พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระราชปัญญาภรณ์
(สนิท พฺรหฺมสิริ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(วงศ์ อาภากโร ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๓
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชพฤฒาจารย์
(เชียง อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศีลาจาร
(เกษม พฺรหฺมสิริ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติโกศล
(แนบ ภทฺทวณฺโณ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(คอน สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวราจารย์
(วิญญ์ วิชาโน ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชนันทาจารย์
(ผล อกฺกโชติ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพญาไท
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส
รายละเอียด


พระราชสุทธิญาณ
(ขวัญ ธมฺมสิริ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชภัทราจารย์
(ลอย สิริคุตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัตนเมธี
(บุญลอย รตนโชโต ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด
อดีตเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวราลังการ
(พิมพ์ ถามวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด


พระราชสุวัฒนาภรณ์
(พินิจ ปิยาจาโร)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
อดีตเจ้าคณะเขตธนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัชมงคลเมธี
(เจียร เขมาจาโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมสุนทร
(ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัตนโมลี
(นคร เขมปาลี ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสารโมลี
(บุญจันทร์ ตุลญาโณ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
รายละเอียด


พระราชธรรมมุนี
(เกียรติ สุกิตฺติ ป.ธ.๗)
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิมลโมลี
(ทองคำ ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระราชกิตติเมธี
(แก้วมูล กนฺตปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook