พระราชมงคลมุนี
(ทองอยู่ ปญฺญาพโล ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลาด
อดีตเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสารธรรมมุนี
(บัวพันธ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดขวัญเมืองระบือธรรม
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(ไพบูลย์ วิปุโล ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิคุณ
(ถวิล เขมงฺกโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักเมือง
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาลงกรณ์
(ช้วน ชวนปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนาใน
รายละเอียด


พระราชธรรมสารสุธี
(ธีรังกูร ธีรงฺกุโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิมลญาณ วิ.
(ทองใส จนฺทโสภโณ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
รายละเอียด


พระราชปริยัตยากร
(บุญเรือง สารโท)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม
รายละเอียด


พระราชวิมลมุนี
(จอม ฐานุตฺตโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารี
รายละเอียด


พระราชรัตนาภรณ์
(บุญช่วย กมฺมสุโภ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะเขตบางซื่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
รายละเอียด


พระราชปรีชามุนี
(บุญจันทร์ โอภาโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทวิชัย
รายละเอียด


พระราชภัทรญาณ วิ.
(ณรงค์ เขมาราโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลวุฒาจารย์ วิ.
(อรุณ อรุโณ ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดยะลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธิมงคล
(ทองสุข ฉนฺนธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์ วิ.
(จำเนียร อรุโณ ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
รายละเอียด


พระราชมงคลโสภณ
(ทรงยศ ชยยโส ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลดิลก
(ประกอบ สุภากโร ,ดร.)
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
อดีตเจ้าคณะเขตพระโขนง (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชคุณาธาร
(ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชญาณมงคล
(เสน่ห์ ปภงฺกโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะเกร็ด
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชภาวนาโกศล วิ.
(อนันต์ พทฺธญาโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook