พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูพิพัฒน์ชยาภรณ์
(วันชัย ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
เจ้าอาวาสวัดบ้านค่าย
รายละเอียด


พระครูสิริคีรีวัฒน์
(วิวัฒ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลปลวกแดง - ตาสิทธิ์
วัดเขาน้อย
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิจจารักษ์
(สนัด กนฺตจาโร)
เจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
รายละเอียด


พระครูสุธีวราลังการ
(อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลท่าบุญมี
เจ้าอาวาสวัดเกาะโพธาวาส
รายละเอียด


พระครูสุธีปริยัติโกศล
(มนัส กิตฺติสาโร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมวัน
รายละเอียด


พระครูอุดมพัฒนาการ
(วันชัย วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง
รายละเอียด


พระครูศรีสิทธิวิมล
(ธงชัย ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดใหม่อยู่สงัด
รายละเอียด


พระครูสิริวราดิศัย
(จงรักษ์ วราสโย ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูธำรงธรรมวงศ์
(นิคม)
เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต
วัดตะบกเตี้ย
รายละเอียด


พระครูอาทรพัฒนาภิรม
(นิ่ม อนีโฆ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา
เจ้าอาวาสวัดมโนรม
รายละเอียด


พระครูบวรพัฒนโสภณ
(สุนทร จตฺตาวิโล)
เจ้าคณะตำบลหนองตำลึง
วัดบ้านไร่
รายละเอียด


พระครูญาณประยุต
(สมชาย)
เจ้าคณะตำบลบ่อวิน
เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก
รายละเอียด


พระครูสุขุมธรรมธาดา
(สำรวย อคฺคสาโร)
เจ้าอาวาสวัดมาบตาพุด
รายละเอียด


พระครูวิวัฒน์กิจโกศล
(วัลลภ)
เจ้าอาวาสวัดจันทคุณาราม
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ
(วิจิตร นิพฺภโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระมหาเจริญ จิรวิฑโฒ ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง
วัดพยอม
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดอมพนมวนาราม
รายละเอียด


พระมหาธรัณสพจน์ จิตฺตปญฺโญ ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาทรงยศ ยโสธโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลมาบโป่ง
เจ้าอาวาสวัดมาบโป่ง
รายละเอียด


พระมหาสมชาย ปภากโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลหนองข้างคอก
วัดนันทวัน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook