พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระราชพัฒนากร
(สมชาย ฉนฺทสโร)
เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม
รายละเอียด


พระราชปริยัติมงคล
(ชะลอ โชติปาโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลเมธี
(ปราโมทย์ นาควํโส ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลดิลก
(ประกอบ สุภากโร ,ดร.)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
เจ้าคณะเขตพระโขนง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชกิตติมงคล วิ.
(กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระอารามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลญาณ
(สนิท คุณสินิทฺโธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุวรรณเวที
(สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงอรุณอมรินทร์
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
รายละเอียด


พระราชสุมนต์มุนี
(บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
เจ้าคณะแขวงปทุมวัน (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิโรดม
(สุนันท์ สุนนฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสุตาภรณ์
(ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตสายไหม
เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวินัยสุนทร
(ธงชัย ธมฺมธโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธิสุนทร
(สมพงษ์ กิตฺติสาโร)
เจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา
เจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน
รายละเอียด


พระราชสิทธิวรคุณ
(สุรินทร์ สุภปุญฺโญ)
เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศีลาจาร
(บรรทม ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดทัศนารุณสุนทริการาม
รายละเอียด


พระราชปฏิภาณโกศล
(สมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕ ,ผศ.ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติมุนี
(เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติกวี
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติบดี
(สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศิริธรรมเมธี
(นิยม ยามเทโว ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๑๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชญาณปรีชา
(สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook