พระครูลังกาแก้ว
(พิน)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(เนียม)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(ทองอยู่)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรังษี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(หนู)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
วัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนโมลี
(หนู สุวณฺณสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนแย้
รายละเอียด


พระครูปฏิภาณพังงารัฐ
(เนตร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงา
วัดชนาธิการาม
รายละเอียด


พระครูธรรมปรีชาอุดม
(มี)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกล้วย
รายละเอียด


พระครูวิเชียรปัญญามหามุนี
(เรือง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน
รายละเอียด


พระครูอริยสังวร
(เอียด ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง กิตติมศักดิ์
วัดวัง
รายละเอียด


พระครูพิบูลย์สมณวัตร
(ชุม จนฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะแขวงตุยง
อดีตเจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร
รายละเอียด


พระครูกาชาด
(ย่อง อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
รายละเอียด


พระครูอุดมปัญญา
(น่วม)
อดีตเจ้าคณะเมืองตะกั่วป่า
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่กำแพง
รายละเอียด


พระครูโสภณเจตสิการาม
(คง วิลโล)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูพิศาลคณะกิจ
(จ้วน)
อดีตเจ้าคณะแขวงท่าข้าม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุนพินใต้
รายละเอียด


พระครูอนุโยคศาสนกิจ
(อ่ำ)
อดีตเจ้าคณะรองเมืองพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ
รายละเอียด


พระครูวิธูรธรรมสาสน์
(กล่อม นนฺโท)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านดอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด


พระครูศีลพงษ์คณารักษ์
(บัน อุปนนฺโท)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดระนอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยธาราวาส (ดอนกระชาย)
รายละเอียด


พระครูวิบูลย์ธรรมสาร
(เพชร ติสฺโส)
อดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอเกาะสมุย
อดีตเจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระครูประกาศธรรมคุณ
(เกว ติสโส)
อดีตเจ้าคณะแขวงคีรีรัฐนิคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook