พระธรรมราชานุวัตร
(อาจ จนฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะมณฑลอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
(วิญญู รตนโชติ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(อุ่ม ธมฺมธโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(ม่วง รตนทฺธโช ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(อิ่ม จนฺทสิริ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปิฎก
(น่วม จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะมณฑลอุดร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(อยู่ อุตฺตรภทฺโท ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะมณฑลพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
รายละเอียด


พระสุเมธาจารย์
(วร นนฺทิโย ป.ธ.๓ รามัญ)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามัญนิกาย
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(ขาว เขมโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(จูม พนฺธุโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(ยอด อกฺกวํโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(จู อิสฺสรญาโณ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลทิพยมุนี วิ.
(เซ็ก พฺรหฺมสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(ทองดำ จนฺทูปโม ป.ธ.๗)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
(แผ้ว สุนฺทโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
รายละเอียด


พระธรรมทัศนาธร
(ทองสุก สุทสฺโส ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวรนายก
(สมบูรณ์ จนฺทโก ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี
รายละเอียด


พระธรรมสิริชัย
(ชิต ชิตวิปุโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระรัตนธัชมุนี
(แบน คณฺฐาภรโณ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมบัณฑิต
(ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ - ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın