ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๔๐๑ พระวันชนะ ปญฺญาวโร สันรัมย์ ๒๔ กลาง บุรีรัมย์ ๕๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๐๒ สามเณรสรัลชน ตองติดรัมย์ ๑๖ กลาง บุรีรัมย์ ๕๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๐๓ สามเณรดิลกธรรม น้ำทอง ๑๖ กลาง บุรีรัมย์ ๕๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๐๔ พระโกร็ด จนฺทวณฺโณ พรทิพย์ ๔๘ ป่าหนองปรือ บุรีรัมย์ ๕๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๐๕ พระพงษ์ศักดิ์ดา วชิรวํโส อุทัยมา ๒๗ ธรรมธีราราม บุรีรัมย์ ๕๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๐๖ พระครูสุนทรวีรบัณฑิต เขมวีโร มาลาไธสง ๔๓ ๒๑ หนองไฮ บุรีรัมย์ ๕๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๐๗ พระเริงศิริ กุสลจิตฺโต คุ้มมงคล ๓๓ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๕๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๐๘ สามเณรสุรศักดิ์ มุสีพันธุ์ ๒๐ บุตาวงษ์ บุรีรัมย์ ๕๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๐๙ พระวิสุ สีลวฑฺฒโน อิ่มเต็ม ๔๕ บัวถนน บุรีรัมย์ ๕๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๐ พระแสงอรุณ มหาปุญฺโญ แพนแก้ว ๔๔ หงษ์ บุรีรัมย์ ๕๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๑ พระเขตรัตน์ ขนฺติธโร ลีดี ๓๙ โนนสมบูรณ์ บุรีรัมย์ ๕๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๒ พระธนวันต์ โชติปญฺโญ สุขมูล ๔๕ โนนสูงทุ่งสว่าง บุรีรัมย์ ๕๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๓ สามเณรปรียราช รุ่งสวัสดิ์ ๑๕ ห้วยหินฝน ชัยภูมิ ๕๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๔ พระเทวา อาภสฺสโร เทียบธรรม ๔๗ เลียบน้ำไหล ชัยภูมิ ๕๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๕ สามเณรเมธาสิทธิ์ ดีกุดตุ้ม ๑๗ อัมพา ชัยภูมิ ๕๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๖ พระชาญณรงค์ จิรเมธี แสนกล้า ๔๑ ๑๙ กลาง สุรินทร์ ๕๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๗ พระอำนาจ ติสฺสโร พิมพ์ดี ๔๕ ๑๖ จุมพลสุทธาวาส สุรินทร์ ๕๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๘ พระวีระพงศ์ วิโรจโน ปะสุข ๓๒ อมรินทราราม สุรินทร์ ๕๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๑๙ พระพลกฤต พลวุฑฺโฒ เปรียบยอดยิ่ง ๒๕ อมรินทราราม สุรินทร์ ๕๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๐ สามเณรภูมินทร์ หวังสำราญ ๑๕ อุทุมพร สุรินทร์ ๕๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๑ พระดำเนิน ฐิตสีโล โกฏหอม ๔๑ บ้านผือ สุรินทร์ ๕๖๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๒ พระวิทยา ฐานกโร พานิชชา ๓๒ สระบัวแดง สุรินทร์ ๕๗๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๓ พระพงศกร ขนฺติธมฺโม ผลเกิด ๔๒ ศรีวิหารเจริญ สุรินทร์ ๕๗๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๔ พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล จิตฺตสุโภ นวลจันทร์ ๔๐ ๑๙ สง่างาม ปราจีนบุรี ๕๗๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๕ พระปลัดวีระพงษ์ ชยรตโน มานะชีพ ๔๑ ๑๐ สง่างาม ปราจีนบุรี ๕๗๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๖ พระวัลลภ วชิรวํโส เดชผิว ๓๘ สง่างาม ปราจีนบุรี ๕๗๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๗ สามเณรพิรภพ พรพรรณนุกูล ๑๖ หนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี ๕๗๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๘ พระทอน วิสุทฺโธ ภาสดา ๔๖ สว่างอารมณ์ ปราจีนบุรี ๕๗๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๒๙ สามเณรวิทยา บัวแก้ว ๒๐ ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ๕๗๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๐ สามเณรศิลปกร แสนจินดา ๑๕ ใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ๕๗๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๑ พระปริญ สีลเตโช ระวิโรจน์ ๓๖ บางแตน ปราจีนบุรี ๕๗๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๒ พระอธิการสิริยวงค์ ถิรปญฺโญ พุฒเภา ๕๕ ๑๘ โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๕๘๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๓ พระพรเพ็ช กตนาโถ อุกำแพง ๔๐ ๑๑ โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๕๘๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๔ พระนที จรณธมฺโม วงษ์หรัญ ๓๗ โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี ๕๘๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๕ พระอวยพร โชติโก ผดุงชีพ ๗๔ ๑๐ พราหมณี นครนายก ๕๘๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๖ พระอำนาจ อนาลโย สุนทรห้าว ๔๙ พราหมณี นครนายก ๕๘๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๗ พระสุรพล สนฺติชโย ณรงค์นอก ๔๙ ๑๐ อุดมธานี นครนายก ๕๘๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๘ พระวิศรุต จนฺโทภาโส อุ่นจังหาร ๓๔ ป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก (ธ) ๕๘๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๓๙ สามเณรชิณวัฒน์ เพ็งสระเกษ ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๕๘๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๐ สามเณรปรเมษฐ์ คานจันทึก ๑๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา ๕๘๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๑ สามเณรวรเมธ สีมะเดื่อ ๑๘ วังสมบูรณ์ สระแก้ว ๕๘๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๒ สามเณรขวด บำรุงสวัสดิ์ ๑๔ เหล่าอ้อย สระแก้ว ๕๙๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๓ สามเณรกิตติพงษ์ ขุนทอง ๑๘ ใหญ่อินทาราม ชลบุรี ๕๙๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๔ พระเกรียงศักดิ์ กตปญฺโญ สืบญาติ ๓๑ บ้านงิ้ว ชลบุรี ๕๙๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๕ พระพิชัย วิชโย สุดา ๒๑ บ่อทองราษฎร์บำรุง ชลบุรี ๕๙๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๖ พระธีร์วรา ธีรวโร ชิตรัฐถา ๒๗ บ่อทองราษฎร์บำรุง ชลบุรี ๕๙๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๗ พระเอกพงษ์ เมตฺติโก ป้องบุญมี ๓๔ นาพร้าวเก่า ชลบุรี ๕๙๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๘ พระอรรถพล อตฺถพโล บัวจันทร์ ๕๐ ๑๐ ชัยมงคล ชลบุรี ๕๙๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๔๙ พระชูเกียรติ อติธมฺโม อินทองมา ๓๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๕๙๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๐ พระณฐกร ธีรปญฺโญ ร้องครบุรี ๒๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๕๙๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๑ พระส่งศักดิ์ สุขิโต พันพา ๒๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๕๙๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๒ สามเณรดวงตะวัน ศรีโสภา ๑๗ ชัยมงคล ชลบุรี ๖๐๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๓ สามเณรกฤษณพงศ์ สุทธิวารี ๑๖ ชัยมงคล ชลบุรี ๖๐๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๔ สามเณรธนากรณ์ ประประโคน ๑๕ ชัยมงคล ชลบุรี ๖๐๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๕ พระสุริยัน ขนฺติธโร ป้องเคน ๒๙ สัตหีบ ชลบุรี ๖๐๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๖ พระเขมทัต จิตฺตทนฺโต สมาทอง ๔๑ ช่องแสมสาร ชลบุรี ๖๐๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๗ พระอัครรินทร์ วรธมฺโม โวหาระวัน ๓๓ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๐๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๘ พระวรวิทย์ อุชุโก เซี่ยงไฮ้ ๒๕ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๐๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๕๙ พระวิชาญ ธนปญฺโญ บุญนิธิกุล ๔๗ สุทธิวารี จันทบุรี ๖๐๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๐ พระนิโรธ กตทีโป โยธากุล ๓๘ หนองหงส์ จันทบุรี ๖๐๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๑ พระสดใส ปญฺญาวโร เสนสี ๓๗ หนองหงส์ จันทบุรี ๖๐๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๒ พระบุญพิทักษ์ จนฺทธมฺโม เพ็งพิทักษ์ ๔๗ หนองหงส์ จันทบุรี ๖๑๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๓ พระครรชิต ปญฺญาวชิโร ชัยสุข ๒๕ อีแงว จันทบุรี ๖๑๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๔ พระวรวุฒิ วรธมฺโม สีหนองดุม ๒๓ โป่งขนมจีน จันทบุรี ๖๑๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๕ สามเณรกฤษดา วะรงค์ ๑๘ ซอยสอง จันทบุรี ๖๑๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๖ สามเณรปภาวิน เริ่มวงษ์ ๑๙ ห้วงพัฒนา ตราด (ธ) ๖๑๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๗ พระกว้าง ญาโณ บ้านหนองบัว ๓๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๑๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๘ พระเธีย อชิโต ทรีว ๒๙ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๑๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๖๙ พระนันทวัฒน์ อคฺคธมฺโม เตชเอี่ยมสกุล ๕๑ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๑๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๐ พระประเสริฐ โชติวโร บุตราช ๔๑ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๑๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๑ พระนภัสถ์ มนฺตเสวี รักเมือง ๒๕ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๑๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๒ พระศรชัย โฆสโก ชุมพลชัย ๓๐ ไผ่ล้อม นครปฐม ๖๒๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๓ พระชูเกียรติ อาภากโร บัวแก้ว ๒๙ ใหม่ปิ่นเกลียว นครปฐม ๖๒๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๔ สามเณรเอกพจน์ ภูฆัง ๒๐ ไร่ขิง นครปฐม ๖๒๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๕ สามเณรเอกพัน อินทอง ๑๖ ปรีดาราม นครปฐม ๖๒๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๖ พระสมมาตร ขนฺติมโน จี่มุข ๒๔ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๖๒๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๗ พระวีระนนท์ ฐิตปุญฺโญ คนเจนดี ๒๖ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๖๒๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๘ สามเณรธนกร แซ่ตั้ง ๑๘ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๖๒๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๗๙ สามเณรนพชัย จันทร์ทอง ๑๖ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๖๒๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๐ สามเณรเสนติศักดิ์ โพธิ์อุดม ๑๕ สวนหงส์ สุพรรณบุรี ๖๒๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๑ สามเณรดนุสรณ์ ไชยเศษ ๑๘ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ๖๒๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๒ พระวีระ ฐานวีโร ชัยสุวรรณ ๓๐ ป่ามหาไชย (ธ) สมุทรสาคร ๖๓๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๓ พระญัตติพงษ์ เตชวณฺโณ พวงราช ๓๐ โพธิ์แจ้ สมุทรสาคร ๖๓๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๔ พระพงษ์พัฒน์ สิริภทฺโท ยิ้มพราย ๒๕ ฟุ้งประชาธรรมาราม สมุทรสาคร ๖๓๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๕ พระสมเกียรติ อริญฺชโย แซ่ส่ง ๕๐ หนองนกไข่ สมุทรสาคร ๖๓๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๖ สามเณรธนาพล จันทระ ๑๗ หนองหอย ราชบุรี ๖๓๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๗ พระสุรพันธ์ สุทฺธมโน งามเพ็ญ ๔๓ ๑๐ พลับพลาชัย เพชรบุรี ๖๓๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๘ พระอโณทัย อรุโณ สะเด็น ๔๐ ปึกเตียน เพชรบุรี (ธ) ๖๓๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๘๙ พระชาติชาย อภิชโย จำปาทอง ๓๖ สุวรรณมาศมงคล เพชรบุรี (ธ) ๖๓๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๐ พระสาคร นาคเสโน โลหิต ๒๙ ๑๐ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม ๖๓๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๑ พระกฤษณะ สุรปญฺโญ กำเหนิดคุณ ๒๖ ศรีศรัทธาธรรม สมุทรสงคราม ๖๓๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๒ พระจิรวัฒน์ อนาลโย วงศ์ภักดี ๓๓ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๖๔๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๓ สามเณรอนุชา ผลจันทร์งาม ๑๘ เกตการาม สมุทรสงคราม (ธ) ๖๔๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๔ พระกิตติพงศ์ กิตฺติญาโณ บุญประคม ๓๒ ๑๒ เขาสนามชัย ประจวบคีรีขันธ์ ๖๔๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๕ สามเณรภานุพันธ์ ไวยโร ๑๕ ขันเงิน ชุมพร ๖๔๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๖ สามเณรอนุชิต พรหมจินดา ๑๔ ขันเงิน ชุมพร ๖๔๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๗ พระสมุห์ปกรณ์ ปภากโร โพธิ์ช่วย ๔๔ พัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ๖๔๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๘ สามเณรศุภณัฐ ชูประดิษฐ์ ๑๖ พัฒนาราม สุราษฎร์ธานี ๖๔๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๔๙๙ พระชวนากร อภิวํโส เจริญผล ๔๗ บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ๖๔๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๐ สามเณรจักรพันธ์ แสนกุล ๑๖ บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี ๖๔๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๑ พระไพศาล คุณวีโร สิทธิสุทธิ์ ๔๔ บ่อพุทธาราม สุราษฎร์ธานี ๖๔๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๒ พระอธิป วิทิตธมฺโม มิตรกระจ่าง ๓๔ กะพังสุรินทร์ ตรัง ๖๕๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๓ สามเณรเพชรอัครพล สมศรี ๑๗ กะพังสุรินทร์ ตรัง ๖๕๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๔ พระสุธเนศ อกถํกถี เทพเนียม ๒๔ มัชฌิมภูมิ ตรัง ๖๕๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๕ พระปฐมพงษ์ ฐิตเตโช เตชะวันโต ๓๘ ควนสบาย กระบี่ ๖๕๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๖ พระพงศ์เทพ ฐานิสฺสโร นาคมนต์ ๔๐ หงษ์ประดิษฐาราม สงขลา ๖๕๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๗ พระสุริยะ ฐิตวิรโย อยู่เย็น ๒๔ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๖๕๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๘ พระอภิชิต คมฺภีรธมฺโม วิญญูธรรม ๓๖ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๖๕๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๐๙ พระรังสรรค์ เขมจาโร วงค์ละคร ๒๕ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๖๕๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๐ สามเณรวรากร กรีธาสันต์ ๒๑ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๖๕๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๑ สามเณรรัฐนันท์ ธิวงค์น้อย ๑๗ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๖๕๙ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๒ สามเณรจักรี สมมุ่ง ๑๕ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ๖๖๐ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๓ สามเณรสิทธิกร พลท้าว ๑๗ โคกเปี้ยว สงขลา (ธ) ๖๖๑ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๔ สามเณรกิตติพงค์ แท่นแก้ว ๑๘ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๖๖๒ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๕ สามเณรนพกร พรหมสมบัติ ๑๖ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๖๖๓ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๖ สามเณรภคินธร ดุกลิ่ม ๑๕ คูหาสวรรค์ พัทลุง ๖๖๔ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๗ พระสหัสชช์ ปญฺญารตโน รัตนเศวตสรรค์ ๓๐ อินทราวาส พัทลุง ๖๖๕ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๘ สามเณรธนกร บัวแก้ว ๑๘ ทุ่งยาว พัทลุง ๖๖๖ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๑๙ สามเณรพันธกานต์ พันธุรัตน์ ๑๗ ราษฎร์บูรณะ ปัตตานี ๖๖๗ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๒๐ สามเณรศักรินทร์ สุฤทธิ์ ๑๘ นิโรธสังฆาราม ยะลา ๖๖๘ ป.ธ.๓ ๒๕๖๓
๑๕๒๑ สามเณรเอกรินทร์ นิชาญ ๑๙ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๒๒ สามเณรสรอรรถ ทาปลัด ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๒๓ สามเณรปุญญพัฒน์ สาราช ๑๘ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๒๔ สามเณรวรปรัชญ์ ดาดี ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๒๕ สามเณรจตุพงศ์ ฉันทศาสตร์รัศมี ๑๗ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๒๖ พระมหาเจษฎา ญาณวิสุทฺธสีโล เก่าบริบูรณ์ ๒๘ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๒๗ พระมหาเสกสรรค์ จนฺทปญฺโญ ขันสุวรรณา ๔๖ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๒๘ พระมหาสุทัศน์ สุทสฺสนเมธี นาดี ๒๑ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๒๙ สามเณรธนาธร พิริยะสุทธิ์ ๑๙ ไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๐ พระมหาณรงค์ศักดิ์ กิตฺติสกฺโก ตระกูลเงินทอง ๓๒ เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทราวาส ๑๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๑ พระมหาวันวิชิต ขนฺติวโร ศรีลือแสง ๓๑ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๑๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๒ พระพรพจน์ ป. อคฺครตโน สระทองโอ่ง ๔๓ เทพลีลา วัดเทพลีลา ๑๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๓ พระมหาจุลจักร ปรกฺกโม วะนา ๒๖ ศรีบุญเรือง วัดบพิตรพิมุข ๑๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๔ สามเณรนครินทร์ พันธ์ลา ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๕ พระมหานิทัศน์ ฐิตจิตฺโต ไชยสงคราม ๒๙ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๑๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๖ สามเณรสถาพร เหล่าวีรสกุล ๑๙ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๑๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๗ พระมหายุทธชัย ยุทฺธชโย บุญลา ๒๕ น้อยนพคุณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๑๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๘ พระมหาภูพัฒน์ กิตฺติรตโน กิตติรัตน์ ๒๐ บางนาใน วัดบางนาใน ๑๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๓๙ พระพิริยะสรรค์ ป. วิริยสกฺโก ศิริน้อย ๒๖ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๑๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๐ พระมหาพลสิทธิ์ ภทฺรกิตฺติธาตา ไชยศรี ๒๑ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๒๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๑ พระมหาสิทธิชัย ภทฺรสิทฺธิธาตา ไชยศรี ๒๑ พรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ๒๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๒ พระมหาคณิศร ปญฺญิสฺสโร ดั่นเจริญ ๓๔ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๒๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๓ พระมหานรากร ญาณงฺกุโร คุ้มเนตร ๒๑ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ๒๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๔ พระมหาคณิต อโนมปญฺโญ หลักคำ ๒๑ ลำผักชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๕ พระมหาวิสุทธิ์ นนฺทสาโร วงษ์บุญรอด ๒๖ อโศการาม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๖ พระมหาประวีร์ ธีรปญฺโญ พูลสระคู ๕๐ ๑๓ บางแก้ว วัดศรีเอี่ยม ๒๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๗ พระมหาธีระ ฐานวีโร แต้มสี ๒๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๘ พระมหาสิทธิพงศ์ อภิวฑฺฒนเมธี ดลใจ ๒๐ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๔๙ สามเณรพาณิชย์ ราชวังเมือง ๑๖ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๒๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๐ สามเณรฌานวัฒน์ หลงมีวงศ์ ๑๕ ศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๓๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๑ พระมหาวรุณ อนาลโย คณฑา ๒๗ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๓๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๒ สามเณรเจตดิลก ศรีสันต์ ๒๐ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๓๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๓ สามเณรบิจอย บารัว ๑๘ สระเกศ วัดสระเกศ ๓๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๔ สามเณรณัฐพัชร์ ก้อนรัมย์ ๒๐ สามพระยา วัดสามพระยา ๓๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๕ พระครูวิสุทธิ์สรคุณ เมติโก ธีโรภาส ๓๔ ๑๒ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๓๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๖ พระมหาอุเทน อุเทโน จีนพระ ๒๗ แสนสุข วัดแสนสุข ๓๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๗ สามเณรธนกร สุรพิชญา ๑๘ แสนสุข วัดแสนสุข ๓๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๘ สามเณรณัฐพล โตทองหลาง ๒๒ หัวลำโพง วัดหัวลำโพง ๓๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๕๙ พระมหาปรัชญา ชิตมาโร ปริญญากรณ์ ๕๐ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๓๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๐ สามเณรพัชรพล จันทร์ต้น ๑๖ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๔๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๑ พระมหาณาวิน ตรงฺโค ญอก ๒๕ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๔๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๒ พระมหามาโรจน์ ฐิตธมฺโม ตั้งประพันธ์วงศ์ ๓๙ นวลจันทร์ คณะเขตบึงกุ่ม ๔๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๓ พระมหาวรากร วรญาโณ หวังผล ๓๕ ๑๐ นวลจันทร์ คณะเขตบึงกุ่ม ๔๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๔ สามเณรบุญชัย ใยปางแก้ว ๑๘ ยาง คณะเขตสวนหลวง ๔๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๕ พระมหาสนธยา ปุญฺญกาโม ชมทรัพย์ ๓๙ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๔๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๖ พระมหาเสริมชาติ ติสฺสโร สังข์ทอง ๒๙ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๔๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๗ พระมหาเอกลักษณ์ เปมสีโล เมฆคลี ๒๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๔๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๘ พระมหาจีรวัฒน์ อธิปญฺโญ หน่อวงศ์ ๒๗ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๔๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๖๙ พระมหาทศพร ธมฺมวิจโย เข็มศรีสุวรรณ ๒๕ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๔๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๐ พระรังสรรค์ ป. รวิวํโส กล้าจริง ๔๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๕๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๑ สามเณรฤทธิชัย วันโน ๑๗ บางยี่ขัน วัดดาวดึงษาราม ๕๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๒ สามเณรพงศธร สุวรรณเกตุ ๑๙ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๕๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๓ พระมหาจุลกิต กิตฺติธีโร สมแวง ๒๐ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๕๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๔ พระมหานัทวุธ ณฏฺฐิโก สำเภา ๒๗ ศรีบุญเรือง วัดประยุรวงศาวาส ๕๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๕ สามเณรอานนท์ บาทโพธิ์ ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๕๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๖ สามเณรบาบู มาระมา ๑๗ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๕๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๗ สามเณรพชรกร อัครพิชญกุล ๑๕ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๕๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๘ สามเณรพชรพล อัครพิชญกุล ๑๕ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๕๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๗๙ พระมหาวิรัช กนฺตสีโล อนวัชมรรคา ๕๒ ๑๐ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๕๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๐ พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ฐิตธมฺโม ละอองเทพ ๓๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๑ พระมหาประสพ สิริปญฺโญ พรมศร ๓๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๒ พระมหาภาณุพงศ์ อตฺถยุตฺโต กลิ่นถือศิลป์ ๒๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๓ พระมหาสุริยา สิริธมฺโม ทองนา ๒๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๔ พระมหากฤษฎา ตปสีโล สมบูรณ์การณ์ ๒๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๕ พระมหาคมกริช วชิราวุโธ ภู่จีน ๒๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๖ พระมหารณชัย อภิปสนฺโน กาลพัฒน์ ๒๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๗ พระมหาเบญจพล วรพโล เหล่าเขตการณ์ ๒๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๘ สามเณรวีระศักดิ์ คาสมบัติ ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๘๙ สามเณรสิทธิพงษ์ รูปคม ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๖๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๐ สามเณรบุญเถิง มนีวงศ์ ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๑ สามเณรปริญญา หดราช ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๑ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๒ สามเณรปรมินทร์ เที่ยงตรง ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๒ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๓ สามเณรรวิชญ์ ภูหอม ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๓ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๔ สามเณรสหชาติ ภูลายยาว ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๔ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๕ สามเณรสิรภพ บัวงาม ๑๘ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๕ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๖ สามเณรเจษฎากร แก้วตะยา ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๖ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๗ สามเณรสุรสิทธิ์ แจ่มแจ้ง ๑๗ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๗ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๘ สามเณรพีรยช สุวรรณชาตรี ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๘ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๕๙๙ สามเณรจีรวัฒน์ ทองคำพันธ์ ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๗๙ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓
๑๖๐๐ สามเณรกิตติธัช บัวแก้ว ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๘๐ ป.ธ.๔ ๒๕๖๓

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook