พระครูนิเทศธรรมาภินันท์
(เสนาะ อภินนฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านพลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
รายละเอียด


พระครูกันตสีลากร
(บุญจันทร์ กนฺตสีโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาสังคม
รายละเอียด


พระครูธรรมวรานุยุตติ์
(ฟู อาภาคโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระครูบวรวิมุติ
(บุญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์
รายละเอียด


พระครูธีรปัญโญภาส
อดีตเจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช
รายละเอียด


พระครูศีลพงษ์คณารักษ์
(ผุด)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รายละเอียด


พระครูศีลพงษ์คณารักษ์
(บรรณ พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์ธรรมคุณ
(ชื่น อกมฺปโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระครูมงคลนันทคุณ
(พริ้ม คเวสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทาราม
รายละเอียด


พระครูกิตติญาณโสภิต
(มงคล ปิยสโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูสิริบุญญาธร
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
รายละเอียด


พระครูโชติกัลยาณวัฒน์
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านเรือน
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีชุม
รายละเอียด


พระครูญาณสิทธิ
(ประดิษฐ์ ธมฺมกาโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูกาแก้ว
(บุญศรี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระครูวิหารกิจจานุการ
(ปาน โสนนฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนมโค
รายละเอียด


พระครูรัตนาธาร
(คล้ำ จนฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสิงห์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์รัตนาราม (โพธิ์ชนไก่)
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์วรธรรม
(กิมไซ สิทฺธิญาโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลไร่หลักทอง กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่หลักทอง
รายละเอียด


พระครูสิริปริยัตยาทร
(ถวิล ชินวโร ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด


พระครูศีลวราภรณ์
(สมเกียรติ ฐานุตฺตโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสน
รายละเอียด


พระครูบุญญาภินันท์
(บุญชู จนฺทสิริ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหางดง
อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook