พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระราชวิสุทธิโมลี
(ขาว ปุสฺสนาโค ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางรัก
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
รายละเอียด


พระราชสังวรวิมล
(แช่ม ธมฺมานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ
รายละเอียด


พระราชปัญญาโสภณ
(สุข ปญฺญารํสี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมโสภณ
(เผื่อน สุมโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมวิจารณ์
(ธูป เขมสิริ)
อดีตเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน
รายละเอียด


พระราชภัทราจาร
(เปล่ง กุวโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุนี
(โฮม โสภโณ ป.ธ.๖)
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศิริธรรมเมธี
(สุมน ติสฺสโร ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๕
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระราชเวที
(สมพงษ์ พฺรหฺมวํโส ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๗
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชบัณฑิต
(แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชกิตติโสภณ
(ช่วง โชติมนฺโต ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระราชโสภณ
(ละออ นิรโช ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิริยาลังการ
(เซี่ยง นิวาโต ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระราชโมลี
(ณรงค์ ฐิตญาโณ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบางขุนเทียน
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
รายละเอียด


พระราชรัตนโสภณ
(จันทร์ จนฺทสิริ ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพุทธิมุนี
(หริ่ง อินฺทสโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตคลองสาน
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ
รายละเอียด


พระราชกวี
(อ่ำ ธมฺมทตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชเมธาจารย์
(ผิว ฐิตเปโม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิเวที
(ทอง ธมฺมธโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดคณิกาผล
รายละเอียด


พระราชสังวราภิมณฑ์
(โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัดท่าพระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook