พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระราชญาณปรีชา
(สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมกวี
(วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาส
รายละเอียด


พระราชบัณฑิต
(สุดใจ ปสิทฺธิโก ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมหาเจติยาภิบาล
(ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิทธิวิมล
(ถนอม ธมฺมฐิติ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรเวที
(บรรจบ ขนฺติโก ป.ธ.๘)
วัดเจ้ามูล
รายละเอียด


พระราชวชิราภินันท์
(ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชภาวนาวชิราภรณ์ วิ.
(อำนวย สุนฺทโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรโมลี
(สมชาย พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะภาค ๑๔
เจ้าคณะแขวงศิริราช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรวิมล
(สุริยา สุเมโธ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงวชิรพยาบาล (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวัชรสารบัณฑิต
(ประสาร จนฺทสาโร ,รศ.ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชพุทธวชิราคม
(สุคนธ์ สุคนฺธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรญาณมงคล
(ทอง ญาณสํวโร ป.ธ.๘)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิราธิบดี
(สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕)
เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะเขตพระนคร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรนายก
(อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรธรรมสุนทร
(เกรียงไกร กุลวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน
รายละเอียด


พระราชวัชรปัญญาเมธี
(สุภาพ สุภาโว ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรโกศล
(ภานุพงษ์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรธรรมวิเทศ
(เศรษฐกิจ สมาหิโต)
เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ
เจ้าอาวาสวัดนาคปรก
รายละเอียด


พระมหานายก
(สังฆ์ อาภสฺสโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook