พระครูวิมลประภากร
(สมาน ปภากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูนิวิฐธรรมสุนทร
(สุวรรณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลำพะอง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสิกขกิจ
(เนียน กมโล ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองเพลง
รายละเอียด


พระครูจันทสุทธิวัฒน์
(สายัณห์ จนฺทวํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูอินทสุวรรณโชติ
(ทองอยู่ โชติโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนพิมล
(สิทธิทัต สิทฺธิทตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวเตี้ย
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมวิมล
(ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล
รายละเอียด


พระครูสุนทรจริยาภิวัฒน์
(ประจวบ ฐิตญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์
(ฉลาด วิมโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางกร่าง - บางรักน้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาท
รายละเอียด


พระครูมหาวาปีคณารักษ์
(ศรีคาน ญาณวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุธาทิพย์
รายละเอียด


พระครูอุดมปัญญาวิเชียร
อดีตเจ้าคณะตำบลสันป่าม่วง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันปูเลย
รายละเอียด


พระครูประภาสวรเขต
(ภักดี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(ชู)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูสุเขตสารคุณ
(กัณฑ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษตราราม
รายละเอียด


พระครูมงคลอัครธรรม
(ทิพย์ อคฺควํโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ
รายละเอียด


พระครูนิวิฐศาสนธรรม
(สงวน สุภาจาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเสริมงาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญโยง
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมโกวิท
(ณรงศักดิ์ ธมฺมวโร)
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาเม็ง
รายละเอียด


พระครูอดุลพัฒนานุยุต
(เมืองแก้ว อภิปุณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระครูภูริโสภณ
(บุญหลั่น อนงฺคโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันบุญเรือง
รายละเอียด


พระครูพิศาลวรพินิจ
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีถ้อย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook