ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๒๐๐๑ สามเณรเศรษฐพงศ์ สีอาด ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๒๐๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐๒ สามเณรอภิรักษ์ โคตเครื่อง ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๒๐๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐๓ สามเณรณัฐชัย รูปคม ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๒๐๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐๔ สามเณรพีรเดช ไกยราช ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๒๐๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐๕ สามเณรทิวัฒถ์ สินแสวง ๑๔ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๒๐๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐๖ สามเณรอนันต์ หอมกระชาย ๑๓ โชติรสธรรมากร บึงกาฬ ๒๐๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐๗ พระสวัสดิ์พงษ์ อธิปญฺโญ ชัยอาภรณ์ ๖๓ อรัญญวิเวก บึงกาฬ ๒๐๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐๘ พระเทพพร สุเมโธ แฝงฤทธิ์ ๒๖ ป่าสุเมฆนันทาราม บึงกาฬ (ธ) ๒๐๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๐๙ พระเสกสิทธิ์ เตชปญฺโญ สุวะมาตย์ ๒๐ ป่าสุเมฆนันทาราม บึงกาฬ (ธ) ๒๐๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๐ สามเณรเมธีรา หลักกอ ๑๕ ตาลเรียง ขอนแก่น ๒๐๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๑ พระสมประหยัด สุขิโต เข็มยา ๔๙ โพธิ์ทอง ขอนแก่น ๒๐๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๒ สามเณรธีรภัทร หาญณรงค์ ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๐๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๓ สามเณรทรงเดช บุตรศักดิ์แสง ๑๔ ชัยศรี ขอนแก่น ๒๐๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๔ พระสมชาย อธิปญฺโญ ภานุรักษ์ ๓๕ สว่างน้ำใส ขอนแก่น ๒๐๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๕ พระอิศรา สุธมฺโม มีวงศ์ ๓๑ สว่างคงคา กาฬสินธุ์ ๒๐๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๖ สามเณรกิตติพงษ์ ทิพย์สาร ๑๗ สว่างใต้ กาฬสินธุ์ ๒๐๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๗ สามเณรวัชรินทร์ กมลวิบูลย์ ๑๗ สว่างใต้ กาฬสินธุ์ ๒๐๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๘ สามเณรจักรภพ ใจมั่น ๑๓ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๒๐๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๑๙ สามเณรทรัพย์มงคล แวงดงบัง ๑๒ บ้านอ้น ร้อยเอ็ด ๒๐๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๐ สามเณรจารุกร การะเนตร์ ๑๖ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๒๐๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๑ สามเณรณัฐภัทร วิเศษศรี ๑๕ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๒๐๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๒ สามเณรศุภลักษณ์ พลเหลา ๑๕ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๒๐๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๓ สามเณรชนะชัย สายสะอาด ๑๓ หนองโมงบูรพาราม ร้อยเอ็ด ๒๐๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๔ สามเณรอาคม เลาล้ำ ๑๖ วารีกุฎาราม ร้อยเอ็ด ๒๐๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๕ สามเณรศุภร ศรีสุวรรณ ๑๔ วารีกุฎาราม ร้อยเอ็ด ๒๐๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๖ พระก้องนภา อตฺตทีโป ประทุมภาพ ๔๒ อุบลบรทิพย์ ร้อยเอ็ด ๒๐๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๗ พระประภาศิลป์ สมจิตฺโต รินสาธร ๕๖ อุบลบรทิพย์ ร้อยเอ็ด ๒๐๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๘ สามเณรวรเมธ นัตรศรี ๑๓ มหาวนาราม อุบลราชธานี ๒๐๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๒๙ สามเณรชวลิต บุญออน ๑๓ มหาวนาราม อุบลราชธานี ๒๐๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๐ สามเณรธนวัฒน์ สุขเสริม ๒๐ มงคลโกวิทาราม อุบลราชธานี ๒๐๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๑ สามเณรกฤษฎาภรณ์ แก้วดวงงาม ๑๕ ปากน้ำ อุบลราชธานี ๒๐๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๒ สามเณรสุภชาติ หยาดทอง ๑๔ ปากน้ำ อุบลราชธานี ๒๐๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๓ สามเณรณัฐวัตร ปัดชา ๑๕ แจ้งสว่าง อุบลราชธานี ๒๐๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๔ สามเณรตู้ม เส็งมณีวงษ์ ๑๖ คำเขื่อนแก้ว อุบลราชธานี ๒๐๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๕ สามเณรณัฐภัทร ศรียันต์ ๑๕ ศรีอุดม อุบลราชธานี ๒๐๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๖ พระคำแพง กนฺตสีโล บุตรสมศรี ๒๘ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๒๐๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๗ พระวินัย ฉนฺทโก นุชศรี ๔๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๒๐๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๘ พระอุทัย สุมงฺคโล มูลไชย ๓๙ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๒๐๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๓๙ สามเณรสมพร แก้วสุวรรณ ๒๐ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๒๐๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๐ สามเณรคำหมั้น อริยวงศ์ ๑๙ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๒๐๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๑ สามเณรศักดิ์ชัย บุญชู ๑๘ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๒๐๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๒ สามเณรอุดไช ใสแก้ว ๑๖ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๒๐๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๓ สามเณรอนุรักษ์ รักษาสัตย์ ๑๔ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ๒๐๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๔ พระทองแดง อริญฺชโย ผลบัว ๓๔ นาเจริญ อุบลราชธานี ๒๐๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๕ สามเณรพิทักษ์ เสน่หา ๑๔ นาเจริญ อุบลราชธานี ๒๐๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๖ สามเณรธนวัฒน์ พิมราช ๑๓ เวฬุวัน อุบลราชธานี ๒๐๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๗ สามเณรกฤษกร นิลชา ๑๓ เวฬุวัน อุบลราชธานี ๒๐๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๘ สามเณรวิทยา ปราบภัย ๑๗ หนองหลัก อุบลราชธานี ๒๐๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๔๙ พระธราวุธ สํวโร โวหาร ๔๗ วารินทราราม อุบลราชธานี ๒๐๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๐ สามเณรอัษฎาวุธ สาวันดี ๑๗ วารินทราราม อุบลราชธานี ๒๐๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๑ สามเณรธนาวุฒิ โจรสา ๑๖ วารินทราราม อุบลราชธานี ๒๐๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๒ สามเณรสันติ จันทวี ๑๔ วารินทราราม อุบลราชธานี ๒๐๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๓ สามเณรไตรภพ ภูบังดาว ๑๔ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๒๐๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๔ สามเณรอาณัฐ แสนอุบล ๑๓ ป่าอุบลแก้ว อุบลราชธานี ๒๐๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๕ สามเณรอนิวัฒน์ วันคำ ๑๖ สระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ ๒๐๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๖ พระทวีชัย ธมฺมกาโม ศรีภักดิ์ ๒๕ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๐๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๗ สามเณรอภิเชษฐ แก้วมงคล ๑๗ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๐๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๘ สามเณรสุนทร เรืองคำ ๑๖ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๐๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๕๙ สามเณรพิชิตชัย วันศรี ๑๖ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๐๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๐ สามเณรอนุชา ตุลาการ ๑๕ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๐๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๑ สามเณรพงศพัศ รักธัญกรณ์ ๑๕ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๐๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๒ สามเณรชยธร ลือชา ๑๓ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๐๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๓ สามเณรณัฐภัทร หาญกันทร์ ๑๓ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๐๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๔ สามเณรสมบัติชัย คำขาว ๑๓ เกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ ๒๐๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๕ สามเณรขจรศักดิ์ โครตธารินทร์ ๑๓ มหาธาตุ นครพนม ๒๐๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๖ สามเณรกิตติศักดิ์ สุขรี่ ๑๔ สว่างสุวรรณาราม นครพนม ๒๐๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๗ พระพิชิต ฐิตวีริโย กวานกลม ๒๔ พระธาตุพนม นครพนม ๒๐๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๘ สามเณรพรณรงค์ พรมบุตร ๑๓ พระธาตุพนม นครพนม ๒๐๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๖๙ พระครูประสิทธิ์สีลคุณ กนฺตสีโล ไชยเมือง ๕๔ ๓๔ มหาธาตุ ยโสธร ๒๐๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๐ สามเณรภูวนัตถ์ เกณฑ์สองคร ๑๙ มหาธาตุ ยโสธร ๒๐๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๑ สามเณรสิทธิพงษ์ เสน่ห์พูด ๑๗ มหาธาตุ ยโสธร ๒๐๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๒ สามเณรเอกอนันต์ สิงห์งอย ๑๕ มหาธาตุ ยโสธร ๒๐๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๓ พระศรีเวียง ญาณวโร สิงห์พูน ๔๔ เหมือดขาว ยโสธร ๒๐๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๔ พระอุเทน อาภสฺสโร อยู่เย็น ๔๒ เหมือดขาว ยโสธร ๒๐๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๕ พระครองชีพ กตปุญฺโญ ป้องศรี ๕๐ บูรพารามใต้ ยโสธร ๒๐๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๖ พระอัคราภัทร์ สิริจนฺโท อุ่นแก้ว ๓๑ บูรพารามใต้ ยโสธร ๒๐๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๗ สามเณรวัฒนศักดิ์ งามฉลวย ๑๕ บูรพารามใต้ ยโสธร ๒๐๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๘ พระธนาวุฒิ โกวิโท พรทิพย์ ๒๕ บ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ ๒๐๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๗๙ พระวิทยา ฐานวโร เกื้อกูล ๕๖ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๒๐๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๐ พระรัศมี ธมฺมจาโร ปัดภัย ๔๕ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๒๐๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๑ สามเณรสราวุฒิ ตุดถีนนท์ ๑๗ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๒๐๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๒ สามเณรนัฐวัฒน์ ไชยส่ง ๑๖ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๒๐๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๓ สามเณรถนอมทรัพย์ ยุติรักษ์ ๑๕ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๒๐๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๔ สามเณรจิรายุทธ หาเพชร ๑๗ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๒๐๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๕ สามเณรธนานนท์ สินสุทา ๑๔ ศรีใคร อำนาจเจริญ ๒๐๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๖ สามเณรวรยุทธ บุญยะวัฒน์ ๑๕ ประโดก นครราชสีมา ๒๐๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๗ สามเณรชัยปณต คนดี ๑๓ ประโดก นครราชสีมา ๒๐๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๘ สามเณรยุทธนา จันทะค่อม ๑๓ ประโดก นครราชสีมา ๒๐๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๘๙ พระพิษณุ สิริวฑฺฒโก ผ่องศิริ ๓๖ สระประทุม นครราชสีมา ๒๐๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๐ สามเณรนันทวุฒิ ระยะ ๑๖ สะแก นครราชสีมา ๒๐๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๑ สามเณรจิรัฏฐ์ พิมพาแสง ๑๖ สะแก นครราชสีมา ๒๐๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๒ สามเณรศิวกร คูณขุนทด ๑๔ สะแก นครราชสีมา ๒๐๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๓ สามเณรรฤทธิ์ เขียนโคกกรวด ๑๙ สมอราย นครราชสีมา ๒๐๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๔ พระธรรมนูญ ธมฺมทินฺโน ชาญจักรวาล ๕๔ พุดซา นครราชสีมา ๒๐๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๕ สามเณรวรพล มียิ่ง ๑๓ พายัพ นครราชสีมา ๒๐๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๖ พระสุริยันต์ สุพจฺโจ ตุ้มขาว ๓๖ ๑๔ หนองจิก นครราชสีมา ๒๐๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๗ พระไพศาล ฐานวีโร อาชวะพงศ์ ๓๑ ทุ่งสว่าง นครราชสีมา ๒๐๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๘ สามเณรวัลลภ สังวัดธยาย ๑๕ ทุ่งสว่าง นครราชสีมา ๒๐๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๐๙๙ พระประสิทธิ์ ฐานุตฺตโร คำโสภา ๔๔ ๑๙ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๒๐๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๐ พระสมจิตร ญาณวีโร บุญปก ๕๐ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๒๑๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๑ สามเณรพรรณเพ็ชร ประจบจิตร ๑๗ คีรีวันต์ นครราชสีมา ๒๑๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๒ พระเกียรติศักดิ์ ปริญาโณ เวียงวิเศษ ๒๘ หนองโจด นครราชสีมา ๒๑๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๓ พระสถาพร ถาวโร บรรเทา ๒๒ หนองโจด นครราชสีมา ๒๑๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๔ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติฐาโน หมายรอกลาง ๔๐ หนองโจด นครราชสีมา ๒๑๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๕ พระพงษ์ยศ ฐานิสฺสโร แทนค้ำ ๔๕ ศรีวนาราม นครราชสีมา ๒๑๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๖ พระวิริยะ เตชปุญโญ สิทธิวงศ์ ๔๒ ชัยศิริสังฆาราม นครราชสีมา ๒๑๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๗ พระสมศักดิ์ ปญฺญาวโร อักคะฮาด ๓๗ ป่าประชานิคม นครราชสีมา ๒๑๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๘ พระธีรวัฒน์ มนาโป โคตรโยธา ๕๙ หัวหนอง นครราชสีมา ๒๑๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๐๙ พระโกสินทร์ สิริธมฺโม ภูมไธสง ๓๘ บ้านไร่ นครราชสีมา ๒๑๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๐ พระสามารถ อคฺคธมฺโม สีแสด ๕๑ บ้านไร่ นครราชสีมา ๒๑๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๑ พระกู้เกียรติ ฉนฺทธมฺโม คงพันธ์รัตนา ๕๑ บุละกอ นครราชสีมา ๒๑๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๒ พระเฉลิมศักดิ์ เขมานนฺโท เสนาะกลาง ๔๙ บุละกอ นครราชสีมา ๒๑๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๓ สามเณรชิศนุพงษ์ อพรรัมย์ ๑๖ บุละกอ นครราชสีมา ๒๑๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๔ พระณรงค์ เทวธมฺโม หินสูงเนิน ๔๑ ชัยศรีคณาราม นครราชสีมา ๒๑๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๕ สามเณรสนธยา สุประมา ๑๓ ป่าอภัยวัน นครราชสีมา ๒๑๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๖ พระอดิศักดิ์ สิริสาโร ทองอัม ๒๕ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๒๑๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๗ พระอมร จารุธมฺโม คำวิสัย ๒๓ สุทธจินดา นครราชสีมา (ธ) ๒๑๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๘ สามเณรประพันธ์ บุญบก ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๒๑๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๑๙ สามเณรดิลกธรรม น้ำทอง ๑๕ กลาง บุรีรัมย์ ๒๑๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๐ พระวณัฐพงศ์ สุภาจาโร สงึมรัมย์ ๔๓ แสงทองศรัทธาธรรม บุรีรัมย์ ๒๑๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๑ พระองอาจ มหาคุโณ จิตร์ผ่อง ๓๐ เลียบ บุรีรัมย์ ๒๑๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๒ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก ปทุมมานนท์ ๕๘ ๑๑ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๒๑๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๓ สามเณรสุรศักดิ์ มุสีพันธุ์ ๑๙ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๒๑๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๔ สามเณรพุทธพร ลพทองคำ ๒๐ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๒๑๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๕ สามเณรวิธวินท์ สายดวง ๑๕ บัวถนน บุรีรัมย์ ๒๑๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๖ สามเณรณัฐพล บัวขาว ๑๓ เย้ยปราสาท บุรีรัมย์ ๒๑๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๗ สามเณรเอกพงษ์ วงค์ษาวิเศษ ๑๖ เย้ยปราสาท บุรีรัมย์ ๒๑๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๘ สามเณรพิชัยภูษิต นอกลาง ๑๖ ป่าสามัคคีธรรม บุรีรัมย์ ๒๑๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๒๙ สามเณรวิษณุ สนรัมย์ ๑๗ ใหม่โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๒๑๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๐ สามเณรภูชนะ รัตนวิชัย ๑๕ ใหม่โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๒๑๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๑ สามเณรอำพล เพิ่มมิตร ๑๔ ใหม่โคกไม้แดง บุรีรัมย์ ๒๑๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๒ พระยุทธจักร ธีรธมฺโม กระมล ๔๐ โคน บุรีรัมย์ ๒๑๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๓ พระวิฑูรย์ วิสุทฺโธ เงียบสุข ๔๐ โคน บุรีรัมย์ ๒๑๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๔ พระโรลีน รตนสีโล หุน ๓๖ ๑๖ กลาง บุรีรัมย์ ๒๑๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๕ พระสมหมาย มหานาโม ดงพงษ์ ๕๖ ไพรีพินาศ ชัยภูมิ ๒๑๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๖ พระณัฐนนท์ คุณงฺกโร คล้ายขยาย ๕๖ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๒๑๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๗ พระวรพจน์ กนฺตธมฺโม ฉิมวัย ๕๓ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๒๑๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๘ พระนัตกร อตฺถโกวิโท คนไว ๒๐ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๒๑๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๓๙ สามเณรกรวิชญ์ ช่างผัด ๑๖ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๒๑๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๐ สามเณรณัฐพล ดีพรม ๑๓ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๒๑๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๑ สามเณรคณาธิป พันธ์จำรัส ๑๒ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ ๒๑๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๒ พระทัศนุ อุตฺตโร เพชรประไพ ๔๙ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๒๑๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๓ พระสำนาง อคฺคธมฺโม ภูน ๓๙ ๑๙ คุ้มเหนือ สุรินทร์ ๒๑๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๔ พระเทอดศักดิ์ ถีรจิตฺโต ถูกจิตร ๒๙ อมรินทราราม สุรินทร์ ๒๑๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๕ พระสุรินทร์ ปญฺญาธโร โรจน์บุญถึง ๖๐ ๔๑ พราหมณี นครนายก ๒๑๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๖ พระชูศักดิ์ ธมฺมเตโช ตันเอี๋ยม ๕๙ พราหมณี นครนายก ๒๑๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๗ พระฉลอง ปญฺญาทีโป เคนะ ๕๗ ๑๒ พราหมณี นครนายก ๒๑๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๘ พระสุรพล สนฺติชโย ณรงค์นอก ๔๘ พราหมณี นครนายก ๒๑๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๔๙ พระอำนาจ อนาลโย สุนทรห้าว ๔๘ พราหมณี นครนายก ๒๑๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๐ พระพัฒนพงศ์ ฐิตปสาโท สว่างศรี ๒๓ พราหมณี นครนายก ๒๑๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๑ พระสมคิด สีลลธโร พิมพ์ทอง ๒๒ พราหมณี นครนายก ๒๑๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๒ พระวรพจน์ อคฺคปญฺโญ บำรุงจิตต์ ๔๒ ช้าง นครนายก ๒๑๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๓ พระพยัพ พุทฺธพโล บำรุงจิตต์ ๕๙ ช้าง นครนายก ๒๑๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๔ สามเณรกิตติภพ ประสิทธิ์แสงอารีย์ ๑๕ ช้าง นครนายก ๒๑๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๕ พระครูโพธิธรรมานุกิจ จิตฺตสํวโร กรรเจียก ๕๗ ๓๕ ประสิทธิเวช นครนายก ๒๑๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๖ พระวิศรุต จนฺโทภาโส อุ่นจังหาร ๓๓ ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ) ๒๑๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๗ พระนันทวัฒชัย ถาวโร ขันทลี ๒๓ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๘ สามเณรวรากร แซ่ก๊วย ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๕๙ สามเณรรุ่งโรจน์ แก้ววัน ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๐ สามเณรชัชนันท์ ศาลาทอง ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๑ สามเณรกฤษฎา แสงใส ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๒ สามเณรอนันตชัย วงษ์สว่าง ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๓ สามเณรวัฒนา ดีสนอง ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๔ สามเณรกิจติทรัพย์ คงศรี ๑๘ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๕ สามเณรปกป้อง สอนบุญมา ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๖ สามเณรสุธีพงศ์ ทองแก้ว ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๗ สามเณรสุภกิณห์ ทั่งบุญ ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๘ สามเณรวัชรากร สิทธิโชค ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๖๙ สามเณรสุขุมภัทธ์ พ่วงถ้ำ ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๐ สามเณรกฤษฎาพงศ์ อุ่นคงทอง ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๑ สามเณรณัฐพล ทองอ้ม ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๒ สามเณรวัฒนา ปานดี ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๓ สามเณรไตรภพ สนั่นนารี ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๔ สามเณรธนวัฒน์ จันทร์ดร ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๕ สามเณรภัคพล เกตุรามฤทธิ์ ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๖ สามเณรณัฐพล ดาวสุข ๑๖ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๗ สามเณรวรวิทย์ สุขสะอาด ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๘ สามเณรดนัย คำภานาง ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๗๙ สามเณรธนพงษ์ ยิ่งนาม ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๐ สามเณรศรายุทธ มังษา ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๑ สามเณรองค์ฟ้าประธาร ชุมตรีนอก ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๒ สามเณรณัฐพล บุระพา ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๓ สามเณรชาญชัย กองก่ำ ๑๕ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๔ สามเณรตะวัน ศรีนุกูล ๑๔ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๕ สามเณรอิงครัต โทนอก ๑๔ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๖ สามเณรวัชรชัย สังฆะศรี ๑๔ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๗ สามเณรอำนาจ คงเจริญ ๑๔ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๘ พระพยนต์ ฐิตญาโณ จุลมิตร ๖๖ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๘๙ พระสุชาติ ปภสฺสโร สุริยสกุลลาภ ๔๙ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๐ สามเณรวันชัย ไพรบึง ๑๙ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๑ สามเณรธีรยุทธ สุดเนตร ๑๘ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๒ สามเณรปฏิภาณ เทศทอง ๑๘ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๓ สามเณรอัศนี รักษ์ศรี ๑๗ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๔ สามเณรรัชชานนท์ บุญสวน ๑๗ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๕ สามเณรกฤษดา ตอนประโคน ๑๕ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๖ สามเณรสุรพันธ์ เบี้ยวจันทร์ ๑๕ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๗ สามเณรกฤติกร สร้อยสมยา ๑๕ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๘ สามเณรปรมัตถ์ สาระสมแสง ๑๕ ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๑๙๙ สามเณรจิตกร เขียวหวาน ๑๖ บางแก้ว ฉะเชิงเทรา ๒๑๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๒๒๐๐ สามเณรตะวัน จ้อยเจริญ ๑๕ เกตุสโมสร ฉะเชิงเทรา ๒๒๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook