พระธรรมดิลก
(ขันติ์ ขนติโก ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(กมล โกวิโท ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะภาค ๓
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระธรรมคุณาภรณ์
(ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมโมลี
(เกตุ ติสฺสโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวราลังการ
(ศรีจันทร์ วณฺณาโภ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(บุญนาค ชินวํโส ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมฐิติญาณ
(สิงห์ สุทธจิตฺโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมรัตโนภาส
(ประดับ โอภาโส ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมกิตติโสภณ
(หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปริยัติโมลี
(บุ่น โกวิโท ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(กิ่ง มหปฺผโล ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
รายละเอียด


พระธรรมสิริชัย
(บุญเลิศ โฆสโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระธรรมวรนายก
(ทองหล่อ สุวณฺณรํสี ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระธรรมปริยัติมุนี
(นวน เขมจารี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัชมงคล
(จับ อุคฺคเสโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม
รายละเอียด


พระธรรมสิทธาจารย์
(หนู ถาวโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมมุนี
(แพ เขมงฺกโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(ไวทย์ มุตฺตกาโม ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวงศาจารย์
(สุข สุขโณ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(ฉลอง จินฺตาอินฺโท ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın