หลวงปู่พูน เกสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รายละเอียด


พระอธิการประสาท ปสาธิโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาอิซาง
รายละเอียด


พระอธิการอนุวัฒน์ วิสุทฺโธ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว
รายละเอียด


พระอธิการไกรสุวรรณ จนฺทโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการอุทัย อิสฺสรธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาโฆสิตาราม
รายละเอียด


พระอธิการไชโย เขมิโย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแยกพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการเฉียบ ฉินฺนาลโย
อดีตเจ้าอาวาสวัดหินดาด
รายละเอียด


พระวิชัย เขมธมฺโม
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิลามงคลธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสา อกิญฺจโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแยกพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการไพรบูรณ์ ปภาโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระอธิการนวล มณีโสภโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาศรีวิชัย
รายละเอียด


เจ้าอธิการพรเทพ ทีปธมฺโม
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแขวนกูบ
รายละเอียด


พระอธิการทอง ปิยธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่
รายละเอียด


พระอุปัชฌาย์นุ่น สิริมุนี
วัดแจ้ง
รายละเอียด


เจ้าอธิการวสันต์ กรุณิโก
อดีตเจ้าคณะตำบลดงเมือง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดงเมืองน้อย
รายละเอียด


พระอธิการเขียว อินฺทมุนี
อดีตเจ้าคณะแขวงคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิลาราม
รายละเอียด


พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี
วัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระอธิการนุ้ย สุวณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพาราม
รายละเอียด


พระอธิการด้วน พรหมฺสุวณโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมไผ่
วัดแหลมไผ่
รายละเอียด


พระอธิการหีต ธมฺมธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาบุญ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook