พระครูสังฆรักษ์ ยัง เฉโก
อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบัว
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ ธงชัย ยุตฺตธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางศรีเมือง
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ เพ็ง อาปุณฺโณ
วัดแก่งโกสุม
รายละเอียด


พระครูสมุห์ เชวง ญาณวีโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุชาติ ปภสฺสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล
รายละเอียด


พระครูสมุห์ นันท์ พุทฺธิสาโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา มณเฑียร มณฺฑิโร
อดีตเจ้าคณะตำบลพุมเรียง
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกรบ
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา เจริญ ติกฺกธมฺโม
วัดสันติธรรมาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ คนอง ปภสฺสโร
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอโขงเจียม
อดีตเจ้าอาวาสวัดโขงเจียม
รายละเอียด


พระสมุห์ บุญธรรม อุตฺตโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยอาวาส
รายละเอียด


พระสมุห์ แช่ม ธมฺมโชติ
อดีตเจ้าคณะตำบลประสงค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาถูปาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ ทองพิม ภทฺทมุนี
อดีตเจ้าคณะตำบลหัวเตย
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวสวน
รายละเอียด


พระสมุห์ บัญชา รกฺขิตธมฺโม ,ดร.
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ พร้อม เกสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองฉนวน
รายละเอียด


พระสมุห์ แต่ง นนฺทสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดนันทาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ อนุโรจน์ ฐิตสีโล
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ
รายละเอียด


พระสมุห์ สมเจริญ ยสวฑฺฒโน
อดีตเจ้าคณะตำบลชุมแสง เขต ๑
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์
รายละเอียด


พระสมุห์ หนู ธมฺมรกฺขิโต
อดีตเจ้าคณะหมวดอิปัน
วัดสามพัน
รายละเอียด


พระสมุห์ ขำ นนฺโท
อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งกง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระสมุห์ เจือ ปิยสีโล
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook