พระครูสุนทรธรรมรักขิต
(ชุ่ม รกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำใหญ่
รายละเอียด


พระครูสังวรสมณกิจ
(ทิม อตฺตสนฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลน้ำเต้า - พระขาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระขาว
รายละเอียด


พระครูวิสุทธศีลาจาร
(ช่วย สุทฺธสีโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลตลาดไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
รายละเอียด


พระครูธรรมสาคร
(กรับ ญาณวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก
รายละเอียด


พระครูนิกรครุนาถ
(สำเริง สุจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
รายละเอียด


พระครูนนทกิจประสาธก์
(บุญไทย อุทโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทางหลวง
รายละเอียด


พระครูชยาภิวัฒน์
(กลั่น ปิยทสฺสี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะตำบลพุมเรียง - ตะกรบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุมเรียง
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมาภรณ์
(ชุ่ม ปิยกโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีนิมิตร
รายละเอียด


พระครูสมุทรธรรมสุนทร
(สุด สิริธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกาหลง
รายละเอียด


พระครูอุดมพิทยาภรณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางช้างใต้
รายละเอียด


พระครูวิริยาธิการ
(อั้น ฐานทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพนมกิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
รายละเอียด


พระครูนิทัศนพลธรรม
(ต่อ พลธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระครูนันทาภิวัฒน์
(สายหยุด)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางพูด
อดีตเจ้าอาวาสวัดกู้
รายละเอียด


พระครูอุดมศาสนกิจ
(บัวทอง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกอุดม
รายละเอียด


พระครูนทีสมานคุณ
(จำเริญ ฌานรโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดอนสัก
อดีตเจ้าอาวาสวัดนทีวัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรคุณากร
(ปลั่ง สนฺตจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์สมุทรคุณ
(นพ ปณีโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ
วัดบางหัวเสือ
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมวิธาน
(สุวิชช์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัดประดู่
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนการ
(ผอม จนฺโทภาโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูสุตาธิการี
(ทองอยู่ ยโส)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองพะอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook