ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๘๐๑ สามเณรสุรเชษฐ์ เหมวงศ์ ๑๖ ชัยพร หนองคาย ๑๘๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐๒ สามเณรปัญญาวุฒิ พรมชาติ ๑๕ ชัยพร หนองคาย ๑๘๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐๓ สามเณรสุวิตต์พงษ์ สุพันธ์ ๑๔ ชัยพร หนองคาย ๑๘๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐๔ พระชัยสิทธิ์ จนฺทูปโม วันตา ๒๐ ศรีชมชื่น หนองคาย ๑๘๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐๕ สามเณรสรัญ แสงสีอ่อน ๑๗ ศรีชมชื่น หนองคาย ๑๘๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐๖ สามเณรอนันดา เงยไชย ๑๕ ศรีชมชื่น หนองคาย ๑๘๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐๗ พระสุรนันทน์ สุนฺทโร สีดาห้าว ๒๒ ยอดแก้ว หนองคาย ๑๘๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐๘ สามเณรจิรายุทธ ตาลประสงค์ ๒๐ ยอดแก้ว หนองคาย ๑๘๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๐๙ พระชิดชัย สิริภิวฑฺฒนเมธี วรรณทอง ๒๐ ยอดแก้ว หนองคาย ๑๘๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๐ สามเณรสุรธัช พงศ์ษากลาง ๑๓ สระแก้ว หนองคาย ๑๘๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๑ สามเณรวิศิษฎ์ บุศลาคัม ๑๓ สระแก้ว หนองคาย ๑๘๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๒ สามเณรน้ำเย็น วิเศษละคร ๑๔ สระแก้ว หนองคาย ๑๘๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๓ สามเณรนิรพันธ์ หลอดเพชร ๑๓ ป่าโพธิปัญญาราม หนองคาย ๑๘๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๔ พระกวินทร์ ธีรปญฺโญ ทองคำ ๔๒ บ้านบอน หนองคาย ๑๘๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๕ สามเณรอดิศักดิ์ ต่างโอษฐ์ ๑๔ บ้านบอน หนองคาย ๑๘๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๖ สามเณรคณิต ศรีแก้วต่างวงค์ ๑๖ บ้านบอน หนองคาย ๑๘๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๗ สามเณรวรวัฒน์ จำเริญพักตร์ ๑๘ บ้านบอน หนองคาย ๑๘๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๘ สามเณรมนตรี สิงห์คำ ๑๗ บ้านบอน หนองคาย ๑๘๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๑๙ สามเณรจิรายุทธ น้อยไทย ๑๓ บ้านบอน หนองคาย ๑๘๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๐ พระเผด็จศักดิ์ อิทฺธิญาโณ กระเบื้องเก่า ๓๘ บ้านบอน หนองคาย ๑๘๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๑ สามเณรนนทพันธ์ พรมบุตร ๑๙ พระธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย ๑๘๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๒ สามเณรตะวัน สุวรรณวิชัย ๑๖ พระธาตุราษฎร์บำรุง หนองคาย ๑๘๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๓ พระนัฐพงษ์ สีลเตโช ๓๓ ๑๒ ตอหมุน หนองคาย ๑๘๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๔ สามเณรเอกรินทร์ พันศรี ๑๔ ตอหมุน หนองคาย ๑๘๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๕ พระบุญชวน ปถาโส สมลา ๖๐ เขตนิมิต หนองคาย ๑๘๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๖ สามเณรธวัชัย ห้สสา ๑๖ โกเสยเขต หนองคาย ๑๘๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๗ พระภัคภูมิ สุมโน เประกันยา ๒๐ โกเสยเขต หนองคาย ๑๘๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๘ สามเณรสนธยา มาลัยไธสง ๑๖ สุภกิจเจริญ หนองคาย ๑๘๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๒๙ สามเณรศิริวงษ์ ภมรศิริ ๑๖ สุภกิจเจริญ หนองคาย ๑๘๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๐ สามเณรพงศกร ลาภประเสริฐ ๑๕ สุภกิจเจริญ หนองคาย ๑๘๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๑ สามเณรธนกร นาวิรัตน์ ๑๓ เขตอุดม หนองคาย ๑๘๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๒ สามเณรชลนที ศรีใส ๑๒ เขตอุดม หนองคาย ๑๘๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๓ สามเณรฌานวิทย์ แก้วกงพาน ๑๓ เขตอุดม หนองคาย ๑๘๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๔ พระมงคล เขมปญฺโญ เต็มตาวงษ์ ๔๑ โพธิ์ชัยพฤกษ์ หนองคาย ๑๘๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๕ สามเณรอภิสิทธิ์ ไชยะโส ๑๔ พระธาตุบังพวน หนองคาย ๑๘๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๖ พระสีวลี ธมฺมรโต มีธรรม ๔๒ จอมมณี หนองคาย ๑๘๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๗ พระวินัย รกฺขิตวินโย นาคา ๔๓ จอมมณี หนองคาย ๑๘๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๘ สามเณรชาญณรงค์ บุญเภา ๑๕ จอมมณี หนองคาย ๑๘๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๓๙ สามเณรมินธดา ธนาคุณ ๑๔ จอมมณี หนองคาย ๑๘๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๐ สามเณรปรีชา ช้อนนอก ๑๖ จอมมณี หนองคาย ๑๘๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๑ สามเณรอภิศักดิ์ สุวรรณ ๑๕ จอมมณี หนองคาย ๑๘๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๒ สามเณรณัฐนันท์ สิงหฬ ๑๕ จอมมณี หนองคาย ๑๘๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๓ พระอภิสิทธิ์ ภูริปญฺโญ สุภาษิต ๒๒ คีรีสามัคคีทรงธรรม หนองคาย ๑๘๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๔ สามเณรพิทักษ์ พิมพ์วงษ์ ๑๖ คีรีสามัคคีทรงธรรม หนองคาย ๑๘๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๕ สามเณรธนบดี สาภักดี ๑๖ คีรีสามัคคีทรงธรรม หนองคาย ๑๘๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๖ สามเณรจักรภัทร ทุมตาลเดี่ยว ๑๓ คีรีสามัคคีทรงธรรม หนองคาย ๑๘๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๗ พระอานง รตนปญฺโญ แก้วมีชัย ๒๒ สุริยวงศาวาส หนองคาย ๑๘๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๘ พระสนั่น สุจิณฺโณ ลีละบุตร ๔๖ โพธิสมภาร หนองคาย ๑๘๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๔๙ พระอธิการสัมฤทธิ์ ฐานวโร มูลศาสตร์ ๔๑ ๒๐ ป่าดอนแท่นทราย หนองคาย ๑๘๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๐ พระธนพล ธนปาโล ศรีบุรินทร์ ๒๓ ศรีบัวบาน หนองคาย ๑๘๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๑ สามเณรอาทิตย์ แพงโคตร ๑๗ ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย ๑๘๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๒ สามเณรสมประสงค์ ไฮกันยา ๑๗ ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย ๑๘๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๓ สามเณรสราวุฒิ พันลำ ๑๗ ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย ๑๘๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๔ สามเณรเสกสรร เสริฐเจิม ๑๔ ป่าส่างคำ หนองคาย ๑๘๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๕ สามเณรธนชิต โคตรปัดถา ๑๓ ไชยาประดิษฐ์ หนองคาย ๑๘๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๖ สามเณรอานพ ทาระขะจัด ๑๕ โพธิ์งาม หนองคาย ๑๘๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๗ สามเณรจักรพงษ์ รินทลักณ์ ๑๕ โพธิ์งาม หนองคาย ๑๘๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๘ สามเณรอิทธิพล แสนทูล ๑๕ โพธิ์งาม หนองคาย ๑๘๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๕๙ พระวรรณรินทร์ ปญฺญาวฑฺฒโก วรวงษ์ ๔๗ ท่าลี่ศรีสะอาด หนองคาย ๑๘๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๐ พระสนาน นาถธมฺโม พรมมหา ๖๘ ท่าลี่ศรีสะอาด หนองคาย ๑๘๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๑ พระธีรพงษ์ ธีรวํโส ขันแข็ง ๓๔ ท่าลี่ศรีสะอาด หนองคาย ๑๘๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๒ พระศักดา ขนฺติโสภโณ แก้วสีดา ๓๓ ท่าลี่ศรีสะอาด หนองคาย ๑๘๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๓ พระสุวิท จารุธมฺโม ประมูลอรรถ ๔๐ ท่าลี่ศรีสะอาด หนองคาย ๑๘๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๔ พระอธิการวิชาญ ปิยธมฺโม ปันเกศราช ๔๕ ท่าลี่ศรีสะอาด หนองคาย ๑๘๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๕ สามเณรชวกร สืบสิงห์ ๑๗ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๖ สามเณรสหัสวรรษ ลาบู ๑๘ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๗ สามเณรธนดล นอนิล ๑๗ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๘ สามเณรอนันท์ เหล่าก้ำพี้ ๑๗ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๖๙ สามเณรธิติวุฒิ เชียงเวียง ๑๖ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๐ สามเณรเอกราช บัวเงิน ๑๕ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๑ สามเณรมฤดล จรรยาศิริ ๑๔ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๒ สามเณรชยกฤช นิธิโชคธนากุล ๑๓ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๓ สามเณรภาสกร ด่านป้อม ๑๖ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๔ สามเณรทีเด็ด วงศ์บุดศรี ๑๕ อัมพวัน หนองคาย ๑๘๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๕ สามเณรปาณวัฒน์ วงศ์บุตรศรี ๑๔ สว่างธรรมาวาส หนองคาย ๑๘๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๖ สามเณรนัฐพล ลาดฮูม ๑๘ แก้วพิจิตร หนองคาย ๑๘๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๗ พระจีรสิทธิ์ จนฺทวณฺโณ ร่มพึ่งกลาง ๒๑ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๑๘๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๘ สามเณรธนกฤต อุปสาแก้ว ๑๕ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๑๘๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๗๙ สามเณรจักรภัทร ปุนนา ๑๕ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๑๘๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๐ สามเณรธีระเดช พรมสมบัติ ๑๔ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๑๘๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๑ สามเณรณัฐวัฒน์ ปู ๑๓ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๑๘๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๒ สามเณรปภังกร นายกชน ๑๓ ศรีชมภูองค์ตื้อ หนองคาย ๑๘๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๓ พระตุลา รกฺขิตฺตจิตฺโต มาลี ๒๑ โนนพระแก้ว หนองคาย ๑๘๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๔ สามเณรอชิตะ แก้วดวงศรี ๑๔ โนนพระแก้ว หนองคาย ๑๘๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๕ สามเณรตันติกร อินทา ๑๔ โนนพระแก้ว หนองคาย ๑๘๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๖ พระคำพล กนฺตธมฺโม สุดน้อย ๕๒ วิเวกธรรมคุณ เลย ๑๘๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๗ สามเณรมงคล โคตรโสภา ๑๙ ศรีบุญเรือง เลย ๑๘๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๘ สามเณรภัทรพล แสนทวีสุข ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย ๑๘๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๘๙ สามเณรสุรเดช พิมศิริ ๑๖ ศรีบุญเรือง เลย ๑๘๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๐ สามเณรสุทธิพงษ์ หงษ์ชุมแพ ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๑๘๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๑ สามเณรชนัญญู อ่อนศิริ ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย ๑๘๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๒ สามเณรกอบชนม์ นำทอง ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย ๑๘๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๓ สามเณรกฤษฎา ศรีพรม ๑๕ ศรีบุญเรือง เลย ๑๘๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๔ สามเณรธีรภัทร แสงขาว ๑๔ โพธิ์ศรีสมโพธิ เลย ๑๘๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๕ สามเณรพงษ์พิพัฒน์ คำนุชิต ๑๓ โพธิ์ศรีสมโพธิ เลย ๑๘๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๖ พระวิภพ สิริธมฺโม จูค้า ๓๙ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๘๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๗ พระสุริชัย สุริชโย สวัสดิ์สิริกุล ๔๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๘๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๘ พระแดนไทย อิทธิญาโณ ธรรมมา ๓๘ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๘๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๘๙๙ พระพรเทพ ติสฺสโร นางวงษ์ ๒๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๘๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๐ พระอภิชาติ รตนเมธี พวงเพชร ๒๒ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๙๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๑ สามเณรณัฐวุฒิ แสนหล้ากล ๑๖ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๙๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๒ สามเณรณัฐวุฒิ ผาระขันธ์ ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๙๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๓ สามเณรณัฐวุฒิ มะณีดา ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๙๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๔ สามเณรกฤตภาส เนียมจีน ๑๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๙๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๕ สามเณรกฤษฎา อุ่นจิตร ๑๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๙๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๖ สามเณรวิริทธิ์พล ศรีราคำ ๑๔ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๙๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๗ สามเณรวรเนตร ไชยศรีฮาด ๑๕ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๙๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๘ สามเณรเปรมปรีด์ ราศรี ๑๓ ศรีวิชัยวนาราม เลย ๑๙๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๐๙ พระวุฒิชัย ชยธมฺโม บุดดี ๓๒ ศรีบุญเรือง เลย ๑๙๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๐ พระรัชชานนท์ ณฎฺฐาภิภู คงเจริญ ๒๕ ศรีบุญเรือง เลย ๑๙๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๑ สามเณรพุทธกาล แก้วโน ๑๗ ศรีบุญเรือง เลย ๑๙๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๒ สามเณรธนพร มีงามดี ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๑๙๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๓ สามเณรสหรัฐ อินทจักษ์ ๑๓ ศรีบุญเรือง เลย ๑๙๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๔ สามเณรศุภชัย ทีฟอง ๑๔ ศรีบุญเรือง เลย ๑๙๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๕ สามเณรจักรกฤษ สิงห์รัก ๑๓ โพนชัย เลย ๑๙๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๖ สามเณรฐิติพล วันชัย ๑๓ โพนชัย เลย ๑๙๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๗ สามเณรพลวัฒน์ วงสี ๑๕ โพนชัย เลย ๑๙๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๘ สามเณรมงคล สมแพง ๑๓ โพนชัย เลย ๑๙๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๑๙ สามเณรรภัสพงษ์ เสียงใส ๑๖ วารีสาร เลย ๑๙๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๐ พระศุภชัย ปุญฺญาคโม สวัสดิ์ไพรงาม ๓๒ วารีสาร เลย ๑๙๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๑ พระศรายุทธ์ ลีลสุโภ บุญอาจ ๒๗ ศรีภูกระดึงพัฒนาราม เลย ๑๙๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๒ พระครูสุธรรมวุฒิวงศ์ จนฺทธมฺโม สันหา ๔๐ ๒๐ วุฒาราม เลย ๑๙๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๓ สามเณรวัชระ สุดสะอาด ๑๓ ลาดปู่ทรงธรรม เลย ๑๙๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๔ สามเณรณัฐวุฒิ นันที ๑๓ ลาดปู่ทรงธรรม เลย ๑๙๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๕ สามเณรอัมรินทร์ ทำเพียง ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๑๙๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๖ สามเณรภรากรณ์ สัวขุนทด ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๑๙๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๗ สามเณรนิรันด์ วังคีรี ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๑๙๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๘ สามเณรพิชยะ มูลที ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๑๙๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๒๙ สามเณรกิตติพงศ์ นุบาล ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๑๙๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๐ สามเณรปราชญา อานุภาพไตรรัตน์ ๑๓ ศรีสุทธาวาส เลย (ธ) ๑๙๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๑ สามเณรฐาปกรณ์ สมศรี ๑๗ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๑๙๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๒ สามเณรพุฒิพงษ์ วงค์แสง ๑๘ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร ๑๙๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๓ พระอธิการธราธร นาถธมฺโม เทพวรรณ ๓๒ ๑๒ ป่าโนนฤาษี สกลนคร ๑๙๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๔ สามเณรอภิชัย นาสองสี ๑๗ ศรีบุญเรือง สกลนคร ๑๙๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๕ สามเณรวัชระ คำภูแสน ๑๖ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร ๑๙๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๖ สามเณรณัฐวุฒิ ลวงงาม ๑๖ ศรีบุญเรือง สกลนคร ๑๙๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๗ สามเณรนนทชัย สุขเกิด ๑๕ พระธาตุศรีมงคล สกลนคร ๑๙๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๘ พระชาตรี สุเมโธ สัพโส ๓๗ นาเวง สกลนคร ๑๙๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๓๙ พระสุภาพ อาทโร งามเลิศ ๔๕ ๑๖ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๐ พระสมยศ สิริสุโข สุขันธ์ ๔๕ ๑๒ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๑ พระสนาม โชติญาโณ ศรีภา ๔๓ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๒ พระชาตรี ติกฺขวีโร พิมานสกุลวัฒน์ ๓๙ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๓ พระชวนากร เขมปญฺโญ จันทาพูน ๒๖ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๔ พระวิทยา วิชฺชากโร คลังบริบูรณ์ ๒๒ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๕ พระณัฐพนธ์ กิตฺติปญฺโญ ใจดี ๔๓ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๖ สามเณรณัฐธร เนตรเล็ก ๑๔ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๗ สามเณรชาคริส เลแก้ว ๑๔ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๘ สามเณรอภิสิทธิ์ ประทุมวัน ๑๔ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๔๙ สามเณรเจษฎา ใจผ่องใส ๑๔ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๐ สามเณรเลิศศักดิ์ โชติมลทิน ๑๓ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภู ๑๙๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๑ พระประเสริฐศักดิ์ ปญฺญาวุโท ทังนันละ ๒๓ สายทอง หนองบัวลำภู ๑๙๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๒ พระกู้ศักดิ์ มหาสกฺโก ศรีไสย์ ๕๔ ๑๐ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๑๙๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๓ สามเณรอาณกร ทองเดช ๑๕ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๑๙๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๔ สามเณรนที ชมชัย ๑๕ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๑๙๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๕ สามเณรศุภชัย สีสันมี ๑๕ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๑๙๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๖ สามเณรศิริราช ฉันทะอุดม ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๑๙๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๗ สามเณรณัฐวุฒิ บรรณารักษ์ ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๑๙๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๘ สามเณรภัทรดล นาดี ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๑๙๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๕๙ สามเณรบัววร ทุมปัด ๑๔ สุวรรณาราม หนองบัวลำภู ๑๙๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๐ สามเณรณัฐกิตท์ ผ่องสุวรรณ ๑๕ สังคมสามัคคี หนองบัวลำภู ๑๙๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๑ สามเณรพรพิสิษฐ์ ดอนมายา ๑๔ สังคมสามัคคี หนองบัวลำภู ๑๙๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๒ พระคำผล อิสฺรญาโณ สมพาล ๖๐ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๑๙๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๓ สามเณรกิตติกานต์ สมสูง ๑๔ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๑๙๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๔ สามเณรเสกสรรค์ ลุนจักร ๑๕ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๑๙๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๕ สามเณรธนบัตร เหล่าสงคราม ๑๔ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๑๙๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๖ สามเณรวรวิทย์ อุทัยแสน ๑๔ ดอนธาตุนรงค์ หนองบัวลำภู ๑๙๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๗ พระหนูแดง สหฏฺโธ รัยสุมัง ๖๕ ๑๓ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๑๙๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๘ พระสงบ สุเมโธ ทองโคตร ๕๔ ๑๐ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๑๙๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๖๙ พระบรรลุ สมจิตฺโต งามสง่า ๔๖ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๑๙๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๐ พระหนูปิ่น จิตฺตทนฺโต สีนันทะ ๔๕ ๑๙ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๑๙๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๑ พระวิญญู ปสาโท คำชัยนน ๓๖ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๑๙๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๒ สามเณรคณนาถ ผลบุญ ๑๕ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๑๙๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๓ สามเณรพุทธรักษ์ เภาพัฒน์ ๑๓ ศิริบุญธรรม หนองบัวลำภู ๑๙๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๔ พระปรีชา ปริชโย มูลนิมาตร์ ๒๕ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๑๙๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๕ พระทินกร ทนฺตจิตฺโต วังคีรี ๔๑ ประสานศรัทธา หนองบัวลำภู ๑๙๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๖ พระบุญมี สุธมฺโม ศรีอ่อน ๕๖ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๑๙๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๗ สามเณรภีรศักดิ์ แสนวงษ์ ๑๖ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๑๙๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๘ สามเณรพรเทพ กุดทิง ๑๕ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๑๙๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๗๙ สามเณรทินกร ยางศรี ๑๕ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๑๙๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๐ สามเณรกฤษณะ หลวงชำนิ ๑๔ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๑๙๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๑ สามเณรศักดิ์ดา ศรีหมอก ๑๓ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๑๙๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๒ สามเณรเอกประทีป กาภูคำ ๑๓ สว่างอารมณ์ หนองบัวลำภู ๑๙๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๓ สามเณรชินภัทร ไกรมะเริง ๑๓ ป่าโชติการาม หนองบัวลำภู ๑๙๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๔ พระวิทวัฏ ฉวิวณฺโณ เทพา ๒๑ สามัคคีชัย หนองบัวลำภู ๑๙๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๕ พระสุริยะ สุทฺธปญฺโญ คำทะเนตร ๒๑ สามัคคีชัย หนองบัวลำภู ๑๙๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๖ สามเณรอภิเชษฐ์ คำนาน ๑๕ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ ๑๙๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๗ พระชูชาติ ยสินฺธโร ฉัตตะสี ๓๘ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๙๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๘ สามเณรยศกร เผ่าศรี ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๙๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๘๙ สามเณรปรมินทร์ แก้วสุทอ ๑๖ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๙๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๐ สามเณรธัชชัย คำแดง ๑๔ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๙๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๑ สามเณรทวีศักดิ์ คูณขอนยาง ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๙๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๒ สามเณรธวัตรชัย แกมนิล ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๙๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๓ สามเณรเจษฎาภรณ์ ศิริวงษ์ ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๙๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๔ สามเณรถนิมพัฒน์ ไสยสี ๑๓ ไตรภูมิ บึงกาฬ ๑๙๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๕ พระสมพงค์ ปสนฺโน ฉิมมาลา ๔๒ สว่างมีชัย บึงกาฬ ๑๙๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๖ สามเณรสมภาร ศรีเลา ๑๕ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๙๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๗ สามเณรจิรศักดิ์ กมลเปรมปรีดิ์ ๑๕ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๙๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๘ สามเณรกฤษฎา ศรีสุวัฒน์ ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๙๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๙๙๙ สามเณรปฏิภาน ดอนกำยาน ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๑๙๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐๐ สามเณรพลตกานต์ สินเนตร ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๒๐๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook