ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๒๘๐๑ สามเณรอุดม จันทิมา ๑๙ พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ ๕๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๐๒ สามเณรพิศาล เทพธานี ๑๙ พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ ๕๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๐๓ สามเณรสุชาติ สมมาตร ๑๘ พระเชตุพนฯ วัดพระเชตุพนฯ ๕๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๐๔ พระมหาสุริยันต์ สุริยเมธี กลิ่นดอน ๒๖ พระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ ๕๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๐๕ พระมหาจักรินทร์ ธีรปญฺโญ กันวิสา ๒๓ ชำนิหัตถการ วัดพระพิเรนทร์ ๖๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๐๖ พระมหาชัยรัตน์ เขมจารี สายประเสริฐ ๒๖ ชัยมงคล วัดพระพิเรนทร์ ๖๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๐๗ พระมหาสุพรรณ อริยวณฺโณ ชำนาญ ๒๑ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๖๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๐๘ สามเณรอนุศร ชัยศรี ๑๗ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๖๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๐๙ สามเณรมงคล จุลสวัสดิ์ ๑๙ มกุฎกษัตริยาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม ๖๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๐ สามเณรสุเนตร ชัยป่ายาง ๑๙ มกุฎกษัตริยาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม ๖๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๑ สามเณรสุชาติ พลคุย ๑๘ มกุฎกษัตริยาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม ๖๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๒ พระมหาขจิตร์ วรญาโณ เย็นรอบ ๔๖ ๒๕ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๖๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๓ พระมหาประสิทธิ์ มหาปุญฺโญ บุญทอง ๒๙ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๖๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๔ พระมหาบรรจง ฐานกโร ประดิษฐ์วงษ์ ๒๗ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๖๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๕ สามเณรทุ่งรักษ์ อินเรือง ๑๙ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๗๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๖ สามเณรประจวบ เชื้อชม ๑๙ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๗๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๗ พระมหาจำเริญ เขมวีโร เทพมา ๒๙ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๗๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๘ พระมหาบุญเลิศ ยสวฑฺฒโน กุ่นกิ่ง ๒๘ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๗๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๑๙ สามเณรเลอเดช วงศ์ศรีชา ๒๐ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๗๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๐ สามเณรสมศักดิ์ เตาแก้ว ๑๙ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๗๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๑ สามเณรสมจิตร ดรุณรัมย์ ๑๗ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๗๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๒ สามเณรอุดม นุพันธ์ ๑๗ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๗๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๓ สามเณรพรชัย หะพินรัมย์ ๑๖ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๗๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๔ พระมหาอำนาจ ฐิตสีโล เภสัชชะ ๒๗ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๗๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๕ พระมหาประดิษฐ์ ปญฺญาวุโธ เนาว์ตะ ๒๒ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๘๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๖ สามเณรสมจิตร ทนูแสง ๒๐ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๘๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๗ สามเณรณรงค์ศักดิ บุญทา ๑๙ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๘๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๘ สามเณรวสันต์ มีอำนาจ ๑๘ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๘๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๒๙ สามเณรประยงค์ บุตะเคียน ๑๘ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๘๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๐ สามเณรไสว สาระสุข ๑๙ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๘๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๑ สามเณรสมเกียรติ แซ่โค้ว ๑๘ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๘๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๒ สามเณรกิตติราช ขันเพียงแก้ว ๒๑ ดอน วัดยานนาวา ๘๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๓ สามเณรสุวิทย์ชัย สุพรม ๑๙ ลุ่มเจริญศรัทธา วัดยานนาวา ๘๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๔ สามเณรวิจิตร ศิริรัตน์ ๒๐ พระยายัง วัดราชบพิธฯ ๘๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๕ พระมหาประจวบ อาภาธโร ตาดเล็ก ๒๕ อาษาสงคราม วัดราชบพิธฯ ๙๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๖ สามเณรประพัฒน์ กองศรี ๑๙ อาษาสงคราม วัดราชบพิธฯ ๙๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๗ พระมหาสมพร อุทาโน พันสาลา ๒๘ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะฯ ๙๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๘ พระมหาวิหาร สิริวณฺโณ สีโย ๒๕ ราชบุรณะ วัดราชบุรณะฯ ๙๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๓๙ พระมหาบุญเลิศ วิสุทฺธิสีโล กาดรัมย์ ๒๙ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๐ สามเณรทองสุข เข็มอูบ ๑๙ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๑ สามเณรรุ่งโรจน์ ตราชู ๑๙ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๒ สามเณรปิยะ นิรารมย์ ๑๘ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๓ สามเณรไพบูลย์ ประดาษ ๑๗ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๙๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๔ สามเณรรุ่ง บุญตันหล้า ๒๐ วรจรรยาวาส วัดราชสิงขร ๙๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๕ พระมหามนตรี เขมชาโต แก้วประชุม ๒๙ ราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร ๑๐๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๖ พระมหาณรงค์ชาญ ฐิตญาโณ ขัยชำนาญ ๒๓ ราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร ๑๐๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๗ พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล กำเนิดกลับ ๒๒ ราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร ๑๐๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๘ สามเณรจำลอง ดีทองอ่อน ๒๐ ราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร ๑๐๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๔๙ สามเณรเมธี บัวจันทร์ ๒๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๐ สามเณรประสิทธิ์ มาสิงห์ ๒๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๑ สามเณรพัฒนพร ศรีสุวรรณ ๒๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๒ สามเณรมนตรี ไชยทองศรี ๑๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๓ สามเณรวีรชัย คำธร ๑๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๔ สามเณรอนุพันธ์ โพธิสาร ๑๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๐๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๕ สามเณรสุรเดช แสงโคตรมา ๑๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๑๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๖ สามเณรศรีสุคล สืบชาติ ๑๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๑๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๗ สามเณรปรารถนาพล จิตดี ๑๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๑๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๘ สามเณรสุรัตน์ ทองพันลำ ๑๘ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๑๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๕๙ สามเณรสมบูรณ์ รักเมือง ๒๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๑๑๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๐ สามเณรวิเชียร เถียนสู.เนิน ๑๘ สระเกศ วัดสระเกศ ๑๑๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๑ พระมหามนต์ชัย มนฺตชโย ธนะธีระพงษ์ ๒๙ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๑๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๒ พระมหาอุทิส สุปภาโต ศริวิชัยวงศ์ ๒๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๑๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๓ สามเณรชนะเดช พรมปาน ๒๐ โสมนัสวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ๑๑๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๔ พระมหาไพโรจน์ อิทฺธิโชโต สังขโต ๒๑ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๑๑๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๕ สามเณรสมัย สมคณะ ๒๐ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๑๒๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๖ สามเณรภูวนาท ก้อนดินจี่ ๒๐ กาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์ ๑๒๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๗ พระมหาประทีป ญาณสิทฺธิ เหลาคำ ๒๐ คฤหบดี วัดคฤหบดี ๑๒๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๘ พระมหาถาวร นริสฺสโร แสนกล้า ๒๑ อมรคีรี วัดคฤหบดี ๑๒๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๖๙ สามเณรธวัฒน์ชัย ใจแก้ว ๑๘ อมรคีรี วัดคฤหบดี ๑๒๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๐ สามเณรสุริยันต์ ยอดจันทร์ ๒๐ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๒๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๑ สามเณรนิวัตร โคตะโน ๑๘ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๒๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๒ สามเณรวิลัย แก้วฝ่ายนอก ๑๗ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๒๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๓ สามเณรอาคม ชากิจดี ๑๗ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๒๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๔ พระมหาบรรลือศักดิ์ ปณฺฑิโต ขวัญเมือง ๓๑ ๑๑ ดุสิตาราม วัดดุสิตาราม ๑๒๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๕ พระมหาวินัย รตนวํโส มณีวงศ์ ๓๐ ๑๐ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๓๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๖ พระมหานิเวศน์ สุวณฺณรํสี สุวรรณกูฎ ๒๙ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๓๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๗ พระมหาสิงห์ทอง โชติโก เรืองพรม ๒๕ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๓๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๘ พระมหาโตนด กนฺตาโภ จำปาทอง ๒๓ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๓๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๗๙ สามเณรสวาสดิ์ ทองวิเศษ ๑๙ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๓๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๐ สามเณรประทีป มากเต ๑๙ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๓๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๑ สามเณรสดใส วิลาชัย ๑๘ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๓๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๒ สามเณรถาวร กระภูไชย ๑๗ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๓๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๓ สามเณรแสนคำ ปิยะวงษ์ ๑๖ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๑๓๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๔ สามเณรไพรินทร์ ยางศิลา ๒๐ สุทธาราม วัดทองนพคุณ ๑๓๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๕ สามเณรชวน บุญแทน ๑๘ สุทธาราม วัดทองนพคุณ ๑๔๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๖ สามเณรชิณกร ศรีทิพย์ ๑๙ สุวรรณ วัดทองนพคุณ ๑๔๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๗ พระมหาวิลาส ปญฺญาสิริ ทองปาน ๒๒ เทพากร วัดเทพากร ๑๔๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๘ สามเณรปัญจะ ไชยเวช ๑๘ เทพากร วัดเทพากร ๑๔๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๘๙ สามเณรพิสิทธิ์ เชียงรอด ๑๘ เทพากร วัดเทพากร ๑๔๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๐ สามเณรศรี แก้วงาม ๑๗ เทพากร วัดเทพากร ๑๔๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๑ พระมหาติ๊ด สีลปญฺโญ สิริ ๒๗ นาคกลาง วัดนาคกลาง ๑๔๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๒ สามเณรอำนวย พาสมบูรณ์ ๑๗ นาคกลาง วัดนาคกลาง ๑๔๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๓ สามเณรชมพู ทาทอง ๑๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๔ สามเณรพเยาว์ นาเวียง ๑๘ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๕ สามเณรประสิทธิ์ จันทาสี ๑๘ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๕๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๖ สามเณรไพโรจน์ ณ อุทัย ๑๙ จตุรมิตรประดิษฐาราม วัดประยุรวงศาวาส ๑๕๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๗ สามเณรหนุ่ม เสร็จกิจ ๑๘ จตุรมิตรประดิษฐาราม วัดประยุรวงศาวาส ๑๕๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๘ พระมหาสิปกร ปกรโณ เสถียรสถิตกุล ๓๔ ๑๔ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๘๙๙ พระมหาสราวุฒิ สราวุฑฺโฒ แก้วปาน ๒๒ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๐ สามเณรมิตร จันทร์พวง ๒๐ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๑ สามเณรกายสิทธิ์ ชุ่มสลับ ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๒ สามเณรทม ใคร่ครวญ ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๓ สามเณรนิรุต แก้วพิกุล ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๔ สามเณรธนศักดิ์ แม่นหวา ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๕๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๕ สามเณรประสิทธิ์ ภูผา ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๖๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๖ สามเณรสุพจน์ สมเพชร ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๖๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๗ สามเณรเด่น ทองโคกสูง ๑๘ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๖๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๘ สามเณรหวน แสงแก้วพเนาว์ ๑๗ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๖๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๐๙ สามเณรทัศดร ภูพวก ๑๘ อัปสรสวรรค์ วัดปากน้ำ ๑๖๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๐ พระมหาสยาม โสภณสีโล พิมพล ๒๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๖๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๑ พระมหาสุดใจ สุขวฑฺฒโน วงละคร ๒๑ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๑๖๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๒ สามเณรประเสริฐ ทองเซ ๑๘ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๑๖๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๓ สามเณรวิเชียร สดไสย ๑๘ ระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ๑๖๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๔ สามเณรยืนยง ทิพศรี ๑๙ สีหไกสร วัดระฆังโฆสิตาราม ๑๖๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๕ สามเณรโสพล ช่วยสุข ๑๙ ราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม ๑๗๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๖ พระมหาคมกฤษณ อสิญาโณ เติมสายทอง ๒๕ สังข์กระจาย วัดราชสิทธาราม ๑๗๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๗ พระมหาวรเดช วรเตโช ใจพรม ๒๑ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๗๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๘ สามเณรโกศล แสงนภากาศ ๑๙ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๗๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๑๙ สามเณรอภิชิต นุ่มเกลี้ยง ๑๘ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๗๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๐ สามเณรมานิตย์ อันทะสา ๑๗ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๗๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๑ สามเณรอุทัย ปรีอารมณ์ ๑๗ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๑๗๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๒ สามเณรนพดล สมานมิตร ๒๐ หนังราชวรวิหาร วัดราชโอรสาราม ๑๗๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๓ สามเณรทวี สอนคะทา ๑๙ หนังราชวรวิหาร วัดราชโอรสาราม ๑๗๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๔ สามเณรชาติชาย พุ่มจันทร์ ๑๘ หนังราชวรวิหาร วัดราชโอรสาราม ๑๗๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๕ สามเณรสุทธิพงษ์ ตามบุญ ๒๐ นางนองวรวิหาร วัดราชโอรสาราม ๑๘๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๖ สามเณรคิม สมแสวง ๒๑ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๑๘๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๗ สามเณรสุนิต สำราญพันธ์ ๑๙ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๑๘๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๘ พระมหาณรงค์ สิริธมฺโม พุฒพวง ๒๓ รากสุทธาราม วัดศรีสุดาราม ๑๘๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๒๙ สามเณรโกมินทร์ ธรรมชาติ ๑๗ สุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม ๑๘๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๐ พระมหาสมคิด ยสกิตฺติ ไชยนาม ๒๒ ฉิมทายกาวาส วัดสุวรรณาราม ๑๘๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๑ พระมหาทองคูณ ธีรปญฺโญ ขนานไทย ๒๑ ใหม่ วัดสุวรรณาราม ๑๘๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๒ พระมหาอดิศักดิ์ ธมฺมาภินนฺโท ปรัสพันธ์ ๒๕ ใหญ่ศรีสุพรรณ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ๑๘๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๓ พระมหาเชิด สุรปญฺโญ อ่อนศรี ๒๓ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๑๘๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๔ สามเณรสุขุมพงษ์ คำมา ๑๙ สันติธรรมาราม วัดอนงคาราม ๑๘๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๕ พระมหาประสาน กาญฺจโน เสลานนท์ ๓๒ ๑๐ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๙๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๖ สามเณรเสกสรร เต้นปักษี ๑๙ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๑๙๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๗ พระมหามานพ ปภสฺสโร ขุนแก้ว ๒๙ ใหม่พิเรนทร์ วัดอรุณราชวราราม ๑๙๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๘ สามเณรสาคร ป่านนิล ๒๑ ใหม่พิเรนทร์ วัดอรุณราชวราราม ๑๙๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๓๙ พระมหาไพฑูรย์ ธมฺมธีโร ณ โดม ๒๑ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวกสิตาราม ๑๙๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๐ พระมหาธวัชชัย กิตฺติชโย การจักร ๒๐ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวกสิตาราม ๑๙๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๑ พระมหาสมาน เขมวีโร มุขเสือ ๒๑ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวกสิตาราม ๑๙๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๒ สามเณรชวา โคตะพัฒน์ ๒๐ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวกสิตาราม ๑๙๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๓ สามเณรวิสิทธิ์ มะณี ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวกสิตาราม ๑๙๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๔ สามเณรทนงศักดิ์ ปัดไธสง ๑๘ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวกสิตาราม ๑๙๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๕ สามเณรสายัณต์ โพธิ์ทอง ๑๙ อินทาราม วัดอินทาราม ๒๐๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๖ พระมหาวัจรินทร์ กมฺมสุทฺโธ ภูมิสัตย์ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๒๐๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๗ พระมหาจำลอง ชาคโร ล้ำเลิศ ๓๓ ๑๒ นครอินทร์ นนทบุรี ๒๐๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๘ สามเณรประพันธ์ พละบาล ๑๙ ตำหนัก, ใต้ นนทบุรี ๒๐๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๔๙ สามเณรวิทยา เชียงแรง ๒๐ ศรีประวัติ นนทบุรี ๒๐๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๐ สามเณรเลิศ สตาเจริญ ๑๙ ศรีประวัติ นนทบุรี ๒๐๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๑ พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม ณ นคร ๒๙ ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี ๒๐๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๒ สามเณรวีระ แสงโช้ง ๒๐ ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี ๒๐๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๓ สามเณรสนั่น ตรีพันธ์ ๒๐ ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี ๒๐๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๔ สามเณรไพฑูรณ์ วรรณบุตร ๑๙ ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี ๒๐๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๕ สามเณรสมเกียรติ จันทร์ตะมูล ๑๙ ชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี ๒๑๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๖ สามเณรสุชาติ อินทร์พิมพ์ ๑๘ ละหาร นนทบุรี ๒๑๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๗ พระมหาเชษฐกร ชยานนฺโท พิศวงษ์ ๒๗ บางไผ่ นนทบุรี ๒๑๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๘ พระมหายุทธกิจ ปญฺญาวุโธ นามชื่น ๒๔ บางไผ่ นนทบุรี ๒๑๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๕๙ สามเณรสมัน อุปสุข ๒๐ บางไผ่ นนทบุรี ๒๑๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๐ พระมหาจันทร์เลง สุมงฺคโล วิทย์เวทย์ ๒๕ เปรมประชา ปทุมธานี ๒๑๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๑ พระมหาวสันต์ ลิมฺปนกุโล แซ่ลิ่ม ๒๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๑๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๒ พระมหาจำลักษณ์ ฐิตญาโณ สารนาถ ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๑๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๓ พระมหาสมบูรณ์ พุทฺธิสมฺปุญฺโญ ผมทำ ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๑๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๔ สามเณรวิวัต ศิริรัตน์ ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๑๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๕ สามเณรประสิทธิ์ เสาวคนธ์ ๒๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๒๒๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๖ พระมหาสมศักดิ์ อตฺถโกสโล เทียนทอง ๒๗ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๒๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๗ พระมหาทวิช ธีรชาโต ศรีพรหม ๒๔ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๒๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๘ สามเณรสุระศักดิ์ สันโดษ ๑๙ เขียนเขต ปทุมธานี ๒๒๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๖๙ สามเณรธานินทร์ ศรีน้อย ๑๖ มูลจินดาราม ปทุมธานี ๒๒๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๐ สามเณรสิทธิพงษ์ สกุลมาก ๑๘ กลางวรวิหาร สมุทรปราการ ๒๒๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๑ พระมหาพงษ์ศักดิ์ อภินนฺโท แก้วเมืองกลาง ๒๙ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ๒๒๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๒ พระมหาสมาน สติชาคโร โตรุ่ง ๒๗ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๒๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๓ สามเณรมัฆวาน แสงฉวี ๑๗ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ๒๒๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๔ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เลิศสุภาผล ๓๐ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๒๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๕ พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ แซ่อื๊อ ๒๗ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๓๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๖ พระมหาชาติชาย สุชาโต สัพโส ๒๓ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา ๒๓๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๗ พระมหาสิทธิโชค ชินทตฺโต เพชรฉิม ๓๒ ๑๓ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา ๒๓๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๘ สามเณรอาทิตย์ แซ่แต้ ๒๑ ตองปุ พระนครศรีอยุธยา ๒๓๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๗๙ พระมหาธีระ ปยุตฺโต ภู่ระหงษ์ ๒๖ ประสาท พระนครศรีอยุธยา ๒๓๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๐ สามเณรสมหมาย ขุนศรี ๒๐ ตึกคชหิรัญ พระนครศรีอยุธยา ๒๓๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๑ สามเณรอุเทน ปันคำ ๑๙ ศักดิ์ พระนครศรีอยุธยา ๒๓๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๒ สามเณรสลาตัน ศรีปัญญา ๒๐ ดอนกลาง พระนครศรีอยุธยา ๒๓๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๓ พระมหาทองสา นาถวิริโย สิงธนู ๒๘ เสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา ๒๓๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๔ พระมหาทองสุข สนฺตจิตฺโต จันทร์โสม ๒๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๓๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๕ พระมหานิรันดร์ ฐิตเมธี ด้วงกัน ๒๑ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๔๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๖ พระมหาหนึ่ง กิตฺติเมธี เจริญจั่น ๒๑ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๔๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๗ สามเณรวันนา มากมาย ๑๙ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๔๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๘ สามเณรเนตร ลัดดาไสว ๑๘ พระพุทธบาท สระบุรี ๒๔๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๘๙ พระมหาสุทิน นนฺทโก ยอดทอง ๓๙ ต้นสน อ่างทอง ๒๔๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๐ พระมหาเซียม ปุสฺสธมฺโม ธัญญเจริญ ๒๔ นางในธัมมิการาม อ่างทอง ๒๔๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๑ พระมหาวิชาญ สุภาจาโร น่าชม ๓๑ เสาธงทอง ลพบุรี ๒๔๖ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๒ พระมหาอำนาจ มหาธีโร ขวัญเมือง ๒๐ เสาธงทอง ลพบุรี ๒๔๗ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๓ พระมหาประสิทธิ์ อิสฺสโร เงินสลุง ๒๓ หัวช้าง ลพบุรี ๒๔๘ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๔ พระมหาไพรัตน์ เขมงฺกโร ปานแก้ว ๓๐ กวิศราราม ลพบุรี ๒๔๙ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๕ สามเณรบุญส่ง ทองปลูก ๑๙ บุญมั่นศรัทธาราม กำแพงเพชร ๒๕๐ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๖ สามเณรสงกรานต์ ศรีสวาท ๑๘ บุญมั่นศรัทธาราม กำแพงเพชร ๒๕๑ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๗ พระมหาสมาน ธมฺมสมาน เดชารัมย์ ๒๖ นาควัชรโสภณ กำแพงเพชร ๒๕๒ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๘ พระมหาชรินทร์ จารุวณฺโณ อินเทพ ๒๓ โพธาราม นครสวรรค์ ๒๕๓ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๒๙๙๙ สามเณรประดิษฐ์ แซ่หรี่ ๒๐ โพธาราม นครสวรรค์ ๒๕๔ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐
๑๑๓๐๐๐ สามเณรสุกใส เที่ยงแก้ว ๑๙ โพธาราม นครสวรรค์ ๒๕๕ ป.ธ.๕ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook