พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี
(ทับ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระครูเทพสิทธิเทพาธิบดี
(ผัน จนฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูประโชติสมณวัตร
(บุญเลิศ จนฺทโชโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสรวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง
รายละเอียด


พระครูเขมคุณโสภณ
(จันทร์แรม เขมสิริ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระหาน
รายละเอียด


พระครูอุตตรการบดี
(ทา โสณุตฺตโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงรองเมืองนครชัยศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก
รายละเอียด


พระครูวิจิตรพัฒนานุยุต
(เสนาะ ปริปุญโญ)
อดีตเจ้าคณะตำบลศาลาลอย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุฒาวาส
รายละเอียด


พระครูอมรเดชาวสัย
อดีตเจ้าคณะตำบลทับยา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูวิมลสีลาภรณ์
(เนย สมจิตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนแสนคำ
รายละเอียด


พระครูประยุตนวการ
(แย้ม ฐานยุตฺโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามง่าม
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ปัญญาคุณ
(ชูชัย ปุญฺญาวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันหลวง
รายละเอียด


พระครูสันติวีรญาณ
(ฟัก สนฺติธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมธาดา
(พาน จิตฺตสุโภ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิง
รายละเอียด


พระครูรัษฎารามคณิศร์
(เทา ธมฺมรกฺขิโต)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางงอน
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัษฎาราม
รายละเอียด


พระครูพิบูลวิหารธรรม
(พิน)
อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดมะขามโพลง
รายละเอียด


พระครูโสภณวีราภิวัฒน์
(พรพิรัฏฐ์ จิรปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิริยสาร
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
วัดสาธุการาม
รายละเอียด


พระครูวิบูลชยาภรณ์
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกโตนด
รายละเอียด


พระครูอดุลกิจจาทร
(สุวรรณ สุวณฺโณ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูไพศาลธรรมานุยุต
(สนั่น อิสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูถาวรสังฆพิเนต
(คง​ อุตฺตโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่ง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเลียบ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook