พระครูทักษิณานุกิจ
(เสงี่ยม อาริโย)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
วัดห้วยจระเข้
รายละเอียด


พระครูพัชรธรรมุเทศก์
(โจ้น ธมฺมธีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
รายละเอียด


พระครูประจักษ์ศีลคุณ
(สอิ้ง ปิยสีโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปราณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาห้วย
รายละเอียด


พระครูธรรมสารโสภณ
(ปิ่น พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลท่าอิฐ
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย
รายละเอียด


พระครูศรีวิริยโสภณ
(ฉลอง วิริยโสภโณ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูมนูญธรรมวัตร
(สาคร มนุญโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกรับ
รายละเอียด


พระครูสมุทรธรรมาภรณ์
(เจิม จิรวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรกสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูประดิษฐ์ปิยธรรม
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสะพาน
รายละเอียด


พระครูธรรมสารวิจิตร
(อ่อน ญาณเตโช)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมสาร
(วิสุธรรม จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
รายละเอียด


พระครูศรีชยาทร
อดีตเจ้าคณะอำเภอนากลาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูถาวรสมณธรรม
(เกิด อิสฺสรญาโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลราม - สำโรง
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมสุข
รายละเอียด


พระครูปัญญาโรจนคุณ
(คำอ้าย ปญฺญาธโร)
อดีตเจ้าคณะตำบลสันป่าเปา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา
รายละเอียด


พระครูจันทโพธิคุณ
(โทน จนฺทาโภ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงหวาย
รายละเอียด


พระครูอนุวัตรศาสนกิจ
(สมชาย ทนฺตจิตฺโต)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยลาภ
รายละเอียด


พระครูคัมภีร์ปัญญาภรณ์
(ศรี ขนฺติยาคโม ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวิเวกพุทธกิจ
(เสาร์ กนฺตสีโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเลียบ
รายละเอียด


พระครูอุดมรัตนคุณ
(ทองหล่อ รตนธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระครูนิวิฐสุวรรณกิจ
(วิรัตน์ สิริธมฺโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพรหมเทพาจารย์
(เทพ ถาวโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเทพเนรมิต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook