พระราชวิสุทธิญาณ
(อยู่ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระราชประสิทธิคุณ
(ทิม ยสทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี
รายละเอียด


พระราชปัญญาโมลี
(บู่ ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด
รายละเอียด


พระราชเมธากรกวี
(สุบิน สุเมโธ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิโมลี
(ขาว ปุสฺสนาโค ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางรัก
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
รายละเอียด


พระราชธรรมวิสารทะ
(สุก พุทฺธรงฺสี)
อดีตเจ้าคณะตำบลตลาด
อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมเวที
(เปียก จตฺตาลโย ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(จำรัส องฺกุโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระราชสังวรวิมล
(แช่ม ธมฺมานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ
รายละเอียด


พระราชปัญญาโสภณ
(สุข ปญฺญารํสี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมโสภณ
(เผื่อน สุมโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมวิจารณ์
(ธูป เขมสิริ)
อดีตเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน
รายละเอียด


พระราชวรญาณ
(อุ่ม อารทฺธวิริโย ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายาราม
รายละเอียด


พระราชวรนายก
(จรูญ จงฺกโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระราชธานินทราจารย์
(เจิม จนฺทโชติ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม
รายละเอียด


พระราชภัทราจาร
(เปล่ง กุวโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุนี
(โฮม โสภโณ ป.ธ.๖)
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชเขมาจารย์
(เปาะ อินฺทสโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(ช้วน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตรัง
อดีตเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม
รายละเอียด


พระราชพุทธิมุนี
(สิงห์ สุหสฺโช ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook