พระธรรมคุณาภรณ์
(เช้า ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวราลังการ
(กล่อม อนุภาโส ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘  กิตติมศักดิ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(กี มารชิโน ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด


พระธรรมเมธาจารย์
(ทัน ธมฺมธโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(ฟุ้ง ปุณฺณโก ป.ธ.๓)
อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระธรรมโสภณ
(ฟื้น ปาสาทิโก)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมคุณาภรณ์
(เจียร ปภสฺสโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนากร
(มณี สุพโจ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(บุญมั่น มนฺตาสโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเจติยาจารย์
(วงศ์ โอทาตวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(ทองคำ ธมฺมทฺธโช ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(รักษ์ เรวโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระธรรมปาโมกข์
(นพ องฺกุรปญฺโญ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(ไสว ฐิติธมฺโม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมสิริวัฒน์
(ทองคำ กมฺพุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(แก้ว กนฺโตภาโส ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๙
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมโกศาจารย์
(เงื่อม อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
อดีตประธานสงฆ์ สวนโมกขพลาราม
รายละเอียด


พระธรรมรัตนดิลก
(อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın