พระครูประดิษฐ์ปิยธรรม
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสะพาน
รายละเอียด


พระครูพิริยมงคล
(วีระศักดิ์ เตชปญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเลียบ
รายละเอียด


พระครูธรรมสารวิจิตร
(อ่อน ญาณเตโช)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมสาร
(วิสุธรรม จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียด


พระครูศรีชยาทร
อดีตเจ้าคณะอำเภอนากลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูถาวรสมณธรรม
(เกิด อิสฺสรญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลราม - สำโรง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมสุข
รายละเอียด


พระครูปัญญาโรจนคุณ
(คำอ้าย ปญฺญาธโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลสันป่าเปา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา
รายละเอียด


พระครูจันทโพธิคุณ
(โทน จนฺทาโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงหวาย
รายละเอียด


พระครูอนุวัตรศาสนกิจ
(สมชาย ทนฺตจิตฺโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยลาภ
รายละเอียด


พระครูคัมภีร์ปัญญาภรณ์
(ศรี ขนฺติยาคโม ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิเวกพุทธกิจ
(เสาร์ กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเลียบ
รายละเอียด


พระครูอุดมรัตนคุณ
(ทองหล่อ รตนธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระครูนิวิฐสุวรรณกิจ
(วิรัตน์ สิริธมฺโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพรหมเทพาจารย์
(เทพ ถาวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเทพเนรมิต
รายละเอียด


พระครูภูริโศภน
(ศิลป์ ภูริปญฺโญ)
วัดชนาธิปเฉลิม
รายละเอียด


พระครูอรรถธรรมรส
(เข็บ ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูบวรศาสนกิจ
(ฟ้อน)
อดีตเจ้าคณะหมวดตำบลท่าหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำรัก
รายละเอียด


พระครูการาม
(นาค จิตฺตกาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน
รายละเอียด


พระครูกาแก้ว
(พุฒ​ ถาวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชะเมา
รายละเอียด


พระครูวรธรรมพิพัฒน์
(อำนวย ธมฺมวโร)
อดีตรองเจ้าคณะตำบลแม่โป่ง - แม่ฮ้อยเงิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดถาวรรังสี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook