พระครูพิบูลวิหารธรรม
(พิน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะขามโพลง
รายละเอียด


พระครูโสภณวีราภิวัฒน์
(พรพิรัฏฐ์ จิรปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิริยสาร
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
วัดสาธุการาม
รายละเอียด


พระครูวิบูลชยาภรณ์
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกโตนด
รายละเอียด


พระครูอดุลกิจจาทร
(สุวรรณ สุวณฺโณ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูไพศาลธรรมานุยุต
(สนั่น อิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูถาวรสังฆพิเนต
(คง​ อุตฺตโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเลียบ
รายละเอียด


พระครูศรีรัตนาภิบาล
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิสิฐธรรมคุณ
(กระจ่าง ปาสาทิโก ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลครทำ
รายละเอียด


พระครูสุตวุฒินันท์
(สุทัศน์ ฐานนนฺโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดลครทำ
รายละเอียด


พระครูภูริวิจิตร
(เกลือน ภูริจิตฺโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาหม่อม
อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่เปียะ
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมรัตน์
(บุญเสริม ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัททลิวัน
รายละเอียด


พระครูโพธิโสภณ
(ศรีไว โพธิวํโส)
อดีตเจ้าคณะอำเภอป่าซาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเงือก
รายละเอียด


พระครูอรรถธรรมโสภณ
(แร่ อคฺคธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น (ธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น (ธ)
วัดชัยชุมพล
รายละเอียด


พระครูไพบูลพัฒนาภรณ์
(เฮียง จารุวณฺโณ)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ
รายละเอียด


พระครูสังฆาณัติกพิศณุโลกาจารย์
(ตุ้ม)
อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอในเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ
รายละเอียด


พระครูญาณสารวิสิทธิ์
(หนู ลาภิสฺสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแดงใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างพิทยา
รายละเอียด


พระครูสมุทรโสภณ
(โสภณ อภิชาโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรสุธี
(เกิน สุจิณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรคุโณทัย
(แจ่ม โฆสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook