พระครูอั้น อิสฺสโร
อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองสงขลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรงาม
รายละเอียด


พระครูลอย เจตสิกาโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวียงสระ
รายละเอียด


พระครูคลิ้ง ธมฺมิรกฺขิโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
รายละเอียด


พระครูจุล
อดีตเจ้าคณะแขวงกาญจนดิฐ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
รายละเอียด


พระครูเผือก คนฺธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม
รายละเอียด


พระครูเพชร วฑฺฒโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเวียง
รายละเอียด


พระครูกล่ำ เกตฺทตฺโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมไผ่
รายละเอียด


หลวงพ่อกวี ฐิตธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพยัคฆภูมิวราราม
รายละเอียด


พระบุญยงค์ จิรปุญฺโญ
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอวังน้อย
วัดพยอม
รายละเอียด


เจ้าอธิการศรีทูน อนุจารี
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านกิ่ว
อดีตเจ้าอาวาสวัดสันนารินทร์
รายละเอียด


เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ ปญฺญาวชิโร
อดีตเจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่
วัดมหาวนาภิมุข
รายละเอียด


พระอธิการโยธิน ญานวโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ้าชัย
รายละเอียด


พระอธิการถนอม ปิยสีโล
อดีตเจ้าอาวาสวัดสำโรงใต้
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมยศ สติสมฺปนฺโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างอัมพวัน
วัดสว่างอัมพวัน
รายละเอียด


เจ้าอธิการสงบ วิสุทโธ
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองมะแซว
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองมะแซว
รายละเอียด


พระอธิการพา ปภากโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำปาขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระอธิการเตียน ธมฺมกาโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


เจ้าคณะหมวดอุย อินฺทโชติ
อดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
รายละเอียด


พระอธิการบุญเกิด ทุลฺลโภ
อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระธาตุ
รายละเอียด


พระวุฒิศักดิ์ ฐิตธมฺโม
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพ่อขุนเณร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook