พระครูพิมลสุทธิวัฒน์
(บุญธรรม)
อดีตเจ้าคณะตำบลชีวาน
วัดดอนเขว้า
รายละเอียด


พระครูกันตวีราภรณ์
(สุนทร กนฺตวีโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเต่า
รายละเอียด


พระครูกิตติสารนิวิฐ
(จูม กิตฺติสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านเหลื่อม
วัดบ้านเหลื่อม
รายละเอียด


พระครูสิริกัลยาณคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลโนนแดง
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนแดง
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมโฆสิต
(เพล หิริธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่น้อย
รายละเอียด


พระครูสัจจานุรักษ์
(เที่ยง ปภงฺกโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลเสม็ด เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
รายละเอียด


พระครูเมตตาวิหารการ
(เวช)
อดีตเจ้าคณะตำบลมะเฟือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงษ์
รายละเอียด


พระครูโพธิรัตนคุณ
(ทองเพชร โฆสนาโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านจาน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด


พระครูบวรสมณวัตร
(เงิน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคูเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุพลศรัทธาราม
รายละเอียด


พระครูสิริปริยัติธาดา ป.ธ.๕
อดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสุวรรณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ทองวราราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรชยารักษ์
(สมัย ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดตาลเดี่ยว
รายละเอียด


พระครูโอภาสธรรมรังษี
อดีตเจ้าคณะตำบลหลุบคา
อดีตเจ้าอาวาสวัดแถวอรัญญา
รายละเอียด


พระครูนีลบรรพตคณารักษ์
(บุญตา อริยวํโส)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภูเขียว
วัดนครบาล
รายละเอียด


พระครูชยานันทคุณ
อดีตเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
วัดบริบูรณ์
รายละเอียด


พระครูสุเมธธรรมากร
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
วัดทรายมูล
รายละเอียด


พระครูปริยัติเขตคณารักษ์
(มังกรณ์ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคอนสาร
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไร
รายละเอียด


พระครูประโชติขันติธรรม
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านเขว้า เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางโนนแดง
รายละเอียด


พระครูจันทสรกิจ
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดนายางกลัก
รายละเอียด


พระครูโสภณจริยาภรณ์
(สมบัติ อริยวํโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลคาละแมะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคู
รายละเอียด


พระครูโสภณสุวรรณาภรณ์
(พยนต์ จิตฺตสุโภ)
อดีตเจ้าคณะตำบลไร่รถ (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองน้ำแดง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook