พระครูธรรมานุกูล
(ภู จนฺทเกสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิจารณ์
(ลืม)
อดีตรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูกาเดิม
(ทอง ธมฺมสฺโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงท่าศาลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม
รายละเอียด


พระครูวิบูลย์ธรรมสาร
(เพชร วชิโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูเขาน้อย
รายละเอียด


พระครูโสภณศาสนกิจ
(กลิ่น จนฺทรงฺสี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสะพานสูง
รายละเอียด


พระครูพิศาลคณะกิจ
(เผือก พุทธสิริ)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านนา
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองประธาน
รายละเอียด


พระครูโยคาธิการวินิต
(ทอง ฐิติกโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(สุข ปทุมสฺวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
รายละเอียด


พระครูธรรมจักการาม
(เทพ ฐิติญาโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (กิตติมศักดิ์) (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่หอม
รายละเอียด


พระครูสุพรตประสาธน์
(ผิน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าแซะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระครูพิสารอรัญญเขตร
(จันทร์ เขมิโย ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์
รายละเอียด


พระครูสตูลสมันตสมณมุณี
(หมุด อุปวฑฺฒโน)
วัดชนาธิปเฉลิม
รายละเอียด


พระครูชลาธรธํารง
(เกลื่อน อินฺทมุนี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
รายละเอียด


พระครูยุตตโกฏฐยติกิจ
(เนียม พุทฺธรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้ำจืด
รายละเอียด


พระครูคณานุกูล
(ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
รายละเอียด


พระครูทีปาจารคุณารักษ์
(รักษ์ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะแขวงเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระครูสถิตสันตคุณ
(พัว เกสโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม (ท่าขนอน) กิ่งอำเภอพนม
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูปราการศีลประกฤต
(จู้ลิ่ม ฐิตจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะแขวงกำแพงเพ็ชร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางทีง
รายละเอียด


พระครูพรหมสิริธาดา
(พรหม พฺรหฺมสาโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอปัว
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ
รายละเอียด


พระครูนนท์จรรยาวัตต์
(ช่วย ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook