พระราชวิมลเมธี
(บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
ผู้รักษาการแทนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปัญญารังษี
(วีระเวส สุวีโร ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศีลโสภณ
(ไพรัช โชติโก ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุทธิญาณ
(เฉลียว อุปลวณฺโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวรญาณ
(บรรจบ ตาที)
เจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศีลโสภิต
(หนูอินทร์ กิตฺติสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล
รายละเอียด


พระราชพัฒโนดม
(บุญช่วย ธมฺมรกฺขิโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสวนหลวง
เจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสารเวที
(โกมินทร์ สุภเสโน)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชภัทราจาร
(แคล้ว อภโย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชจันทโมลี
(ประเสริฐ วิมโล)
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนวิมล
(พยุง ฐิตสีโล ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า
รายละเอียด


พระราชสุทธิโสภณ
(ประทวน ปภากโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า
รายละเอียด


พระราชปริยัติวิมล
(สายัณห์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระราชกิตติสุนทร
(บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม
รายละเอียด


พระราชจินดานายก
(คำอ้าย สิริธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธาจารย์ วิ.
(ทองใบ ปภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษาราม
รายละเอียด


พระราชปริยัติกิจ
(ผล ผลิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม
รายละเอียด


พระราชสังวรญาณ วิ.
(สมุทร อภิปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระราชญาณกวี
(สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชดิลก
(ประนต กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook