พระธรรมปัญญาจารย์
(สุพจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธพจนวราภรณ์
(จันทร์ กุสโล ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมังคลาจารย์
(ปั่น ปทุมุตฺตโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
รายละเอียด


พระพรหมเมธาจารย์
(คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระพรหมสุธี
(เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธวรญาณ
(ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระสุธรรมาธิบดี
(แสง ชุตินฺธโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(ปวง ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวโรดม
(สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิต
รายละเอียด


พระพรหมกวี
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมงคล วิ.
(ทอง สิริมงฺคโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลก
(ชื่น)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(เนียม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระสุเมธาจารย์
(ศรี ป.ธ.๔ รามัญ)
อดีตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามัญนิกาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(เดช ฐานจาโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา
(สีขเรศ วุฑฺฒิสฺสโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


หม่อมเจ้าพระศรีสุคตคัตยานุวัตร
(มจ.พร้อม ธมฺมรโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(ต่าย วารโณ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะกรุงเก่า
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(แก้ว มณีรตโน ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(ถม วราสโย ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın