พระครูธรรมจักรกิจจานุวัตร
(ด้วง ภูริจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง - ควนขนุน (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่หอม
รายละเอียด


พระครูอาหุไนยคุณ
(หุน พรหมฺสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลปะทิว
วัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูสุกกธรรมวโรภาส
(ขาว)
อดีตเจ้าคณะตำบลปากแพรก
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากแพรก
รายละเอียด


พระครูพรหมพลานุรักษ์
(คุ่ย)
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองไทร
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพลา
รายละเอียด


พระครูประยุตธรรมโสภิต
(ทองไหล สิริวฑฺฒโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดละไม
รายละเอียด


พระครูวิบูลศีลวัตร
(เขียน)
อดีตเจ้าคณะตำบลโคกหล่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหวัง
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วรคุณ
(แดง อินฺทวโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลอิปัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพัน
รายละเอียด


พระครูพิศาลวิหารวัตร์
(นกแก้ว ภทฺทิโย)
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลเฉียน
รายละเอียด


พระครูโอภาสสมณาจาร
(ไล้ โอภาโส)
อดีตเจ้าคณะธรรมยุตอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยวิวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูนิคมคณาศัย
(ชื่น ฐิตธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดย่านดินแดง
รายละเอียด


พระครูวิบูลทีปรัต
(พร้อม ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพงัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
รายละเอียด


พระครูถาวรวัตวิมล
(แก้ว ทินฺโนภาโส)
อดีตเจ้าคณะตำบลเวียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราราม
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ภาวนา
(เส้ง ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ่อประดู่
รายละเอียด


พระครูมนูญธรรมธาดา
(ชุม โฆสธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร
รายละเอียด


พระครูวุฒิโศภณ
(เอียด ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม (วัดหนองช้างแล่น)
รายละเอียด


พระครูประจักษ์วรคุณ
(ขาว นีลวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสพ
รายละเอียด


พระครูวุฒานุศาสก์
(เหล็ก อานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลเสวียด
อดีตเจ้าอาวาสวัดประตูใหญ่
รายละเอียด


พระครูวิจารณ์สมถกิจ
(เชื่อม อิสฺสโร ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระครูสมณกิตติคุณ
(แดง ปิยสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุณฑริการาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดคุณาราม
รายละเอียด


พระครูเหมเจติยานุรักษ์
(แดง เกตุสิโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอฉวาง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังม่วง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın