พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูวิมลโสมนันท์
(โชคชัย)
เจ้าคณะตำบลท่าโสม
วัดท่าโสม
รายละเอียด


พระครูวิทยาภินันท์
(ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทอง
เจ้าอาวาสวัดโป่งตามุข
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์
(วันชัย ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
เจ้าอาวาสวัดบ้านค่าย
รายละเอียด


พระครูสิริคีรีวัฒน์
(วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลปลวกแดง - ตาสิทธิ์
วัดเขาน้อย
รายละเอียด


พระครูปริยัติวราทร
(ธีรชัย)
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิจจารักษ์
(สนัด กนฺตจาโร)
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
รายละเอียด


พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน
(ขวัญชัย อภิวฑฺฒโน)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดระยอง (ธ)
เจ้าคณะตำบลเมืองระยอง เขต ๑ (ธ)
วัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูภาวนาประชานาถ
(ณัฐพล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเขาบำเพ็ญบุญ
รายละเอียด


พระครูสุธีวราลังการ
(อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลท่าบุญมี
เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส
รายละเอียด


พระครูสุธีปริยัติโกศล
(มนัส กิตฺติสาโร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมวัน
รายละเอียด


พระครูอุดมพัฒนาการ
(วันชัย วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง
รายละเอียด


พระครูศรีสิทธิวิมล
(ธงชัย ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดใหม่อยู่สงัด
รายละเอียด


พระครูสิริวราดิศัย
(จงรักษ์ วราสโย ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูธำรงธรรมวงศ์
(นิคม)
เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
วัดตะบกเตี้ย
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมวิทูร
(ไพฑูรย์ จารุธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดหนองกาน้ำ
รายละเอียด


พระครูสิริชยาลังการ
(วีระชัย ชยวีโร ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
เจ้าอาวาสวัดคลองบางบ่อ
รายละเอียด


พระครูอาทรพัฒนาภิรม
(นิ่ม อนีโฆ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา
เจ้าอาวาสวัดมโนรม
รายละเอียด


พระครูบวรพัฒนโสภณ
(สุนทร จตฺตาวิโล)
เจ้าคณะตำบลหนองตำลึง
วัดบ้านไร่
รายละเอียด


พระครูญาณประยุต
(สมชาย)
เจ้าคณะตำบลบ่อวิน
เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก
รายละเอียด


พระครูสุขุมธรรมธาดา
(สำรวย อคฺคสาโร)
เจ้าอาวาสวัดมาบตาพุด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook