา ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๓ สามเณรโดมชัย ยองรัตน์ ๑๖ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๔ สามเณรรัตนวิศิษฏ์ รัตเพชร ๑๖ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๕ สามเณรปรวัฒน์ มุขภักดี ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๖ สามเณรพีรวัฒน์ อังศุธรอาภา ๑๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๓๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๗ พระมหาปวเรศ กิตฺติปญฺโญ ทองอร่าม ๒๗ จรเข้ใหญ่ สมุทรปราการ ๑๓๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๘ พระมหาวิโรจน์ สทฺธมฺโม สร้อยมะลิ ๔๐ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๓๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๘๙ พระสหนพ ป. วรสทฺโท อินทราษา ๖๒ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๓๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๐ สามเณรจตุพร ตะเพียนทอง ๑๖ หัวคู้ สมุทรปราการ ๑๓๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๑ พระมหาประณตกร วรทชโย เผ่าดี ๔๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๑๔๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๒ พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย ๒๒ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๑๔๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๓ พระมหาสุรชัย ธมฺมธโร ลาภเจริญ ๔๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๔๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๔ พระมหาปรีชา ปญฺญาวุโธ โพธิอาสน์ ๔๙ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๔๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๕ สามเณรอนุวัฒน์ จันทะนะ ๑๗ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๔๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๖ สามเณรบารมี ห่วงเงิน ๑๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๔๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๗ พระมหาวิชัย วิชโย ผาณิตพจมาน ๔๓ มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ๑๔๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๘ พระมหานันทชัย กตปญฺโญ ทองแก้ว ๕๔ ๑๓ อ่างทอง อ่างทอง ๑๔๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๑๙๙๙ พระมหาอรรถพล อธิจิตฺโต จุนาพงค์ ๒๒ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๔๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๐๐ พระมหาพิพัฒน์ รตโน พงษ์ฉาย ๔๐ พิกุลทอง สิงห์บุรี ๑๔๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook