พระสงฆ์ ภาค๑๕ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระครูศีลคุณวัฒน์
(กร สีลโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอทับสะแก
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบ้านกลาง
รายละเอียด


พระครูไพบูลธรรมวงศ์
(ไพฑูรย์ วํสวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตะโก
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิตติคุณ
(คิ้ม คุณากโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสือ (ยางประสาท)
รายละเอียด


พระครูสิริภัททาภรณ์
(เพียว สิริภทฺโท)
อดีตเจ้าคณะตำบลวังมะนาว
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยยางโทน
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมธาดา
(พาน จิตฺตสุโภ)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิง
รายละเอียด


พระครูพิพิธธรรมานุยุต
(ประชุม อติธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากรวด
รายละเอียด


พระครูวิศาลสมณวัตร
(ประเสริฐ)
อดีตเจ้าคณะตำบลอ่างหิน (ธ)
วัดเขาพุนก
รายละเอียด


พระครูปัญญาวิภูษิต
(หนู ปญฺญาโสโต)
อดีตที่ปรึกษาของเจ้าคณะตำบลเขาขลุง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่สามเกาะ
รายละเอียด


พระครูสมุทรโสภณ
(โสภณ อภิชาโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรสุธี
(เกิน สุจิณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูสมุทรคุโณทัย
(แจ่ม โฆสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อย
รายละเอียด


พระครูวิจิตรสมุทรคุณ
อดีตเจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพรหม
รายละเอียด


พระครูสมุทรธรรมาภรณ์
(เจิม จิรวฑฺฒโน)
อดีตเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดปรกสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูสมุทรทิวากรคุณ
(วีรศักดิ์ ทิวากโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระครูวิมลภาวนาจารย์
(ถาวร ปิยธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณมุนี
(มี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระทรง
รายละเอียด


พระครูพิศาลประชานาถ
(ชอบ สุเมโธ)
อดีตเจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
รายละเอียด


พระครูญาณวัชร์วิมล
อดีตเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยหลวง
รายละเอียด


พระครูปัญญาพัชรศาสน์
(บุญมั่น ปญฺญาวุฑฺโฒ)
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพประชุมนิมิตร
รายละเอียด


พระครูชินวัชรวิสุทธิ์
(เพิ่ม ชินวํโส)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก่นเหล็ก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook