วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร


      วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)   ๒๓๓๖  -   ๒๓๕๙   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)   ๒๓๕๙  -   ๒๓๖๒   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพนรัตน (อาจ)   ๒๓๖๒  -   ๒๓๖๓   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)   ๒๓๖๓  -   ๒๓๖๕   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)   ๒๓๖๕  -   ๒๓๘๕   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
  พระญาณไตรโลก (พุก ป.ธ.๓)   ๒๓๘๖  -   ๒๓๙๓   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม ป.ธ.๙)   ๒๓๙๔  -   ๒๔๐๐   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๑๓   สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย ป.ธ.๔)   ๒๔๓๑  -   ๒๔๖๖   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๑๔   สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ป.ธ.๙)   ๒๔๖๖  -   ๒๔๘๖   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑๕   พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖)   ๒๔๘๖  -   ๒๔๙๑   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๑๖   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ ป.ธ.๘)   ๒๔๙๐  -   ๒๕๐๓   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๑๗   พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕)   ๒๕๐๕  -   ๒๕๒๓   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑๗   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ ป.ธ.๘)   ๒๕๒๔  -   ๒๕๓๒   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
-   พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘)   ๒๕๓๒       รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๑๘   พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘)   ๒๕๓๓  -   ๒๕๔๗   เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
-   พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)   ๒๕๔๗       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
๑๙   พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)   ๒๕๔๘       เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook