พระครูสุวรรณธุตคุณ
(เขียนทอง ติสฺสปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะตำบลงอบ - ปอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย
รายละเอียด


พระครูมงคลธรรมมานุวัตร
(จำนงค์)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรม
รายละเอียด


พระครูประสานวัตรคุณ
(ประสาน)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรม
รายละเอียด


พระครูนิมิตรธรรคุณ
(กังวาล เขมทตฺโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลห้วยถั่วเหนือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยวารี
รายละเอียด


พระครูวิมลภาวนาจารย์
(ถาวร ปิยธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
รายละเอียด


พระครูสุทธิวรวัฒน์‬
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิรุจิราราม
รายละเอียด


พระครูจักราชคณารักษ์
(เจือ ขนฺติวโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจักราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกุดเครือปลอก
รายละเอียด


พระครูโอภาสกิตติคุณ
(เหมิ่ง กิตฺติสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างวนาราม
รายละเอียด


พระครูพิพิธปุญญาภิรัต
(อินตา กตปุญฺโญ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลา
รายละเอียด


พระครูสุเทพสิทธิคุณ
(พันธ์เทพ ฐานิสฺสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระครูวรธรรมาภิรักษ์
(ขันธ์ วราโภ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสะแกราบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดลิ้นทอง
รายละเอียด


พระครูเกษมชยาภรณ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชุมแสง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชุมแสง
รายละเอียด


พระครูประสาทธรรมวิภัช
(บุญรักษ์ ฐานวิริโย)
อดีตเจ้าคณะอำเภอสิชล-ขนอม-ท่าศาลา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคงคาวดี
รายละเอียด


พระครูอรุณบุญญารักษ์
(ชิน อรุโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนนนท์
รายละเอียด


พระครูวิฑูรย์ธรรมโฆษิต
(วิฑูรย์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณศุภกิจ
(จรูญ อนาวิโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูปรีชาปริยัติกิจ
(เฉลียว กลฺยาโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดศิลามูล
รายละเอียด


พระครูปฐมวรวัฒน์
(ทองสี เอกวํโส ป.ธ.๓ ,ผศ.ดร.)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพราน
รายละเอียด


พระครูสิริคุณารักษ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีคุณเมือง
รายละเอียด


พระครูวิมลสุทธิสาร
(ประพันธ์ วิสุทฺธิสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook