พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระราชสังวรวิมล
(พร ยโสธโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิทธิมุนี
(สุวิชช์ นาคมณี ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปัญญารังษี
(เอี่ยม ธมฺมภาโร ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลสุธี
(ประสงค์ เขมฉนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมสุนทร
(สุชาติ วิสุทฺธาจาโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมุนี
(สำราญ อนิสฺสิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(เงิน สุทนฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อเขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพรหมเถร วิ.
(วีระ คณุตฺตโม)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนดิลก
(อ้ม สิริจนฺโท ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชพัฒนโสภณ
(มงคล เกสโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชกวี
(ลาภ ธนสาโร ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรโสภณ
(ข่าย อาคโม ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางนา - บางจาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพุทธิญาณ
(ทอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมงคล
(แคล้ว สุธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมโสภณ
(บรรจง ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชญาณเวที
(พัลลภ ปุญฺญวลฺลโภ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุธี
(บุญส่ง ฐานงฺกโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(ไพบูลย์ วิปุโล ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาลงกรณ์
(ช้วน ชวนปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนาใน
รายละเอียด


พระราชรัตนาภรณ์
(บุญช่วย กมฺมสุโภ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะเขตบางซื่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook