พระครูสวรรค์นคราจารย์
(ช่วง ติสฺโส)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูอานันทขันติคุณ
(อินคา จิตฺตทนฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูนิมิตรสมุทรคุณ
(สวิง กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
รายละเอียด


พระครูมงคลวิหารกิจ
(สือ สุขทายโก)
วัดมงคลนิมิตร
รายละเอียด


พระครูถาวรบุญวัฒน์
(จวน ปุญฺญกาโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศาลาครุ
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมนายก
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมานุสิฐ
(มณี ธญฺญทินฺโน)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเสือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสโมสร
รายละเอียด


พระครูสิริปทุมาภรณ์
(อัมพร กลฺยาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปรง
รายละเอียด


พระครูสุศีลคุณาธาร
(สุวิน ปิยสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมทอง
รายละเอียด


พระครูโกมุทธรรมสาร
(เล็ก ปญฺญาทีโป)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ
รายละเอียด


พระครูไพศาลวัฒนคุณ
(สมพร ฐิตปุญฺโญ ,ดร.)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพสพผลเจริญ
รายละเอียด


พระครูโอภาสธรรมโสภณ
(จำรัส คนฺธสีโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
อดีตเจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์ธรรมโสภณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดลุ่มเจริญศรัทธา
รายละเอียด


พระครูสุนทรพัฒนพิมล
(สุรินทร์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์
รายละเอียด


พระครูธรรมสมาจารย์
(พัก ธมฺมทตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมรัต
(หล่ำ สิริธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระครูวิมลวิหารกิจ
(ฉลอม วีตมโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
รายละเอียด


พระครูอนุสนธิ์สันติคุณ
(สันติ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสายอำพันธ์เอมสาร
รายละเอียด


พระครูวรเวทวิศิษฏ์
(ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
รายละเอียด


พระครูสังฆเสนานุวัตร
(สายหยุด สุภทฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆราชา
รายละเอียด


พระครูถาวรจิตตาภิรักษ์
(พัว ถิรถิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook