พระอธิการสา อกิญฺจโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามแยกพัฒนาราม
รายละเอียด


พระอธิการไพรบูรณ์ ปภาโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระอธิการนวล มณีโสภโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาศรีวิชัย
รายละเอียด


เจ้าอธิการพรเทพ ทีปธมฺโม
อดีตเจ้าคณะตำบลหนองหลวง
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแขวนกูบ
รายละเอียด


พระอธิการทอง ปิยธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่
รายละเอียด


พระอุปัชฌาย์นุ่น สิริมุนี
วัดแจ้ง
รายละเอียด


เจ้าอธิการวสันต์ กรุณิโก
อดีตเจ้าคณะตำบลดงเมือง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดงเมืองน้อย
รายละเอียด


พระอาจารย์ดี ฉนฺโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม
รายละเอียด


พระอธิการแดง คุณสมฺปนฺโน
อดีตเจ้าคณะตำบลน้ำรอบ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวิหาร
รายละเอียด


พระพงษ์พันธ์ คุณาวโร
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระสุทัศน์ ปญฺญาธโร
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม
รายละเอียด


พระอธิการบุญมา สุปญฺโญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปรง
รายละเอียด


พระอธิการคล้าย วิชิโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด


พระอธิการสุเทพ อุตฺตมปญฺโญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดกาจับศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ กตปุญฺโญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระอธิการจันดี จนฺทวโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำปาขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระอธิการอ่อนศรี สีลคุโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำปาขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระอธิการสอ ฉปุญฺโญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำปาขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระอธิการลุน อรุโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดจำปาขี้เหล็ก
รายละเอียด


พระโอวาท อนาวิโล
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook