พระอธิการอนุวัฒน์ วิสุทฺโธ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว
รายละเอียด


พระอธิการไกรสุวรรณ จนฺทโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการอุดม ธมฺมทตฺโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดปิตยาราม
รายละเอียด


พระอธิการอุทัย อิสฺสรธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาโฆสิตาราม
รายละเอียด


พระอธิการไชโย เขมิโย
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแยกพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการเฉียบ ฉินฺนาลโย
อดีตเจ้าอาวาสวัดหินดาด
รายละเอียด


พระวิชัย เขมธมฺโม
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิลามงคลธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสา อกิญฺจโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแยกพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการไพรบูรณ์ ปภาโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระอธิการนวล มณีโสภโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาศรีวิชัย
รายละเอียด


เจ้าอธิการพรเทพ ทีปธมฺโม
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแขวนกูบ
รายละเอียด


พระอธิการทอง ปิยธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่
รายละเอียด


พระอุปัชฌาย์นุ่น สิริมุนี
วัดแจ้ง
รายละเอียด


เจ้าอธิการวสันต์ กรุณิโก
อดีตเจ้าคณะตำบลดงเมือง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดงเมืองน้อย
รายละเอียด


พระอาจารย์ดี ฉนฺโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม
รายละเอียด


พระอธิการแดง คุณสมฺปนฺโน
อดีตเจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิหาร
รายละเอียด


พระพงษ์พันธ์ คุณาวโร
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระสุทัศน์ ปญฺญาธโร
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม
รายละเอียด


พระอธิการบุญมา สุปญฺโญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปรง
รายละเอียด


พระอธิการคล้าย วิชิโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook