พระครูพิบูลย์สมณวัตร
(ชุม จนฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะแขวงตุยง
อดีตเจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร
รายละเอียด


พระครูกาชาด
(ย่อง อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
รายละเอียด


พระครูอุดมปัญญา
(น่วม)
อดีตเจ้าคณะเมืองตะกั่วป่า
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่กำแพง
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(คง วิลโล)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูพิศาลคณะกิจ
(จ้วน)
อดีตเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุนพินใต้
รายละเอียด


พระครูอนุโยคศาสนกิจ
(อ่ำ)
อดีตเจ้าคณะรองเมืองพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ
รายละเอียด


พระครูวิธูรธรรมสาสน์
(กล่อม นนฺโท)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด


พระครูศีลพงษ์คณารักษ์
(บัน อุปนนฺโท)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยธาราวาส (ดอนกระชาย)
รายละเอียด


พระครูวิบูลย์ธรรมสาร
(เพชร ติสฺโส)
อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระครูประกาศธรรมคุณ
(เกว ติสโส)
อดีตเจ้าคณะแขวงคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร
รายละเอียด


พระครูอุทิตย์เขตต์คณานุรักษ์
(จู่เคียด โสปาโก)
อดีตเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
วัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระครูนิวาสธรรมขันธ์
(เดิม พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโพ
รายละเอียด


พระครูปฏิภาณพังงารัฐ
(ขาว)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองพังงา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสราภิมุข
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิจารี
(พุ่ม อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงท่าศาลา กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันพอ
รายละเอียด


พระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์
(กิ่ม พุทฺธรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม
รายละเอียด


พระครูศรัทธาภินันท์
(ทา จนฺทปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอองครักษ์ กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
รายละเอียด


พระครูประกาศิตธรรมคุณ
(เพ็ชร์ อินฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะแขวงกาญจนดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูคณานุกูล
(ทับ)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านนา
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูธรรมานุกูล
(ภู จนฺทเกสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิจารณ์
(ลืม)
อดีตรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook