พระครูกิตติสารโกศล
(นิคม สุนฺทโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งไก่ดัก
รายละเอียด


พระครูนันทปัญญาคุณ
(ปิ่น ตนฺติธมฺโม)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอโศการาม
รายละเอียด


พระครูนิภาสธรรมคุณ
(บุญเกิด จนฺทสาโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
รายละเอียด


พระครูญาณปรีชา
(พลับ พฺรหฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพิชัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
รายละเอียด


พระครูสุวรรณมุนี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระทรง
รายละเอียด


พระครูสุนทรคุณาธาร
(อำนวย เขมสิริ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางยอ - บางกระเจ้า
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเจ้ากลาง
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมสมาทาน
(ธมฺมสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
วัดเสนาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสันติธรรม
(เย็น จนฺทวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
รายละเอียด


พระครูปัญญาพัฒนกิจ
(ทา ปญฺญาวุโธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๓
วัดหินสิ่ว
รายละเอียด


พระครูสาครพัฒนวิธาน
(ต่วน เตชธโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดน่วมกานนท์
รายละเอียด


พระครูไพศาลสุตคุณ
อดีตเจ้าคณะอำเภอแกลง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเนินฆ้อ
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์วิริยาภรณ์
(เพียร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกร่ำ - ชากโดน
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากะโดน
รายละเอียด


พระครูโกวิทบุญวัฒน์
(เฉลียว มหาปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมาภิวัฒน์
(ทองสุข กนโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๓ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามรัตนาวาส
รายละเอียด


พระครูสุวรรณชินวัฒน์
(โกร่ง ชินวํงโส)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมจารี
(ชุม นรินฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชี
รายละเอียด


พระครูปิยสีลประยุต
(เปมสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบอน
รายละเอียด


พระครูพัฒนาทร
(ฐานทตฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลดาวเรือง กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง กิตติมศักดิ์
รายละเอียด


พระครูมงคลธรรมโกศล
(โกศล อุปธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพนร้อง
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมวงศ์
(ประโยชน์ สุทฺธิวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทองแสนขัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาลับแลง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook