พระสงฆ์ ภาค๑๕ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระครูชินวัชรวิสุทธิ์
(เพิ่ม ชินวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่นเหล็ก
รายละเอียด


พระครูปัญญาพัชรศาสน์
(บุญมั่น ปญฺญาวุฑฺโฒ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพประชุมนิมิตร
รายละเอียด


พระครูญาณวัชร์วิมล
อดีตเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง
รายละเอียด


พระครูวิจิตรสมุทรคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพรหม
รายละเอียด


พระครูพิพิธธรรมานุยุต
(ประชุม อติธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากรวด
รายละเอียด


พระครูสิริภัททาภรณ์
(เพียว สิริภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังมะนาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยยางโทน
รายละเอียด


พระครูไพบูลธรรมวงศ์
(ไพฑูรย์ วํสวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตะโก
รายละเอียด


พระครูวรเวชวิสุทธิ์
(ไข่ ธมฺมวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดละหาน
รายละเอียด


พระครูศีลคุณวัฒน์
(กร สีลโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอทับสะแก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบ้านกลาง
รายละเอียด


พระครูวิศาลสมณวัตร
(ประเสริฐ)
อดีตเจ้าคณะตำบลอ่างหิน (ธ)
วัดเขาพุนก
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมธาดา
(พาน จิตฺตสุโภ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิง
รายละเอียด


พระครูสมุทรโสภณ
(โสภณ อภิชาโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรสุธี
(เกิน สุจิณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรคุโณทัย
(แจ่ม โฆสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูวิมลภาวนาจารย์
(ถาวร ปิยธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณมุนี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระทรง
รายละเอียด


พระครูประจักษ์ศีลคุณ
(สอิ้ง ปิยสีโล)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปราณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาห้วย
รายละเอียด


พระครูสมุทรธรรมาภรณ์
(เจิม จิรวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรกสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูสมุทรมงคล
(สาย สุมงฺคโล)
อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านปรก
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
รายละเอียด


พระครูสมุห์ สุชาติ ปภสฺสโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดไกลกังวล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook