ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๔๐๑ พระอนิรุทธิ์ อคฺควณฺโณ วิริยะเสนา ๔๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐๒ พระภรภัทร ฐานวโร โนนคู่เขตโขง ๒๙ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐๓ พระวรวิทย์ ถาวโร หล่อสกุลวงศ์ ๔๑ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐๔ พระศักดิ์ดา อนุตฺตโร สมพรศักดิ์ ๓๘ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐๕ สามเณรศิริวัฒน์ สุดจันทร์ ๑๓ ศรีรัตนธรรมาราม วัดธรรมมงคล ๑๔๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐๖ สามเณรสุทัศน์ สุวรรณดี ๑๖ ธาตุทอง วัดธาตุทอง ๑๔๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐๗ สามเณรนรรฎฌณิฬภร์ มุลาลินทร์ ๑๓ ธาตุทอง วัดธาตุทอง ๑๔๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐๘ สามเณรต้นตระกานต์ ศรีประชัย ๑๙ นรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม ๑๔๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๐๙ พระเฉลิมชัย เขมชโย คราประยูร ๖๒ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๔๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๐ พระวิสุทธิ์พร ถาวโร โพธิกนิษฐ ๗๐ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๔๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๑ สามเณรวรวุฒิ มณีวงศ์ ๑๓ มัชฌันติการาม วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๔๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๒ สามเณรธีระพัฒน์ เตยสอย ๑๗ ปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ๑๔๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๓ พระธรรมากร อริยงฺกุโร อารยางกูร ๒๑ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ๑๔๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๔ สามเณรธวัฒน์ชัย บิดาแก้ว ๒๐ พระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ ๑๔๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๕ สามเณรนันทกร ชินสอน ๑๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๑๔๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๖ สามเณรนิธิ วิวงศ์ ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา ๑๔๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๗ สามเณรภูผา ศรีเฉลิม ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา ๑๔๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๘ สามเณรอานุภาพ เจริญสุข ๑๖ ยานนาวา วัดยานนาวา ๑๔๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๑๙ สามเณรภูริพัฒน์ แก้วกงพาน ๑๓ ยานนาวา วัดยานนาวา ๑๔๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๐ สามเณรปิยทัศน์ เต็มกระโทก ๑๘ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๑ สามเณรอาคม สารโภคา ๑๗ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๒ สามเณรธนากร บัวสกุล ๑๖ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๓ สามเณรภมรภิสิทธิ์ นางาม ๑๖ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๔ สามเณรอุดมพร โคตรพงศ์ ๑๖ ผ่องพลอยวิริยาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๕ สามเณรธัญนพ พิมสอน ๑๔ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๖ สามเณรอนุพงศ์ สุภาพ ๑๔ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๗ สามเณรนิพนธ์ อำภะวา ๑๓ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๘ สามเณรวรฤทธิ์ ศรีพันลม ๑๓ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๒๙ สามเณรธเนสพล โคตรชมภู ๑๓ สัมมาชัญญาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๐ สามเณรจิรายุทธ พลพุทธา ๑๘ ลำผักชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๑ สามเณรพายุ หารไช ๑๕ ลำผักชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๒ สามเณรวชิรวิทย์ เกตุมณี ๑๕ ลำผักชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๓ สามเณรรัฐภูมิ กุลสิงห์ ๑๖ ลำผักชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๔ พระอนัญญ์พงศ์ สนฺเตสโก ชายเกตุ ๕๓ ราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร ๑๔๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๕ สามเณรพงษ์ศวัช สวัสดีพึ่ง ๑๕ วัดศรีเอี่ยม วัดศรีเอี่ยม ๑๔๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๖ พระสังคม เขมจิตฺโต ไลไธสง ๔๑ ๑๒ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๔๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๗ พระกรุณพัฒน์ สุจิณฺโณ การุณเกตุ ๒๙ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๔๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๘ สามเณรวงศธร วิบูลย์ธรรมกิจ ๑๔ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๑๔๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๓๙ พระธวัชชัย อิทฺธิชโย ศิริวรรณกิจ ๓๙ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๔๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๐ สามเณรพงศธร สุธรรม ๑๗ เสมียนนารี วัดเสมียนนารี ๑๔๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๑ สามเณรบุญเลิศ ศรีทานนท์ ๑๕ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน ๑๔๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๒ สามเณรภูวนาท พบบุญ ๑๔ คลองเตยใน วัดคลองเตยใน ๑๔๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๓ พระวิศักดิ์ ฐิตสีโล อัศวมณีเนตร ๔๔ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี ๑๔๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๔ พระธัชพล ฐิติญาโณ แก้วเอียด ๒๖ เวฬุวนาราม คณะเขตดอนเมือง-หลักสี ๑๔๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๕ สามเณรจอเลียวอ้อ กระเหรี่ยง ๑๘ เรืองยศสุทธาราม คณะเขตบางคอแหลม ๑๔๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๖ สามเณรวัลลภ อาญาเมือง ๑๓ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๑๔๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๗ สามเณรวิรัตน์ พิทักษ์ ๑๓ กระทุ่ม คณะเขตประเวศ-สะพานสูง ๑๔๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๘ พระคำหล้า สารปุญฺโญ พระประดิษฐ์ ๒๙ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๔๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๔๙ พระสาเรียง สิริภทฺโท ฌิด ๒๔ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๔๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๐ พระเสง สุวิมโล หน ๒๐ สุทธาโภชน์ คณะเขตลาดกระบัง ๑๔๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๑ พระสุรเดช สุรเตโช สกุลเหมือน ๒๕ ลาดปลาเค้า คณะเขตลาดพร้าว ๑๔๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๒ พระอลงกรณ์ ขนฺติพโล พันทุมจินดา ๓๗ ลาดปลาเค้า คณะเขตลาดพร้าว ๑๔๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๓ พระพงษ์พัฒน์ สุภทฺโท พงษ์วัน ๓๐ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๔๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๔ พระธนากร ติกฺขปญฺโญ บุญยืน ๓๙ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๔๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๕ สามเณรภาณุพงษ์ แปงอุด ๑๕ สุวรรณประสิทธิ์ คณะเขตบึงกุ่ม ๑๔๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๖ สามเณรศุภสิทธิ์ ศรีเมืองใหม่ ๑๒ ยาง คณะเขตสวนหลวง ๑๔๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๗ สามเณรสามารถ สุธาแยก ๑๓ ยาง คณะเขตสวนหลวง ๑๔๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๘ พระครูวิสิฐกิจจารักษ์ รตนโชโต คงคากุล ๔๒ ๒๒ มหาบุศย์ คณะเขตสวนหลวง ๑๔๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๕๙ พระนพดล โชติวํโส คงใย ๒๙ มหาบุศย์ คณะเขตสวนหลวง ๑๔๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๐ พระนาวิน ธีรปญฺโญ ธีรวิทยา ๕๘ เจริญธรรมาราม คณะเขตสายไหม ๑๔๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๑ พระโกศล กตกุสโล สายรัตน์ ๖๕ อยู่ดีบำรุงธรรม คณะเขตสายไหม ๑๔๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๒ พระมนเทียนทอง ฐานากโร ชูรัตน์ ๕๐ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๔๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๓ พระวิชัย ธมฺมวฑฺฒโน ธรรมนิยม ๒๖ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๔๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๔ สามเณรชัยสิทธิ์ สัตทะจันทร์ ๑๔ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๔๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๕ สามเณรอัศวิน คงเจริญ ๑๓ กัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร ๑๔๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๖ พระบุญฤทธิ์ อุตฺตโม จันทะลา ๔๑ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๑๔๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๗ สามเณรปฏิการ อองโนนยาง ๑๗ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๑๔๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๘ สามเณรจักรกฤษณ์ พูลพุทธา ๑๖ ชัยฉิมพลี วัดชัยฉิมพลี ๑๔๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๖๙ สามเณรประเวศ อุตส่าห์ ๑๔ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๔๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๐ สามเณรอมรรัตน์ แนวประเสริฐ ๑๓ ดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม ๑๔๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๑ สามเณรกุศลิน ไวยพจน์ ๑๓ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๔๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๒ พระอนุสรณ์ ปุสฺสวโร โบว์ถาวร ๖๑ ๑๘ บุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์ ๑๔๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๓ พระเขมวัฒน์ วฑฺฒโน ยิ่งธนพิบูลย์ ๖๐ บุปผาราม วัดบุปผาราม ๑๔๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๔ พระสหรัฐ ฐานวีโร แพงโท ๒๓ เครือวัลย์ วัดบุปผาราม ๑๔๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๕ พระมารุต อภิพนฺโธ แฟงเอม ๔๐ เครือวัลย์ วัดบุปผาราม ๑๔๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๖ พระทิพยธานิน ธานินฺโท สุขจินดา ๓๑ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๔๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๗ สามเณรบุญมี เหงียน ๑๙ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๔๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๘ สามเณรลัทธพล พาอ่อง ๑๗ ปากน้ำ วัดปากน้ำ ๑๔๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๗๙ พระกฤษดา สญฺญโม ประสงค์ดี ๔๕ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๐ สามเณรศุภกร หอมขจร ๑๙ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๑ สามเณรทศพล สุทิน ๑๖ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๒ สามเณรกันตินันธ์ ใจคิด ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๓ สามเณรพงษ์พิสุทธิ์ ดาวศรี ๑๔ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๔ สามเณรณัฐพนธ์ จำปางาม ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๕ สามเณรนวมินทร์ นิติรัมย์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๖ สามเณรจักรี สกุลทอง ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๗ สามเณรธนวินท์ บุญศรี ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๘ สามเณรชัยสิทธิ์ สุวรรณหงษ์ ๑๓ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๘๙ สามเณรชัยประสิทธิ์ สัมโย ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๐ สามเณรโกเมนทร์ วักไธสง ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๑ สามเณรนวพงษ์ แสนสีมนท์ ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๒ สามเณรภุริภัทร มาลาสาย ๑๒ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๓ สามเณรมงคล ประมังคะตา ๑๑ โมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม ๑๔๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๔ พระณัฐชัย กิตฺติวุฑฺโฒ ดีมงคล ๒๓ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๑๔๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๕ สามเณรอชิรวินท์ อัจฉริยะรักษ์ ๑๙ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๔๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๖ สามเณรชัยวัฒน์ คำสวัสดิ์ ๑๕ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๔๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๗ สามเณรอนุชิต คำภูษา ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๔๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๘ สามเณรรัติพล พลังหัสดินทร์ ๑๔ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๔๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๔๙๙ สามเณรโชคชัย อินทร์สำโรง ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๔๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๐ สามเณรเจษฎาพร ภูคดหิน ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๕๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๑ สามเณรศักย์ศรณ์ มิ่งสกล ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๕๐๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๒ สามเณรโยธาวาทิต ดอนใหญ่ ๑๓ อาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม ๑๕๐๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๓ สามเณรครองฟ้า ประเสริฐพัตร ๑๔ วัดราชคฤห์ คณะเขตธนบุรี ๑๕๐๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๔ พระสุนทร กิตฺติโก ธนเลิศชัยกุล ๔๑ เจ้าอาม คณะเขตบางกอกน้อย ๑๕๐๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๕ พระวิชิต อธิฏฺฐาโน นวมขุนทด ๔๒ กำแพง คณะเขตบางขุนเทียน ๑๕๐๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๖ พระกณิกนันท์ จนฺทูปโม เปสะรัตน์ ๗๓ ลาดหญ้าไทร คณะเขตบางขุนเทียน ๑๕๐๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๗ สามเณรชาติ ทองสา ๑๘ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๑๕๐๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๘ สามเณรสุนันท์ เช้าจันทร์ญา ๑๗ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๑๕๐๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๐๙ สามเณรเมธี มาสุข ๑๕ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๑๕๐๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๐ สามเณรสุริพล สังขละประดิษฐ์ ๑๔ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๑๕๑๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๑ สามเณรลักษณ์ มอญ ๑๒ สุธรรมวดี คณะเขตบางขุนเทียน ๑๕๑๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๒ พระพีรภัทร ธมฺมสโร เรืองเดชสิริพงศ์ ๖๑ บางบอน คณะเขตบางบอน ๑๕๑๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๓ พระวชิรากร ชุติปญฺโญ คำโฮง ๔๒ บางบอน คณะเขตบางบอน ๑๕๑๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๔ พระไตรภพ สุเมโธ ศรีจันทร์โฉม ๒๕ บางปะกอก คณะเขตราษฎร์บูรณะ ๑๕๑๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๕ พระธุวานันท์ อภินนฺโท โสดาบรรลุ ๓๗ ประเสริฐสุทธาวาส คณะเขตราษฎร์บูรณะ ๑๕๑๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๖ พระสาธน นรปฺปิโย ถาจ ๓๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๕๑๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๗ พระเสถียร สีลสํวโร ลิ้มธรรมเลิศ ๗๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๕๑๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๘ พระโมด วิสุทฺธชโย โพธิ์ขาว ๔๐ บัวขวัญ นนทบุรี ๑๕๑๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๑๙ พระธนพล ขนฺติโสภโณ งามดอน ๔๙ สิงห์ นนทบุรี ๑๕๑๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๐ พระสุพิน ทีปธมฺโม เพชรเอี่ยม ๓๒ บางไผ่ นนทบุรี ๑๕๒๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๑ พระชัยพร ถาวโร ใจอ่อน ๓๖ พุทโธภาวนา นนทบุรี ๑๕๒๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๒ พระพิเชด อนาวิโล เจริญสุข ๔๓ บางหลวง ปทุมธานี ๑๕๒๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๓ พระแงซาย ฐิตธมฺโม หวังสุข ๒๙ เปรมประชา ปทุมธานี ๑๕๒๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๔ สามเณรมงคลชัย เทียนทอง ๑๙ เปรมประชา ปทุมธานี ๑๕๒๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๕ สามเณรอรัญ สิงห์คำ ๑๔ เทียนถวาย ปทุมธานี ๑๕๒๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๖ พระรุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ ๓๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๒๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๗ พระอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา ๓๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๒๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๘ พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ ๓๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๒๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๒๙ พระการุณ อติวีโร พิริยะไพโรจน์ ๒๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๒๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๐ สามเณรปวิธ ปัญญาเทวทรัพย์ ๑๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๑ สามเณรภานุวิชญ์ เล้วอน ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๒ สามเณรอาทิตย์ อาจมนตรี ๑๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๓ สามเณรชวภณ ตั้งสมบูรณ์ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๔ สามเณรธนกฤต เงินผ่องสะอาด ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๕ สามเณรณัฐชัย ยงยืน ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๖ สามเณรธนารักษ์ แจ้งอรุณ ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๗ สามเณรปฏิวัติ ภู่เนตร ๑๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๘ สามเณรกัมปนาท จันปัญญา ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๓๙ สามเณรณัฐพล กลางจอหอ ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๓๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๐ สามเณรคัมภีร์ เป้าบ้านเซ่า ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๔๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๑ สามเณรเป็นหนึ่ง ศิลาภัย ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๔๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๒ สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๔๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๓ สามเณรโชติกานต์ พึ่งความสุข ๑๓ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๔๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๔ สามเณรณภัทร แสนมั่นคงกุล ๑๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๑๕๔๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๕ พระพงศกร นนฺทวํโส พุ่มแก้ว ๒๔ เขียนเขต ปทุมธานี ๑๕๔๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๖ สามเณรจักรเทพ ยืนยง ๑๙ เขียนเขต ปทุมธานี ๑๕๔๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๗ พระรชต เขมสรโณ เพิ่มศักดิ์ศรีสุข ๔๑ มูลจินดาราม ปทุมธานี ๑๕๔๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๘ พระสุจันท์ จนฺทปฺปญฺโญ เจ้า ๒๘ จากแดง สมุทรปราการ ๑๕๔๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๔๙ พระสมคณิต ธมฺมิโก วีรวงศ์ ๓๗ บางฝ้าย สมุทรปราการ ๑๕๔๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๐ พระขวัญชัย คุณวโร บางเทศธรรม ๒๓ สวนส้ม สมุทรปราการ ๑๕๕๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๑ พระกิตติชัย กิตฺติปญฺโญ นามผล ๒๕ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๕๕๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๒ สามเณรนัฐวัฒน์ ทะสูง ๑๔ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๕๕๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๓ สามเณรวีรพล ตามเลี่ยม ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๕๕๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๔ สามเณรจิรวรรธ พรหมเมือง ๑๓ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ ๑๕๕๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๕ พระณัฐพัชร์ ภทฺทธมฺโม วงศ์จตุรทิศ ๓๒ ศิริเสาธง สมุทรปราการ ๑๕๕๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๖ พระชัชวาล ภูริปญฺโญ สุวรรณพันธ์ ๒๗ มงคลนิมิตร สมุทรปราการ ๑๕๕๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๗ พระอธิการพรณรงค์ เขมวโร อ่อนโยน ๒๘ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๕๕๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๘ พระปวริศ จิตฺตทนฺโต ภาคินโสภณ ๓๕ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๕๕๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๕๙ สามเณรบุญหลาย โพธิ์คำ ๑๖ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ๑๕๕๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๐ สามเณรศุภณัฐ ดิษพงษา ๑๖ สามบัณฑิต พระนครศรีอยุธยา ๑๕๖๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๑ สามเณรพงค์ แซ่ว่าง ๑๖ สุคนธาราม พระนครศรีอยุธยา ๑๕๖๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๒ สามเณรชาญชัย ศิลาชัย ๑๗ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๕๖๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๓ สามเณรศักดิ์ชัย ปั้นทอง ๑๖ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๕๖๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๔ สามเณรฐิติภัศน์ สุโพธิ์ใหม่ ๑๕ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๕๖๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๕ สามเณรชญานนท์ เถือนแก้ว ๑๔ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๕๖๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๖ สามเณรวีระชัย ๑๓ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๕๖๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๗ สามเณรพศิน สุขสมกลิ่น ๑๓ นิเวศธรรมประวัติ พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๕๖๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๘ พระจักรธร อตฺถธโร ขจรไชยกูล ๓๑ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๕๖๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๖๙ สามเณรนพดล ชัยรัตน์ ๑๕ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๕๖๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๐ สามเณรอธิชา ร้อยดี ๑๔ ชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๕๗๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๑ สามเณรปราณนต์ ขันทอง ๑๖ ไชโย อ่างทอง ๑๕๗๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๒ พระกฤษฎา ยติกโร สุทธา ๔๔ ๑๔ พระพุทธฉาย สระบุรี ๑๕๗๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๓ สามเณรชัชพงษ์ แตงทอง ๑๓ พระพุทธฉาย สระบุรี ๑๕๗๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๔ พระวัชรพงษ์ ธมฺมวโร มีป้อง ๒๒ เขาน้อยจอมสวรรค์ สระบุรี ๑๕๗๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๕ พระปิยวุฒิ ปิยวณฺโณ พานทอง ๓๑ เกาะเซิงหวาย สระบุรี ๑๕๗๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๖ สามเณรเจษฎา คำนวณ ๑๖ มงคลชัยพัฒนา สระบุรี ๑๕๗๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๗ สามเณรอนุวัฒน์ คณะเขต ๑๖ มงคลชัยพัฒนา สระบุรี ๑๕๗๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๘ สามเณรอภิสิทธิ์ กาญจนมณี ๑๓ มงคลชัยพัฒนา สระบุรี ๑๕๗๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๗๙ สามเณรธรรมรัตน์ จอสูงเนิน ๑๗ มงคลเทพประสิทธิ์ ลพบุรี ๑๕๗๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๐ พระอนันต์ อานนฺโท วิงวอน ๕๕ กลาง ลพบุรี (ธ) ๑๕๘๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๑ สามเณรศุภกิจ เวระนะ ๑๕ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี ๑๕๘๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๒ สามเณรต่อตระกูล ทวยหาญ ๑๓ กฤษณเวฬุพุทธาราม สิงห์บุรี (ธ) ๑๕๘๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๓ สามเณรพงศกร เหล่าลุมพุก ๑๗ โพธิ์งาม ชัยนาท ๑๕๘๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๔ สามเณรณัฐยชญ์ เกณสาคู ๑๓ โพธิ์งาม ชัยนาท ๑๕๘๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๕ พระสันดร สุภโร โสประดิษฐ์ ๔๒ ภูจวง อุทัยธานี ๑๕๘๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๖ สามเณรธนากร ผิวตะขบ ๑๔ ท่าพระเจริญพรต นครสวรรค์ ๑๕๘๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๗ พระชายวิชิตชัย จนฺทูปโม ทะปา ๓๑ ท่าจันทร์วิปัสสนา นครสวรรค์ ๑๕๘๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๘ พระอนุชา อภิชาโน กรเวช ๒๒ วาปีรัตนาราม นครสวรรค์ ๑๕๘๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๘๙ สามเณรวัชรพงษ์ คำปราตัน ๑๖ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๑๕๘๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๐ สามเณรณัฐชัยยศ สุจิตร ๑๔ ตากฟ้า นครสวรรค์ ๑๕๙๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๑ สามเณรจารุพงษ์ ขอนทอง ๑๕ พระบรมธาตุ กำแพงเพชร ๑๕๙๑ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๒ สามเณรธีระพันธ์ ภูจอมนิน ๑๔ ดอนไพรวัลย์ กำแพงเพชร ๑๕๙๒ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๓ สามเณรธรรมทัศน์ อินทนา ๑๔ ดอนไพรวัลย์ กำแพงเพชร ๑๕๙๓ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๔ สามเณรทัศนัย ช่อมะกอก ๑๗ บุญมั่นศรัทธาราม กำแพงเพชร ๑๕๙๔ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๕ พระออมสิน จิตฺตทนฺโต ทับทิมศรี ๔๓ คลองน้ำเย็นเหนือ กำแพงเพชร ๑๕๙๕ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๖ พระสุพจน์ จารุวณฺโณ รุ่งรัตน์ ๓๐ โค้งวิไล กำแพงเพชร ๑๕๙๖ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๗ พระจรัส รณญฺชโย คูณเหง้า ๓๕ หนองเต่าทอง กำแพงเพชร ๑๕๙๗ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๘ พระนเรศ กตธมฺโม สุริวัน ๔๔ ตะพานหิน พิจิตร ๑๕๙๘ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๕๙๙ สามเณรธีรณัฐ แย้มสร้อย ๑๕ ตะพานหิน พิจิตร ๑๕๙๙ ป.๑-๒ ๒๕๖๒
๑๖๐๐ พระยุทธนา ทนฺตจิตฺโต คันทับ ๒๗ มงคลทับคล้อ พิจิตร ๑๖๐๐ ป.๑-๒ ๒๕๖๒

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook