พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระราชภัทรญาณ วิ.
(ณรงค์ เขมาราโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิทธิมงคล
(ทองสุข ฉนฺนธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชคุณาธาร
(ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปวราจารย์
(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๘ ,รศ.ดร.)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระทักษิณคณิศร
(สาย ปุญฺญคงฺโค)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระอุดรคณารักษ์
(ศรี พรหมโชติ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระจุลคณิศร
(จรัส สุตธโน ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาคณานุศิษฏ์
(สงวน ปาลโก ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระคัมภีรปรีชาญาณเถร วิ.
(หนู ปุญฺญวนฺโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระภาวนาโกศลเถร วิ.
(ธีระ ธมฺมธโร ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระภาวนาวิมลเถร วิ.
(สิริ อตฺตาราโม ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ.
(อำพัน อาภรโณ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระมงคลวุฒิ วิ.
(ทอง โสณุตฺตโร ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเนกขัมมมุนี
(คง ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
รายละเอียด


พระอมรเมธาจารย์
(ทัด ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระปริยัติบัณฑิต
(ครุฑ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระสุธรรมธีรคุณ
(เกิด ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระอมราภิรักขิต
(เกิด อมโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
รายละเอียด


พระสาสนดิลก
(คำ ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
รายละเอียด


พระอริยมุนี
(เผื่อน สิริทตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook