ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๒๐๐๑ พระมหาพัลลพ โชติโก โนรี ๓๒ หนองเดิ่น ชัยนาท ๑๕๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๐๒ พระมหาไพรัช ปริยตฺติธาตา ปริยัติธาดา ๒๒ โพธิ์งาม ชัยนาท ๑๕๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๐๓ สามเณรพงศภัค ฉ่ำกิ่ง ๑๕ สังฆานุภาพ กำแพงเพชร ๑๕๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๐๔ พระมหาบุญลือ ปนาโท กองทองนอก ๔๑ ศรีภิรมย์ กำแพงเพชร ๑๕๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๐๕ พระมหาพงศกร ภทฺทเมธี บุญทา ๒๑ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๑๕๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๐๖ สามเณรกิตติกร แสงทับทิม ๑๙ พระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ๑๕๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๐๗ พระมหาพลยุกต์ ปยุตฺตชโย บุบผาสุวรรณ ๓๑ ๑๐ จันทร์ตะวันตก พิษณุโลก ๑๕๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๐๘ พระมหาธเนศ ฐิติโก สุมุนวล ๔๑ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๑๕๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๐๙ พระมหาณัฐวุฒิ ญาณวุฑฺฒิ หวานฉ่ำ ๒๒ คลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ ๑๕๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๐ สามเณรสุธิวา ธิมาชัย ๑๖ จองคำ ลำปาง ๑๕๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๑ สามเณรสุรชิต นามรักษา ๑๖ จองคำ ลำปาง ๑๖๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๒ สามเณรมงคล วงค์ใหญ่ ๑๖ จองคำ ลำปาง ๑๖๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๓ พระมหานิกร ธมฺมวโร จัยยะ ๓๘ ๑๖ ศรีล้อม ลำปาง ๑๖๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๔ พระมหาสัมฤทธิ์ สุทฺธิญาโณ ชุมภูโล ๓๐ พระสิงห์ เชียงราย ๑๖๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๕ สามเณรหลู่ มงคลกิจ ๑๙ พระสิงห์ เชียงราย ๑๖๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๖ สามเณรโสภณ ชนสยอง ๑๗ พระสิงห์ เชียงราย ๑๖๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๗ สามเณรดาว จันทิมา ๑๙ อนาลโยทิพยาราม พะเยา (ธ) ๑๖๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๘ สามเณรหลวงแก้ว บุญทอง ๒๐ พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ ๑๖๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๑๙ สามเณรธิติสรรค์ ขันแข่งบุญ ๑๕ พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ ๑๖๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๐ พระมหาสมบูรณ์ อธิปุญฺโญ ผิวพรรณ ๔๕ ๑๙ เจ็ดยอด เชียงใหม่ ๑๖๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๑ พระมหาพงษ์ ถาวโร สจี ๓๖ ๑๕ เจ็ดยอด เชียงใหม่ ๑๗๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๒ สามเณรพงษ์ศักดิ์ โชดกดิลก ๑๘ ศรีโสดา เชียงใหม่ ๑๗๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๓ พระมหาศรัณย์ ปญฺญาวชิโร แก้วบุตร ๕๑ บุพพาราม เชียงใหม่ ๑๗๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๔ สามเณรกิตติพงษ์ ค้ำจุนสวรรค์ ๑๘ บุพพาราม เชียงใหม่ ๑๗๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๕ สามเณรทรงพล คำมั่น ๒๐ ท่าตอน เชียงใหม่ ๑๗๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๖ พระมหาวีระพงษ์ อุตฺตมญาโณ นานุ ๒๒ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ๑๗๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๗ สามเณรนัฐวุฒิ นภาแพรวพรรณ ๑๗ บ้านขุน เชียงใหม่ ๑๗๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๘ สามเณรธีรภัทร ใหม่วงษ์ ๑๗ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๑๗๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๒๙ สามเณรกมลภพ ธรรมฐิติพงศ์ ๑๗ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๑๗๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๐ สามเณรทรัพย์ทวี นาลีจันทร์ ๑๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๑๗๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๑ สามเณรอนุชิต เพชรเลิศ ๑๖ ไวกูลฐาราม อุดรธานี ๑๘๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๒ พระมหาธีระยุทธ อาสโภ ประกอบดี ๓๗ สายทอง หนองบัวลำภู ๑๘๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๓ พระมหาภาคภูมิ จิรภทฺโท รามัฒิษา ๓๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๘๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๔ พระมหาวีรยุทธ มหาปุญฺโญ คำแสนเงิน ๓๐ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๘๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๕ สามเณรชานนท์ พรรณขาม ๑๙ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๘๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๖ สามเณรศรัญย์ หมื่นหล้า ๑๗ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๘๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๗ สามเณรรัฐธรรมนูญ สำราญ ๑๖ ชัยศรี ขอนแก่น ๑๘๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๘ พระมหาวันลพ สมสิริ สมศรี ๒๑ มหาวนาราม อุบลราชธานี ๑๘๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๓๙ สามเณรอนุชา ทองเหลือ ๑๖ มณีวนาราม อุบลราชธานี ๑๘๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๐ พระมหาพุธสวาท ฐานกโร สิงห์สติ ๒๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๑๘๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๑ สามเณรรัตนขวัญเมือง คำเหลา ๑๘ สนมหมากหญ้า อุบลราชธานี ๑๙๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๒ พระมหาเทวาทิพย์ สุวโจ บุญตา ๓๗ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๙๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๓ สามเณรทวีโชค ศรแสง ๑๘ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๑๙๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๔ พระมหาไกรศักดิ์ วราโภ ศรีโรจน์ ๕๑ พระธาตุพนม นครพนม ๑๙๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๕ พระมหาปวินท์ ปวโร ดีกุดตุ้ม ๒๕ เนกขัมมาราม อำนาจเจริญ ๑๙๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๖ พระมหาพิเชษฐ์ ฉินฺนาลโย ดวงสุพรรณ์ ๗๕ บึง นครราชสีมา ๑๙๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๗ พระมหาพิเชษฐ์ มหิทฺธิโก มธิโต ๒๔ ศาลา นครราชสีมา ๑๙๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๘ สามเณรภาวัฒ เชยจันทา ๒๐ ศาลา นครราชสีมา ๑๙๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๔๙ พระมหาสุนทร สุนฺทโร ไชยพันธ์ ๒๗ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๑๙๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๐ สามเณรสุพาด เคือด ๑๔ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๑๙๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๑ พระมหาสมชาติ ขนฺติวโร บุตรประเสริฐ ๒๖ ห้วยหินฝน ชัยภูมิ ๒๐๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๒ พระมหาทศพร สุเมโธ เบอร์พันดุง ๒๔ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๒๐๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๓ สามเณรณัฐวุฒิ อังสนุ ๑๖ ศาลาลำดวน สระแก้ว ๒๐๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๔ สามเณรสรศักดิ์ ศิริญาณ ๒๑ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ๒๐๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๕ พระมหาหลง ธมฺมเขรขิโต ลาญ ๓๖ ๑๐ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๐๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๖ พระมหาขุนไกร ขนฺติธมฺโม เข็มพันธ์ ๔๗ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๐๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๗ พระมหาคมกริช ปุญฺญาคโม ผ่องแผ้ว ๔๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๐๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๘ พระมหาประยูร ธมฺมกาโม วายลม ๔๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๐๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๕๙ พระมหานิกร อาภสฺสโร ประยูรคำ ๓๘ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๐๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๐ พระมหาปรีดี กลฺยาณเมธี หมุนลี ๒๑ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๐๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๑ พระมหาจักรกฤษณ์ คมฺภีรเมธี วรรณดี ๒๐ ชัยมงคล ชลบุรี ๒๑๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๒ สามเณรทัตธีรณัฏฐ์ อุดมวิชาญาณ ๑๗ เขาบุญมีดาราราม ชลบุรี ๒๑๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๓ พระมหาธนวัฒน์ กุสลจิตฺโต โพธิพันธ์ ๖๒ ๓๖ ช่องแสมสาร ชลบุรี ๒๑๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๔ พระมหาเสริมศักดิ์ สนฺตจิตฺโต ศรีทองหลาง ๔๐ ๑๘ โขดหิน ระยอง ๒๑๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๕ พระมหาอานนท์ ขนฺตฺยานนฺโท สมใจ ๒๒ บูรพาพิทยาราม จันทบุรี ๒๑๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๖ พระมหาหนุ่ม อินฺทปญฺโญ นภากุล ๒๐ ซอยสอง จันทบุรี ๒๑๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๗ พระมหาตรกล คุณรํสิโก ฉายรัศมีวงศ์ ๓๒ คิรีวิหาร ตราด (ธ) ๒๑๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๘ พระมหาวรวิชญ์ นนฺทปญฺโญ ปฐมนันทกุล ๒๖ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๒๑๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๖๙ สามเณรสุนทร ชารีเพ็ง ๒๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๒๑๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๐ พระมหาชุติพัฒน์ โชติวฑฺฒโน โชคอำนวย ๒๙ พระงาม นครปฐม ๒๑๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๑ สามเณรพร้อมสุข นาชารี ๑๗ ไร่ขิง นครปฐม ๒๒๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๒ สามเณรสุภชัย ปรีชาแสงจันทร์ ๒๐ ปรีดาราม นครปฐม ๒๒๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๓ พระมหารัตนกฤช มนสิทฺโธ ภูมิภักดิ์ ๓๖ ลาดหญ้าไทร นครปฐม ๒๒๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๔ สามเณรวิชัยยุทธ นาคชัย ๑๙ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๒๒๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๕ สามเณรรามภูมิ อินทราศรี ๑๗ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๒๒๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๖ สามเณรธันวา จำปาจันทร์ ๑๗ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๒๒๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๗ พระมหาวรท กตปุญฺโญ ฤทธิ์มะหันต์ ๒๓ พยัคฆาราม สุพรรณบุรี ๒๒๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๘ พระมหาโชคชัย ฐิตวฑฺฒโน มิตรทอง ๒๙ ศรีสุทธาราม สมุทรสาคร ๒๒๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๗๙ พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ อยู่ประเสริฐ ๒๘ รางตันนิลประดิษฐ์ สมุทรสาคร ๒๒๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๐ พระมหาสมภักดิ์ สิริวณฺโณ สังข์ทอง ๒๓ อุทยาราม สมุทรสาคร (ธ) ๒๒๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๑ สามเณรสิงหา สุวรรณศรี ๑๔ หลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี ๒๓๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๒ พระมหาชาคริต ชาคโร ตรีโพธิ์ ๔๑ ๑๘ โชติทายการาม ราชบุรี ๒๓๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๓ พระมหาณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ ชื่นกลิ่นธูป ๓๕ ๑๓ อริยวงศาราม ราชบุรี (ธ) ๒๓๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๔ พระมหาฤทธิ์ชัย อนาลโย โรจน์วิศิษฏ์ ๔๒ ๑๐ พลับพลาชัย เพชรบุรี ๒๓๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๕ พระมหาสุวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต รอสูงเนิน ๒๒ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๒๓๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๖ พระมหาอดุลย์ อกิญฺจโน บัวหลวง ๓๓ ประดู่พัฒนาราม นครศรีธรรมราช ๒๓๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๗ พระมหากฤษณะ กิตฺติรํสี ทองสุข ๒๒ ไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช ๒๓๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๘ พระมหาสมควร สมจิตฺโต สีเขียว ๓๒ ขันเงิน ชุมพร ๒๓๗ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๘๙ สามเณรสุริยา นพภา ๑๙ ขันเงิน ชุมพร ๒๓๘ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๙๐ สามเณรมานัตย์ ปาริสารัตน์ ๑๘ ขันเงิน ชุมพร ๒๓๙ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๙๑ สามเณรชนภัย เพ็ชรสี่หมื่น ๑๗ ขันเงิน ชุมพร ๒๔๐ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๙๒ พระมหาศุภนันท์ วรปญฺโญ ว่องมงคลเดช ๓๐ กะพังสุรินทร์ ตรัง ๒๔๑ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๙๓ พระมหาจักรพรรดิ์ เมฆิโย มาศเมือง ๒๑ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๒๔๒ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๙๔ พระมหาจุมพฏ สุชาโต สุขหร่อง ๔๒ มะม่วงหมู่ สงขลา ๒๔๓ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๙๕ สามเณรรัชนาท จุณรัตน์ ๑๙ โคกเปี้ยว สงขลา (ธ) ๒๔๔ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๙๖ พระมหาพีรพัฒน์ ปิยสีโล อินทรัตน์ ๒๙ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๒๔๕ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๙๗ สามเณรเกียรติศักดิ์ กะณะศิริ ๑๙ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๒๔๖ ป.ธ.๕ ๒๕๖๓
๒๐๙๘ พระมหาบุญโชค ชยสิทฺโธ ศรีลาชัย ๒๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๐๙๙ สามเณรภูชิชย์ พ่อขันชาย ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๐ สามเณรวัธนชัย ทองนาค ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๑ สามเณรภูรีพิชญ์ โชควัฒนพรหม ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๒ พระมหาอนันท์ กิตฺติปญฺโญ นนทการ ๔๐ พิชโสภาราม วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๓ สามเณรวีรวิทย์ ศิรอริยะวรกุล ๑๙ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๔ พระมหาวรจักร คุณวีโร มีคุณ ๒๑ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๕ สามเณรนัฐพล สิทธิคำ ๑๘ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๖ สามเณรรุ่งโรจน์ ฟู ๑๗ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๗ พระมหาคงวัฏ อคฺคปญฺโญ เลิศโชติวงศ์ ๓๐ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ๑๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๘ พระมหาสุทธิพงษ์ สิริมงฺคโล หมวดหมู่ ๔๘ ๑๒ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๑๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๐๙ พระมหาธวัช ปสนฺนจิตฺโต เทียนปัญจะ ๒๖ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๑๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๐ พระมหาเงิน ธีรวฑฺฒโน แสนไชย ๒๐ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๑๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๑ พระมหากานต์ กนฺตสีโล สมุทรโคตา ๒๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๒ พระแก้วเพชรคณิสิษฐ์ ป. สติปญฺโญ นามเสนา ๒๗ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๕ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๓ พระมหาชัยยา ชยากโร ทิพรักษ์ ๒๑ ธาตุทอง วัดธาตุทอง ๑๖ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๔ พระชาญยุทธ ป. สนฺติกโร ชื่นชม ๕๒ ธาตุทอง วัดธาตุทอง ๑๗ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๕ พระมหาเชาวลิต สุมโน หม่อล่าย ๓๖ ๑๐ วังไทร วัดบพิตรพิมุข ๑๘ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๖ พระมหาดงเย็น กตปุญฺโญ เพ็ญภักดิ์ ๓๗ พุทธบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๙ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๗ พระมหาสมเกียรติ ญาณสุทฺโธ สิงห์พุฒ ๓๗ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๘ พระมหาธวัชชัย ธวชฺชยเมธี นาคูณ ๒๖ เขมาภิรตาราม วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๑๙ พระมหาพงษ์สันต์ สนฺตจิตฺโต สมศักดิ์ ๒๖ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตร ๒๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๐ พระมหาธนาพร ฐิตเมธี ศักดิ์เศรษฐ์ ๒๕ เทวราชกุญชร วัดเบญจมบพิตร ๒๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๑ พระมหาศิริวัฒน์ ปุณฺณสิริ จันทร์เสถียร ๒๔ เทวราชกุญชร วัดเบญจมบพิตร ๒๔ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๒ พระมหาอดุลย์ ยโสธโร บุตรตะเคียน ๕๑ ๓๒ ใหม่ทองเสน วัดเบญจมบพิตร ๒๕ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๓ พระมหาเกษมสุข มหาธีโร วงศ์คต ๒๓ บางนาใน วัดบางนาใน ๒๖ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๔ สามเณรอนุวงศ์ เมอมะนา ๑๙ บางนาใน วัดบางนาใน ๒๗ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๕ พระมหาวาปี วชิรวํโส กิตติบุญญาทิวากร ๓๖ ๑๑ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๒๘ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๖ พระมหาศรัณยู ฉนฺทจิตฺโต อภัยพรม ๓๐ ๑๐ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๒๙ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๗ พระมหาบุญฤทธิ์ วริทฺธิโก ทองแย้ม ๕๔ ๑๐ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๓๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๘ สามเณรพิชญุตม์ สินเอี่ยม ๑๙ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๓๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๒๙ พระมหานพพร นววโร สนคมิ ๓๗ ๑๗ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๓๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๐ พระมหาชัยณรงค์ กนฺตธมฺโม หลิมสมบูรณ์ ๔๑ ๑๔ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๓๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๑ พระมหาเพ็ญเพชร ปญฺญาธโร ตรุษสกุล ๒๓ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุ ๓๔ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๒ พระมหาพุฒิชัย วุฒิชโย สุธรรมชา ๓๔ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๓๕ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๓ พระมหาสหพล อาทิจฺจวํโส พลวงศ์ษา ๒๑ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๓๖ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๔ พระมหายุทธนา ธีรยุทฺโธ สินเหลือ ๒๙ ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ ๓๗ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๕ พระมหาสมพร กุสโล แผ่นทอง ๒๖ ลำผักชี วัดราชบพิธ ๓๘ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๖ พระมหาวรเดช อภิเตโช จันทิราช ๒๓ ลำผักชี วัดราชบพิธ ๓๙ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๗ พระมหาภคิน นิทฺทโร หนูปัทยา ๒๖ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๔๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๘ พระมหาอภิวัฒณ์ ภูริวฑฺฒโน ชาญศึก ๒๒ ราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร ๔๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๓๙ พระมหาเอกภพ ธมฺมวโร สายสิม ๓๖ ๑๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๐ พระมหาวุฒิพงษ์ วุฑฺฒิญาโณ บัณฑิตจีน ๓๑ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๑ พระมหาศุภชัย ถิรปญฺโญ ตรีกุล ๓๗ ทุ่งเศรษฐี วัดศรีเอี่ยม ๔๔ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๒ พระมหาเจริญชัย สนฺตมโน หล้าแหล่ง ๒๙ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๕ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๓ พระมหานพรัตน์ ทตฺตกิตฺติ จิตจารักษ์ ๒๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๖ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๔ พระมหาอดิศร ธีรงฺกุโร สายจันทร์จอม ๒๑ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๗ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๕ พระมหาธนากร ธนกโร รุ่งแสง ๒๒ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๘ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๖ สามเณรณัฐชานนท์ รอดบุญมา ๒๐ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๔๙ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๗ สามเณรชัยวัฒน์ พัฒจันทร์ ๑๙ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๕๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๘ สามเณรศาสตร์ศิลป์ มายขุนทด ๑๘ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๕๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๔๙ พระมหาบุญช่วย ฐานรโห สระแก้ว ๕๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๕๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๐ พระมหาอินทร์แปลง สุรปญฺโญ แก้วไกรสร ๒๔ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๕๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๑ พระมหาณัฐสิทธิ์ วรปญฺโญ ศรีจันทร์ ๒๑ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๕๔ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๒ สามเณรเกษฎา ชะลาสี ๑๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๕๕ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๓ พระมหาอาคม สิริคุตฺโต อันประเสริฐ ๒๙ สามพระยา วัดสามพระยา ๕๖ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๔ สามเณรทวิพจน์ ศรีประสิทธิ์ ๑๘ สามพระยา วัดสามพระยา ๕๗ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๕ สามเณรกวิน มีโชค ๒๐ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๕๘ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๖ สามเณรมานะชัย เกลี้ยงแก้ว ๑๙ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๕๙ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๗ พระมหาศิวัช โลกปทีโป กะการดี ๒๔ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี ๖๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๘ พระมหาพิศิษฎ์ เตชวโร สุดารักษ์ ๒๒ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี ๖๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๕๙ พระมหาวีรพงษ์ ปญฺญาวชิโร หงษ์ศิริ ๒๑ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี ๖๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๐ สามเณรธนวัฒน์ วรรณุเสน ๑๗ แสนสุข วัดแสนสุข ๖๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๑ สามเณรชลลวิทย์ ผิวงาม ๑๘ แสนสุข วัดแสนสุข ๖๔ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๒ พระมหาทนงค์ชัย กิตฺติญาโณ พงษ์เถื่อน ๒๕ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๖๕ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๓ สามเณรวรินธร เหมือนเทียน ๑๙ ชัยชนะสงคราม วัดชัยชนะสงคราม ๖๖ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๔ สามเณรธนวัฒน์ วงศ์รอด ๑๗ เรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม ๖๗ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๕ พระมหาชัยวัฒน์ อกฺกวํโส หลาวเหล็ก ๓๖ ๑๒ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๖๘ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๖ สามเณรอ่อนสา เม่อมะนีสอน ๒๒ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๖๙ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๗ พระมหาศรชัย มหาวีโร ธนพลธรพงศ์ ๒๘ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๗๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๘ พระมหาวีรวัฒน์ ยติกโร ผิวพานิช ๓๒ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๗๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๖๙ พระมหานพคุณ นวคุโณ วงศ์แก้ว ๕๑ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๗๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๐ สามเณรอภิสิทธิ์ แสงเมือง ๑๙ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๗๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๑ สามเณรพงษ์ศกร ราสุ ๑๘ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๗๔ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๒ สามเณรจิรมิตร อุปทุม ๑๙ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๗๕ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๓ สามเณรพิทักษ์ ทรัพย์ประโคน ๑๙ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๗๖ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๔ สามเณรทวีทรัพย์ สุโพธิ์ ๑๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๗๗ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๕ สามเณรชนินาถ พิบูลนุรักษ์ ๒๐ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๗๘ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๖ สามเณรธวัช สีไผ่แดง ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๗๙ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๗ สามเณรอภิวัฒน์ มะโนรัตน์ ๑๗ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๘๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๘ พระมหาเชิดชาย นาควโร สินารายณ์ ๓๕ ๑๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๗๙ พระมหาอนันต์ อนาวิโล เนาว์นาน ๓๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๐ พระมหาภาคภูมิ ภูริญาโณ ดาราช ๒๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๑ พระมหาอิทธิศักดิ์ ถิรธมฺโม คำพาลักษณ์ ๓๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๔ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๒ พระมหามานิต โชติธมฺโม ณ ลำปาง ๒๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๕ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๓ พระมหาวสันต์ สุทฺธิสทฺโธ โมกมัน ๒๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๖ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๔ พระมหากิตติ ชินวํโส โกมุทกลาง ๒๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๗ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๕ พระมหาสมยศ โสตฺถิโก สุขกาย ๓๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๘ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๖ สามเณรกิตติพงษ์ ขยายวงศ์ ๒๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๙ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๗ สามเณรกิตติชัย ตรีมาตร ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๘ สามเณรพันกร สุดแดน ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๘๙ สามเณรทองตัน ไชลำพัน ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๐ สามเณรกิตติ ประกายแก้ว ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๑ สามเณรธนชัย ผมทอง ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๔ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๒ สามเณรทยาธร พลพรม ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๕ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๓ สามเณรวรัช ขันสิงห์ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๖ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๔ สามเณรธวัชชัย เทือกท้าว ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๗ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๕ สามเณรอภิวัฒน์ คงทันดี ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๘ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๖ สามเณรทองดี สุขบรรเทิง ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๙๙ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๗ สามเณรศุภมิตร ปะตังถาโต ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๐ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๘ สามเณรเจษฎา โททำ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๑ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๑๙๙ สามเณรปริญญา โททำ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๒ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓
๒๒๐๐ สามเณรชายชาญ ศรีวงษ์ ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๐๓ ป.ธ.๖ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook