พระครูภูริโศภน
(ศิลป์ ภูริปญฺโญ)
วัดชนาธิปเฉลิม
รายละเอียด


พระครูอรรถธรรมรส
(เข็บ ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูบวรศาสนกิจ
(ฟ้อน)
อดีตเจ้าคณะหมวดตำบลท่าหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำรัก
รายละเอียด


พระครูการาม
(นาค จิตฺตกาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน
รายละเอียด


พระครูกาแก้ว
(พุฒ​ ถาวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชะเมา
รายละเอียด


พระครูวรธรรมพิพัฒน์
(อำนวย ธมฺมวโร)
อดีตรองเจ้าคณะตำบลแม่โป่ง - แม่ฮ้อยเงิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดถาวรรังสี
รายละเอียด


พระครูวิจิตรคณานุยุต
(จันทา สิริจนฺโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกู่แก้ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูกาเดิม
(เกตุ​ พรหมฺโฆโส)
อดีตเจ้าคณะหมวดท่า​วัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม
รายละเอียด


พระครูกาแก้ว
(แก้ว)
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูประกาศธรรมกิจ
(ประมูล ธมฺมทินฺโน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่
รายละเอียด


พระครูลังกาแก้ว
(พิน)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(เนียม)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(ทองอยู่)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรังษี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว
(หนู)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
วัดสมุหนิมิต
รายละเอียด


พระครูรัตนโมลี
(หนู สุวณฺณสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนแย้
รายละเอียด


พระครูปฏิภาณพังงารัฐ
(เนตร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงา
วัดชนาธิการาม
รายละเอียด


พระครูธรรมปรีชาอุดม
(มี)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกล้วย
รายละเอียด


พระครูวิเชียรปัญญามหามุนี
(เรือง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน
รายละเอียด


พระครูอริยสังวร
(เอียด ติสฺสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง กิตติมศักดิ์
วัดวัง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook