ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๒๒๐๑ สามเณรวรเมธ สีมะเดื่อ ๑๗ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ๒๒๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐๒ สามเณรพิสิฐพงศ์ งามสงวนตระกูล ๑๖ ใหญ่อินทาราม ชลบุรี ๒๒๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐๓ พระธนาพล ธีรสุชีโว เกตุแก้วนพคุณ ๒๙ กลาง ชลบุรี ๒๒๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐๔ พระสาวิด มหายโส ไวศยพานิชกุล ๒๓ บุญญราศรี ชลบุรี ๒๒๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐๕ พระจาตุรงค์ สีลโชโต เหลืองอ่อน ๔๓ โคกท่าเจริญ ชลบุรี ๒๒๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐๖ พระชาติชาย สํวุฑฺโฒ สมประสมค์ ๕๐ โคกท่าเจริญ ชลบุรี ๒๒๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐๗ สามเณรชินภาค ตาแม่ก๋ง ๑๓ เขาถ้ำ ชลบุรี ๒๒๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐๘ พระศักดา พิเชฎฺโฐ เกรียงไกรวุฒิ ๗๒ ปาลิไลยวัน ชลบุรี ๒๒๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐๙ พระมงคล อคฺคจิตฺโต วงษ์คำหาญ ๖๑ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๒๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๐ พระธีรวัฒน์ สจฺจาสโภ จันทร์ธี ๔๔ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๒๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๑ พระอิสระ อธิปญฺโญ เจริญบุญณะ ๒๘ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๒๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๒ พระสัญญา จตฺตภโย อินทร์เพ็ง ๔๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๒๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๓ สามเณรศรชัย รักพงษ์ ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๒๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๔ สามเณรอิทธิพล กระชั้น ๑๔ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๒๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๕ พระบุญเชือง สิริปญฺโญ เฆียน ๓๕ สุทธาวาส ชลบุรี ๒๒๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๖ พระศรีลา ติสฺสโร คำอุ่น ๔๕ สุทธาวาส ชลบุรี ๒๒๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๗ พระเชิดศักดิ์ ตุฏฺฐจิตฺโต สอนวงค์ ๔๖ สุทธาวาส ชลบุรี ๒๒๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๘ สามเณรศุภกร สุขช่วย ๑๕ เขาบุญมีดาราราม ชลบุรี ๒๒๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๑๙ สามเณรนัทธพงศ์ มิสาโท ๑๔ เขาบุญมีดาราราม ชลบุรี ๒๒๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๐ พระปัญจน์รวิชญ์ ธมฺมปาโล มณีวงษ์ ๓๔ สว่างฟ้าพฤฒาราม ชลบุรี ๒๒๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๑ พระพลอยเพชร จนฺทสาโร พินันท์ ๓๗ ๑๔ สัตหีบ ชลบุรี ๒๒๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๒ พระสิทธิพร สิทฺธินายโก งามสุรัตน์ ๓๑ ป่าประดู่ ระยอง ๒๒๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๓ พระสม ปญฺาวโร เกษแก้ว ๕๒ ป่าประดู่ ระยอง ๒๒๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๔ พระสุทิต จนฺทสาโร บุศรา ๕๒ ลุ่ม ระยอง ๒๒๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๕ พระมนตรี สิริวณฺโณ เจียวพ่วง ๕๒ เนินพระ ระยอง ๒๒๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๖ สามเณรวรุตย์ จันทร์สง่า ๒๐ เนินพระ ระยอง ๒๒๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๗ สามเณรศราวุธ สิทธิบุตร ๑๗ เนินพระ ระยอง ๒๒๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๘ สามเณรณัฐพล รู้เจียมสิน ๑๔ เนินพระ ระยอง ๒๒๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๒๙ พระนริศ นริสฺสโร เรือนมั่น ๒๑ หนองสนม ระยอง ๒๒๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๐ พระธารินท์ เขมวีโร สารีชีวิน ๒๕ ละหารไร่ ระยอง ๒๒๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๑ สามเณรวิชญ์พล สำเริง ๑๔ ละหารไร่ ระยอง ๒๒๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๒ พระสุพจน์ ถาวโร ฤทัยนันทะ ๖๒ พลงช้างเผือก ระยอง ๒๒๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๓ สามเณรกษิดิศ เนตรศิริ ๑๖ พลงช้างเผือก ระยอง ๒๒๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๔ พระถาวร ถาวโร ไชยเสน ๔๔ โค้งสนามเป้า จันทบุรี ๒๒๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๕ พระกันตพงษ์ กนฺตธมฺโม เกตุสาลี ๒๑ โค้งสนามเป้า จันทบุรี ๒๒๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๖ สามเณรจิรภัทร พุ่มทอง ๑๓ โค้งสนามเป้า จันทบุรี ๒๒๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๗ สามเณรพายุ หอยสังข์ ๑๓ โค้งสนามเป้า จันทบุรี ๒๒๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๘ พระสำเร็จ วิสารโท ทองเพชร ๓๙ ซอยสอง จันทบุรี ๒๒๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๓๙ สามเณรศุภกร รัตนวรรณ ๑๖ ซอยสอง จันทบุรี ๒๒๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๐ พระธรรมรักษ์ มหาธมฺมรกฺโข รอดสา ๔๗ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี ๒๒๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๑ พระเขมทัต สุทสฺสโน ฟูวงศ์ ๒๑ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี ๒๒๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๒ พระนิโรธ กตทีโป โยธากุล ๓๗ หนองหงส์ จันทบุรี ๒๒๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๓ พระไพรวัลย์ กนฺตสีโล ทรัพย์เอนก ๔๕ หนองหงส์ จันทบุรี ๒๒๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๔ สามเณรณัชพล ชาติมนตรี ๑๖ หนองหงส์ จันทบุรี ๒๒๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๕ สามเณรประกิธ สุขแจ่ม ๑๖ อีแงว จันทบุรี ๒๒๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๖ พระศรชัย อคฺควโร พรมจันทร์ ๒๔ ศรีบุรพาราม ตราด ๒๒๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๗ สามเณรอดิศักดิ์ ธรรมสาโร ๑๖ ห้วงพัฒนา ตราด (ธ) ๒๒๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๘ สามเณรปภาวิน เริ่มวงษ์ ๑๘ ห้วงพัฒนา ตราด (ธ) ๒๒๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๔๙ สามเณรบุญชัย นนทะโคตร ๑๗ คิรีวิหาร ตราด (ธ) ๒๒๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๐ พระดำรงค์ ปภสฺสโร จันทร์แจ้ง ๓๓ ๑๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๒๒๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๑ พระพิชิตชัย พฺรหฺมชยวํโส ชาติวงษ์ ๓๑ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๒๒๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๒ พระประเสริฐ โชติวโร บุตราช ๔๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๒๒๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๓ สามเณรวีระเพชร ขุนแก้ว ๑๖ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๒๒๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๔ พระสมชาย โฆสโก ศักดิ์ศิริ ๖๐ ธรรมศาลา นครปฐม ๒๒๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๕ สามเณรเพียบ พานุต ๑๙ ไร่เกาะต้นสำโรง นครปฐม ๒๒๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๖ พระวันชนะ ปญฺญาวุโธ ทองอ้น ๓๓ วังตะกู นครปฐม ๒๒๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๗ พระณัฐสิทธิ์ ฐานวโร สุรีย์ชัยนิรันดร์ ๕๓ ญาณเวศกวัน นครปฐม ๒๒๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๘ พระพัฒนิล ธมฺมเมธี จูแวน ๓๓ บางไผ่นารถ นครปฐม ๒๒๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๕๙ พระสมบัติ โชติวโร บุญรวม ๕๐ เสนหา นครปฐม (ธ) ๒๒๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๐ พระสุรพล สุรพโล ปานมุนี ๖๐ ปราสาททอง สุพรรณบุรี ๒๒๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๑ พระอนุชิต อลีโน มั่นปาน ๒๘ ปราสาททอง สุพรรณบุรี ๒๒๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๒ พระกิตติ สุธีโร พีรกิจเดชา ๒๐ ปราสาททอง สุพรรณบุรี ๒๒๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๓ พระคิมหันต์ อติภทฺโท เลี้ยงเลข ๒๓ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๒๒๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๔ พระวีระนนท์ ฐิตปุญฺโญ คนเจนดี ๒๔ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๒๒๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๕ สามเณรธนกร แซ่ตั้ง ๑๗ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๒๒๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๖ สามเณรทัตเทพ สัญนาค ๑๓ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ๒๒๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๗ พระขจร มหาปญฺโญ ผมหอม ๕๓ พรสวรรค์ สุพรรณบุรี ๒๒๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๘ สามเณรบุญช่วย เกียรตินิยมขจร ๑๗ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ๒๒๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๖๙ พระประวิท ปภสฺสโร สีจง ๕๑ วังศาลา กาญจนบุรี ๒๒๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๐ พระสมชาย วุทฺฒิธมฺโม จันทร์มณี ๓๔ หวายเหนียว กาญจนบุรี ๒๒๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๑ สามเณรสมเกียรติ สุขภาพดี ๑๙ ทุ่งมะสัง กาญจนบุรี ๒๒๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๒ พระวิฑูรย์ โพธิปญฺโญ ขาวผ่อง ๓๖ สิริกาญจนาราม กาญจนบุรี (ธ) ๒๒๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๓ สามเณรวีระยุทธ โลกุตตรพล ๔๘ ป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน กาญจนบุรี (ธ) ๒๒๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๔ พระวุฒิชัย วฑฺฒิปญฺโญ คำพู ๒๘ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๒๒๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๕ สามเณรธีรภัทร ตรงดี ๑๕ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๒๒๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๖ พระเพลิน รตนาโภ แก้วไพศาล ๔๓ บางปลา สมุทรสาคร ๒๒๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๗ สามเณรธีรธรรม นามศักดิ์ ๑๓ ศรีสุทธาราม สมุทรสาคร ๒๒๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๘ พระชัยวัฒน์ อิสฺสโร คำศรี ๔๐ หนองพะอง สมุทรสาคร ๒๒๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๗๙ พระอุทัย รวิวณฺโณ โลระลุน ๕๔ ศรีสำราญราษฎร์บำรุง สมุทรสาคร ๒๒๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๐ พระญัตติพงษ์ เตชวณฺโณ พวงราช ๒๙ โพธิ์แจ้ สมุทรสาคร ๒๒๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๑ พระปิยะวัฒก์ ปญฺญาพโล นุตตะโร ๔๓ บางน้ำวน สมุทรสาคร ๒๒๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๒ พระประวิทย์ ปวิชฺโช ภู่ทอง ๔๙ ท่ากระบือ สมุทรสาคร ๒๒๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๓ สามเณรภูวนัย อ่วมจันทร์ ๑๗ ดอนโฆสิตาราม สมุทรสาคร ๒๒๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๔ พระพิชิตชัย ภูริวฑฺฒโก พวงศิลป์ ๕๔ มหาธาตุ ราชบุรี ๒๒๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๕ พระวรวิทย์ วรสทฺโธ ง่วนทอง ๓๔ บ้านโป่ง ราชบุรี ๒๒๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๖ พระสันชัย สญฺญโม ศรีทองสุข ๔๘ ดอนตูม ราชบุรี ๒๒๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๗ สามเณรอนุชา จิตแจ้ง ๑๕ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๒๒๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๘ พระวรพงศ์ ธมฺมวํโส สีชาวงศ์ ๒๙ ใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี ๒๒๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๘๙ พระสมศักดิ์ สิริมงฺคโล อ่ำสำอางค์ ๔๘ ๑๐ หนองหว้า เพชรบุรี ๒๒๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๐ พระธรรมสถิตย์ ญาณทีโป ภูธรศรี ๔๑ พระธาตุศิริชัย เพชรบุรี ๒๒๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๑ พระสิริวัจน์ อุตฺตรภทฺโท อ่อนนุ่ม ๒๓ ธงไชย เพชรบุรี ๒๒๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๒ พระพรรณพล ปญฺญาพโล เข็มตรง ๓๔ บุญทวี เพชรบุรี ๒๒๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๓ พระจักรพันธ์ ฐานิโย ชัยชะนะ ๒๕ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ) ๒๒๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๔ พระกฤษณะ สุรปญฺโญ กำเหนิดคุณ ๒๕ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๒๒๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๕ พระเชียวชาญ ชวนปญฺโญ ชาญณรงค์ ๓๙ ๑๙ ประดู่ สมุทรสงคราม ๒๒๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๖ สามเณรวีรพัฒน์ คันตลี ๑๖ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๒๒๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๗ พระเสรี นราธิโป คำนาเวช ๓๕ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๒๒๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๘ พระสมเกียรติ ปทุมจิตฺโต บัวผดุง ๔๑ ขันเงิน ชุมพร ๒๒๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๙๙ พระอริยะ ทีปธมฺโม กฤตยารุทร ๕๖ ท่าไทร สุราษฎร์ธานี ๒๒๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๐ พระไพจิตร โชติธมฺโม นวลศรี ๔๕ บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ๒๓๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๑ พระวิศรุต ฐิตสทฺโธ สังข์โชติ ๓๑ บ่อพุทธาราม สุราษฎร์ธานี ๒๓๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๒ สามเณรณัฐภัทร บุญทอง ๑๙ คุณาราม สุราษฎร์ธานี ๒๓๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๓ พระวิทยา จนฺทโชโต แซ่นาย ๖๖ วิชิตสังฆาราม ภูเก็ต ๒๓๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๔ พระพรเทพ ฐิตธมฺโม เรืองยิ้ม ๓๑ อนุภาษกฤษฎาราม ภูเก็ต ๒๓๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๕ พระครรชิต ชาคโร ผุดเผือก ๓๗ ปาโมกข์ พังงา ๒๓๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๖ สามเณรอัครพล สมศรี ๑๖ กะพังสุรินทร์ ตรัง ๒๓๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๗ พระสมศักดิ์ ชวโน จิตสุวรรณ ๔๘ มัชฌิมภูมิ ตรัง ๒๓๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๘ พระปิติพงษ์ ภูริปญฺโญ เต็มศรี ๒๘ ชัยมงคล สงขลา ๒๓๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๐๙ พระธนกฤต ปริปุณฺโณ โตประเสริฐ ๕๖ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๒๓๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๑๐ พระวุฒิชัย คุณวีโร ละครเขต ๒๘ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๒๓๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๑๑ สามเณรปัญจพร เพชรเล็ก ๑๔ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๒๓๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๑๒ พระสนธยา ธมฺมทีโป ดวงสุวรรณ ๔๓ มหัตตมังคลาราม สงขลา ๒๓๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๑๓ พระประดับ ฉนฺทธมฺโม ยอดแก้ว ๔๐ เขารักเกียรติ สงขลา ๒๓๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๑๔ พระอั้น โกสโล แขกกาฬ ๕๙ สุนทราวาส พัทลุง ๒๓๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๑๕ พระทรงพล วิจิตฺโต ทองเอียด ๔๐ เขาโพรกเพลง พัทลุง ๒๓๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๑๖ สามเณรสุพจน์ ยอดนวล ๑๔ นิโรจสังฆาราม ยะลา ๒๓๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๓๑๗ สามเณรประเสริฐ จันทร์ดวงศรี ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๑๘ สามเณรปุญญพัฒน์ สาราช ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๑๙ สามเณรวรปรัชญ์ ดาดี ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๐ สามเณรจตุพงศ์ ฉันทศาสตร์รัศมี ๑๖ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๑ พระเสกสรรค์ จนฺทปญฺโญ ขันสุวรรณา ๔๕ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๒ พระเจษฎา ญาณวิสุทฺธสีโล เก่าบริบูรณ์ ๒๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๓ สามเณรมงคล มีศิลป์ ๑๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๔ พระครูธรรมรักขิต สิริวฑฺฒโน วงศ์กำภู ๕๓ ๑๖ ไผ่เงินโชตนาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๕ พระธเนตร ธมฺมสโมธาโน ประชุม ๓๑ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๖ พระณรงค์ศักดิ์ กิตฺติสกฺโก ตระกูลเงินทอง ๓๑ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๗ พระสมชาติ สุธีโร แปลา ๔๑ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๘ พระพรพจน์ อคฺครตโน สระทองโอ่ง ๔๒ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๒๙ พระรุ่งโรจน์ โรจนรํสี อาจหาญ ๒๐ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๐ พระณรงค์ชัย กิตฺติญาโณ รักใคร่ ๓๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๑ พระจุลจักร ปรกฺกโม วะนา ๒๕ ศรีบุญเรือง วัดบพิตรพิมุข ๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๒ พระกิตติพงศ์ กิตฺติญาโณ เผ่าบัณฑร ๓๑ หนองกระดี่ วัดบพิตรพิมุข ๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๓ สามเณรสิทธิพล วิเศษยา ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๔ สามเณรสิริกร ตั้งประคองกุล ๑๘ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๕ พระศุภชีพ วรชีวิโก งามลาภ ๒๗ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๖ พระสมุห์ รัฐธนินท์ โชติปญฺโญ พยนต์รักษ์ ๔๐ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๗ พระพิศาล ฉนฺทโก จันทร์เตี้ย ๓๗ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร ๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๘ พระวิศิษฎ์ วิชฺชาธโร การะเกษ ๓๕ สุคันธาราม วัดเบญจมบพิตร ๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๓๙ สามเณรตั้งชาย แป้น ๒๐ สวัสดิ์วารีสีมาราม วัดเบญจมบพิตร ๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๐ พระยุทธชัย ยุทฺธชโย บุญลา ๒๔ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๑ สามเณรธนากรณ์ บุญกัน ๑๖ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๒ สามเณรชลวัฒน์ ปัญญา ๑๕ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตร ๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๓ สามเณรแสงเพชร กันยายน ๑๙ บางนาใน วัดบางนาใน ๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๔ สามเณรภูพัฒน์ กิตติรัตน์ ๑๙ บางนาใน วัดบางนาใน ๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๕ สามเณรจิรายุ เพชรรักษา ๑๖ บางนาใน วัดบางนาใน ๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๖ สามเณรยุทธนา ทินโนรส ๑๕ บางนาใน วัดบางนาใน ๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๗ สามเณรธีรพล ตุ่นกระโทก ๑๕ บางนาใน วัดบางนาใน ๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๘ พระอดุลย์ ปญฺญาธโร แก้วไข่ ๓๒ ปทุมคงคา วัดปทุมคงคา ๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๔๙ พระสุกิต สุรปญฺโญ ปานยอด ๓๑ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๐ พระพิริยะสรรค์ วิริยสกฺโก ศิริน้อย ๒๕ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๑ สามเณรพลสิทธิ์ ไชยศรี ๒๐ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๒ สามเณรสิทธิชัย ไชยศรี ๒๐ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๓ พระอนุชา เตชธมฺโม หาแก่น ๓๑ ๑๑ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๔ พระโชคปชา สุนฺทรญาโณ หอมจันทร์ ๔๙ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๕ สามเณรนรากร คุ้มเนตร ๒๐ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๖ สามเณรวิธวัตร มะวงศ์งอย ๑๗ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๗ สามเณรวรเดช บุญชัย ๑๘ ยานนาวา วัดยานนาวา ๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๘ สามเณรวานิช ประสงค์ ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๕๙ พระจานุวัฒน์ อาภสฺสโร ผิวเหลือง ๓๕ ทองบน วัดยานนาวา ๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๐ พระวินัย จิตฺตทนฺโต หลวงหลาก ๓๒ ๑๑ ลำผักชี วัดราชบพิธ ๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๑ พระวิสุทธิ์ นนฺทสาโร วงษ์บุญรอด ๒๔ อโศการาม วัดราชบพิธ ๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๒ พระภาณุวัฒน์ สนฺติกโร อินสำรัตน์ ๓๗ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๓ สามเณรสุพศิน พลมา ๒๑ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๔ สามเณรสิทธิพงศ์ ดลใจ ๑๙ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๕ สามเณรมฆวัฒน์ อ่อนหวาน ๑๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๖ สามเณรธิติวุฒิ เกิดตลาดแก้ว ๑๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๗ สามเณรฌานวัฒน์ หลงมีวงศ์ ๑๔ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๘ พระปภัทน์ชัย โชติปญฺโญ สุวิราประเสริฐ ๕๑ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๖๙ พระสมบัติ ฉนฺทธมฺโม เพิ่มทวีทรัพย์ ๓๒ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๐ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติโก โพธิ์ศรี ๕๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๑ พระสมฤกษ์ สุทฺธิสทฺโท ภู่สุวรรณ ๓๐ ราษฎร์บำรุง วัดสัมพันธวงศ์ ๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๒ สามเณรอนุศิษฎ์ ศรียันต์ ๑๖ สามพระยา วัดสามพระยา ๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๓ พระสรรเสริญ เมติโก ธีโรภาส ๓๓ ๑๑ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๔ พระพีรดนย์ ถิรปุญฺโ วงค์แก้วเขียว ๔๔ เทวสุนทร วัดเสมียนนารี ๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๕ พระอุเทน อุเทโน จีนพระ ๓๖ แสนสุข วัดแสนสุข ๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๖ พระธีระ ฐานวีโร แต้มสี ๒๖ แสนสุข วัดแสนสุข ๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๗ สามเณรวิทวัส สมบูรณ์พันธุ์ ๑๕ แสนสุข วัดแสนสุข ๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๘ สามเณรบรรชา ปัตตาเทสัง ๑๖ แสนสุข วัดแสนสุข ๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๗๙ สามเณรธนกร สุรพิชญา ๑๘ แสนสุข วัดแสนสุข ๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๐ พระวิจิตร หาสธมฺโม ชอม ๒๕ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน ๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๑ สามเณรแสนคม วิสิทธิ์สูงเนิน ๑๕ ศรีบุญเรือง คณะเขตบางกะปิ ๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๒ พระอรรถพล ณฏฺฐิโก พาระแพง ๓๔ นวลจันทร์ คณะเขตบึงกุ่ม ๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๓ พระสุจิน อติพโล ปราบเสียง ๓๙ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๔ พระบัญชา ธมฺมวโร จำนงค์สังห์ ๒๙ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๕ พระสมุห์ สนธยา ปุญฺญกาโม ชมทรัพย์ ๓๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๖ พระเอกลักษณ์ เปมสีโล เมฆคลี ๒๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๗ พระทศพร ธมฺมวิจโย เข็มศรีสุวรรณ ๒๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๘ พระจีรวัฒน์ อธิปญฺโญ หน่อวงศ์ ๒๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๘๙ พระกิตติศักดิ์ อิทฺธิเตโช ป้องแก้ว ๓๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๐ พระวรุตม์ ธีรภูมิพโล เรืองสวัสดิ์ ๒๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๑ สามเณรฤทธิชัย วันโน ๑๗ บางยี่ขัน วัดดาวดึงษาราม ๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๒ สามเณรชายวัน นายชุ ๑๔ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๓ สามเณรอานนท์ บาทโพธิ์ ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๔ สามเณรบาบู มาระมา ๑๕ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๕ สามเณรพชรกร อัครพิชญกุล ๑๔ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๖ สามเณรพชรพล อัครพิชญกุล ๑๔ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๗ พระประสพ สิริปญฺโญ พรมศร ๓๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๘ พระสมปอน สุจิตฺโต ศรีประเสริฐ ๒๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๓๙๙ พระภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต กลิ่นถือศิลป์ ๒๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒
๒๔๐๐ พระสุริยา สิริธมฺโม ทองนา ๒๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook