พระราชพรหมจริยคุณ
(อุทธีร์ อคฺคจิตฺโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(วิศิษฐ์ อธิปฺปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดจอมไตร
รายละเอียด


พระราชสุทธาจารย์
(สมดี อชิโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยโสธร (ธ)
วัดศรีธรรมาราม
รายละเอียด


พระราชกวี
(ลาภ ธนสาโร ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพุทธิมงคล วิ.
(ทองบัว ตนฺติกโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี
รายละเอียด


พระราชวิจิตรโมลี
(บุญมี ปริปุณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชภาวนามงคล วิ.
(สังวร จิตฺตปาโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเภตราสุขารมย์
รายละเอียด


พระราชธีราภรณ์
(พร้อม เรวโต ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
รายละเอียด


พระราชวชิรโสภณ
(ข่าย อาคโม ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางนา - บางจาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(โสภา เขมสรโณ ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชพุทธิญาณ
(ทอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุกดาหารคณี
(ยอด ยสชาโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมงคล
(แคล้ว สุธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชกิตติสุนทร
(สมมาตร ชินวโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระราชสิทธิโมลี
(สมัย ธมฺมาสโย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวอชิงตันพุทธวนาราม
รายละเอียด


พระราชสิทธิวิมล
(เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลโมลี
(สนั่น ปญฺญาธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม
รายละเอียด


พระราชรัตนาลงกรณ์
(สมประสงค์ ปสฏฺโฐ)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงเพ็ญ
รายละเอียด


พระราชญาณมุนี
(บุญมี ฐิตปุญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชานิยม
รายละเอียด


พระราชวิมลโมลี
(ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม ป.ธ.๙ ,ดร.)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın