พระราชรัตนากร
(คำ ธมฺมจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสารโมลี
(บุญจันทร์ ตุลญาโณ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
รายละเอียด


พระราชธรรมมุนี
(เกียรติ สุกิตฺติ ป.ธ.๗)
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชพฤฒาจารย์
(ห้อม อมโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ
รายละเอียด


พระราชมุนีนายก
(กัณหา วรกณฺโห)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดสันตยาราม
รายละเอียด


พระราชวิมลโมลี
(ทองคำ ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระราชวิริยสุนทร
(ธงชัย ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์
รายละเอียด


พระราชมงคลวิเทศ
อดีตเจ้าคณะรัฐปีนัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยมังคลาราม
รายละเอียด


พระราชกิตติเมธี
(แก้วมูล กนฺตปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสังวรวิมล
(พร ยโสธโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวินยาภรณ์
(มานิต ฐิตมโน ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลว
รายละเอียด


พระราชรัตนรังษี
(จำนงค์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
อดีตประธานสงฆ์วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลวุฒาจารย์
(สุธีร์ สุนฺทโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดโสธรวราราม วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวราลังการ
(เที่ยง ปภาโส ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธิมุนี
(สุวิชช์ นาคมณี ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุธรรมเมธี
(สังข์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปัญญารังษี
(เอี่ยม ธมฺมภาโร ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลสุธี
(ประสงค์ เขมฉนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมสุนทร
(สุชาติ วิสุทฺธาจาโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมุนี
(สำราญ อนิสฺสิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook