พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูสมุห์ กฤษดากรณ์ มนฺตวีโร
วัดผ่องพลอยวิริยาราม
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สุชิน ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดน้อยใน
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา ประเสริฐ ยโสธโร
เลขานุการเจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฉิมทายกาวาส
รายละเอียด


พระครูใบฏีกา สานิตย์ อภิสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา รังสิมันต์ ติสฺสวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จีรเดช จิรเตโช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา มนัส จนฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จินตศักดิ์ จิตฺตปุณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใต้
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา วีรศักดิ์ สุสตฺติโก
รายละเอียด


พระสมุห์ ทวี ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มราย
รายละเอียด


พระสมุห์ อนันต์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดมณฑป
รายละเอียด


พระสมุห์ สุเมธ เทวสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ ณัฏฐพัฒน์ โชติธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
รายละเอียด


พระสมุห์ พูนศักดิ์ สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระใบฎีกา พิพัฒน์ จิตฺตวฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดตะโน
รายละเอียด


พระใบฎีกา สิริเชษฐ์พงษ์ ธีรสมฺปนฺโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระใบฎีกา เอกกมล กิตฺติภทฺโท
วัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระสุรเกียรติ​ กิ​ตฺติธโร​
เลขานุการเจ้าคณะแขวงบุคคโล
วัดกระจับพินิจ
รายละเอียด


พระสมชาติ ภทฺทโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด


พระอธิการสมภพ ปญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดบัวผัน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook