พระครูวิมลสุทธิสาร
(ประพันธ์ วิสุทฺธิสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
รายละเอียด


พระครูสาราภิวัฒน์
(วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตาก้อง
รายละเอียด


พระครูอดุลวีรวัฒน์
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
วัดวาลุการาม
รายละเอียด


พระครูพิมลธรรมรัต
(บุญตั๋น เตชธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบวกค้าง
อดีตเจ้าอาวาสวัดย่าพาย
รายละเอียด


พระครูสุคนธ์สีลวัฒน์
(หอม เขมิโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองชนะชัย
รายละเอียด


พระครูสุทธิพิบูล
(อ่ำ ฐิตวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดควนเกย
รายละเอียด


พระครูภาวนานุวัตร
(บำเรอ ชุตินฺธโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิศาลพรหมจรรย์
(สวัสดิ์ ปุณฺณสีโล ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตย์
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมโสภณ
(บุญเสริม กตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสถาพรพลประยุต
(ยุทธนา ฐิตพโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทาทุ่งหลวง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณภัทราจาร
(สำเนียง ฐิตาจาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางใหญ่
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเจริญ
รายละเอียด


พระครูสุวรรณศีรีรักษ์
อดีตเจ้าคณะตำบลเขาพระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสันติคุณ
(ละม้าย สนฺตกาโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเตียน
รายละเอียด


พระครูมงคลพิสุทธาภรณ์
(พิสิษฐ์ ปวีโณ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูประศาสนสิกขกิจ
(พริ้ง อินฺทโชติ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก
รายละเอียด


พระครูกิตติสารโกศล
(นิคม สุนฺทโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งไก่ดัก
รายละเอียด


พระครูนันทปัญญาคุณ
(ปิ่น ตนฺติธมฺโม)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอโศการาม
รายละเอียด


พระครูนิภาสธรรมคุณ
(บุญเกิด จนฺทสาโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
รายละเอียด


พระครูญาณปรีชา
(พลับ พฺรหฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพิชัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
รายละเอียด


พระครูสุวรรณมุนี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระทรง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook